194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

sawat

นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย

ประธานหอการค้า
จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 16

dhanajchai

นายธนัชชัย  สามเสน

รองประธานหอการค้าฯ

mongkol

นายมงคล  ขุนอ่อน

รองประธานหอการค้าฯ

wanchai

นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์

รองประธานหอการค้าฯ

weerapong

นายวีระพงษ์  ไชยเอีย

รองประธานหอการค้าฯ

somsak

นายสมศักดิ์  ถนัดช่าง

รองประธานหอการค้าฯ

sittirat

นายสิทธิรัชต์  จารุไชยกุล

รองประธานหอการค้าฯ

suteepong

นายสุธีพงศ์  ศงสนันทน์

รองประธานหอการค้าฯ

suwat 

นายสุวัฒน์  วิไลงาม

รองประธานหอการค้าฯ

aranya

นางอรัญญา  อุดมลาภ

รองประธานหอการค้าฯ

tanongsak

นายทนงศักดิ์  โตวัน

รองประธานหอการค้าฯ

siripong

นายสิริพงศ์  อุเทนพิทักษ์กุล

รองประธานหอการค้าฯ

ilada 

นางไอลดา  สุขบัญชา

รองประธานหอการค้าฯ

akawat

นายอัครวัฒน์  ปุณณะนิธินนทน์

เหรัญญิกหอการค้าฯ

yongyut

นายยงยุทธ  วัฒนธีรวุฒิ

เลขาธิการหอการค้าฯ

samol

นางศมน  ชคัตธาดากุล

นายทะเบียนหอการค้าฯ

rujira

มว.ต.หญิง รุจิรา  
สรุจิกำจรวัฒนะ

ปฏิคมหอการค้าฯ

tepparit

นายเทพฤทธิ์  สินศุภเศวต

ประชาสัมพันธ์หอการค้าฯ

knoktorn

นางกนกธร  ธนาธันย์บดี

กรรมการหอการค้าฯ

kconchai

นายขวัญชัย  อรุณยะเดช

กรรมการหอการค้าฯ

jaturong

นายจตุรงค์  ธนะปุระ

กรรมการหอการค้าฯ

chanya

นางสาวชัญญา  นภากรัณต์

กรรมการหอการค้าฯ

napatsak

นายณพัฒน์ศักย์  พรพันธุ์นุกูล

กรรมการหอการค้าฯ

duangnapa

ดร.ดวงนภา  มกรานุรักษ์

กรรมการหอการค้าฯ

watcharaporn 

นางวัชราภรณ์  พาน้อย

กรรมการหอการค้าฯ

thanapol

นายธนพล  กองทรัพย์ไพศาล

กรรมการหอการค้าฯ

piti 

นายปิติ  ธรณนิธิกุล

กรรมการหอการค้าฯ

piyatida 

นางสาวปิยธิดา  ชัชวาลย์

กรรมการหอการค้าฯ

prem 

นายเปรม  ภักดีประยูรวงศ์

กรรมการหอการค้าฯ

peerapat

นายพีระภัทร์  เลิศโกเมนกุล

กรรมการหอการค้าฯ

worachai

ดร.วรชัย  บัวภาเรือง

กรรมการหอการค้าฯ

warayu

พ.ท.วรายุส์  ตรีวัฒนสุวรรณ

กรรมการหอการค้าฯ

isareat

ว่าที่ ร.ท.อิสเรศณุชิตภ์  
จันทร์ศรี

กรรมการหอการค้าฯ

sorachot

นายสรโชต์  ตั้งโชติสกุล

กรรมการหอการค้าฯ

sarayut

นายสรายุทธ์  คงประสานกาล

กรรมการหอการค้าฯ

sonyapong

นายสัญญพงศ์  ต่อสหะกุลเจริญ

กรรมการหอการค้าฯ

sophon

นายโสภณ  พนาสวัสดิ์วงศ์

กรรมการหอการค้าฯ

anan

ดร.อนันต์  นิ่มทวัฒน์

กรรมการหอการค้าฯ

amnart

นายอำนาจ  พินิจการวัฒน์กุล

กรรมการหอการค้าฯ