194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประวัติหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

ประวัติความเป็นมาของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

        จังหวัดอุดรธานีในขณะนั้นองค์กรเอกชนไม่มีการรวมตัวกันทำให้ขาดพลังในการดำเนินการทางธุรกิจระบบราชการขาดการประสานงานกับเอกชนผู้ประกอบการค้า  สภาหอการค้าไทย และภาครัฐได้สนับสนุนให้มีการก่อตั้งหอการค้าในต่างจังหวัดเพื่อเป็นองค์กรที่สามารถประสานงานให้เศรษฐกิจพัฒนาได้ทั่วประเทศ   
        
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรของสถาบันนักธุรกิจเอกชนเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ การเงิน การอุตสาหกรรม มีผู้ร่วมในการจัดตั้งจำนวนมาก เช่น    นายสมชัย ไกรครุฑรี, นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย, นายวิบูลย์ แช่มชื่น, นายสวัสดิ์ ผดุงมาตย์วรกุล , นายเจษฎา เผ่าพงษ์ไพบูลย์  ฯลฯ  โดยเฉพาะนายศิริ   คูสกุล  ถือได้ว่าเป็นผู้ซึ่งเริ่มจุดประกายให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรฯ รวมตัวกันจัดตั้งองค์กรเอกชนตามนโยบายของรัฐในสมัยนั้น และได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งหอการค้าฯ ณ ห้องประชุม หจก.อุดร ช.ทวี  และที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย  เป็นกรรมการเลขานุการก่อตั้ง ดำเนินงานประสานงาน ก่อนจะมีการยื่นขอจดทะเบียน โดยคณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งได้มอบหมายให้ กรรมการจำนวน 5 ท่าน  เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนหอการค้าต่อพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้แก่
  

                      1.  นายปราโมทย์  ยงพงศา                หจก. ไทยอุดม
                     
2.  นายมณฑล  เรืองพัฒนา                หจก. มณฑลหล่อยาง
                     
3.  นายเพ็ง  อาวัชราการ                    บริษัท อุดรเงินแชร์ จำกัด
                     
4.  นายสมคูณ  หอบรรลือกิจ              หจก. สมคูณพืชผล
                     
5.  นายวรวุฒิ   ศรีหล่มสัก                  บริษัท เรืองอุทัย จำกัด

       คณะกรรมการได้ยื่นคำขอนุญาตจัดตั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2527 ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี    และมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมทางสังคม เช่นเป็นผู้นำสโมสรลูกเสือ  สโมสรโรตารี่  สโมสรไลออนส์  เป็นต้น      เมื่อรวบรวมสมาชิกได้ประมาณ 100 คน และผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะนายทะเบียนหอการค้าประจำจังหวัด  ได้อนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2527 
      
จึงนับได้ว่าหอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  2527   โดย  นายพิชัย   รัตตกุล  เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ 53 ? 54 .โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนศรีเมือง และในปีที่ก่อตั้งรวบรวมสมาชิกได้ทั้งหมด 121 คน ประธานก่อตั้งคือ  นายปราโมทย์  ยงพงศา   สถานการณ์ในขณะนั้น  เป็นการสร้างรูปแบบขององค์กรขึ้นใหม่ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากผู้ประกอบการขาดความเข้าใจในแนวทางของหอการค้าฯ ได้รับคำปรึกษาจากสภาหอการค้าไทย  และเงินสนับสนุนเพียง 20,000  บาท  ผู้ที่เป็นประธานหอการค้า จึงเป็นผู้ที่เสียสละมากที่สุด และได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมก่อตั้งในฐานะที่มีอาวุโสสูงสุด
       เพราะในขณะนั้นผู้คนทั่วไปมองไม่เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมของหอการค้าฯ
  ต้องจัดหารายได้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน  รายได้ส่วนหนึ่งมาจากการจัดเก็บค่าบำรุงสมาชิก  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของหอการค้า  จึงมักจะมีคำถามว่า เป็นสมาชิกแล้วได้อะไร  และไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร   จึงต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วย  โดย นายสุระชัย  ทวีแสงสกุลไทย  ได้เสนอให้มีการจัดทัวร์ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งแรก  และได้ถือเป็นแบบอย่างในการจัดหารายได้ของหอการค้าฯ อื่น ๆ อีกหลายแห่งในเวลาต่อมา  ปัจจุบันรูปแบบขององค์กรมีความชัดเจนมากขึ้น  มีระบบและระเบียบเป็นที่ยอมรับ  เช่น   การจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้า  มีผลงาน กิจกรรมเด่นชัด  เป็นที่ยอมรับจากหน่วยราชการสามารถประสานงานและเสนอแนะการทำงานด้านต่าง ๆ ได้ 
ต่อมาหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ย้ายมาเช่าอาคารพาณิชย์  เป็นที่ทำการ  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 106  .ประจักษ์    .หมากแข้ง  .เมือง  .อุดรธานี    และคณะกรรมการบริหารสมัยที่  7  ได้ดำเนินการเตรียมสร้างอาคารสำนักงานเป็นที่ทำการถาวร ตามนโยบายหลักที่ได้รับการผลักดันจากกรรมการหอการค้าฯ ทุกสมัยตั้งแต่ก่อตั้ง โดยยึดถือแนวทางคือต้องเป็นการจัดหาทุนด้วยหอการค้าเอง นายวิบูลย์  ตรีวัฒน์สุวรรณ ประธานหอการค้าฯ สมัยนั้น ได้ขออนุญาตจากจังหวัดให้หอการค้าฯ เป็นผู้จัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง และได้เริ่มจัดตั้งกองทุนก่อสร้างสำนักงานหอการค้าฯ แต่ด้วยเป็นระยะแรกกองทุนจึงสะสมไม่ได้มากนัก  ในสมัยที่ 6 โดยนายสมชัย ไกรครุฑรี เป็นประธานบริหารฯ  เริ่มมีการสะสมกองทุนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และเพียงพอสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวร    คณะกรรมการสมัยที่ 7 จึงได้มีมติให้  นายธิติ  พินิจการวัฒน์กุล เป็นผู้ติดต่อประสานงานจัดหาพื้นที่ก่อสร้าง 
      
โดยได้พื้นที่บนที่ดินราชพัสดุแปลงที่ 3L-6L-R มีเนื้อที่ 985 ตารางวา 
ปี 2542 นายกฤษฎา คุณะปุระ ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าฯ ได้นำเรื่องการจัดหา สถานที่ของหอการค้าฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสมัยที่ 8 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ตามเจตนารมย์ของคณะกรรมการสมัยก่อน ๆ ที่ได้วางนโยบายไว้ปี 2543-2544 การดำเนินงานจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและปรับเปลี่ยนตำแหน่งของอาคารเพื่อความเหมาะสมกับภูมิทัศน์ตลอดจนการประสานงานกับกรมธนารักษ์ที่ดูแลพื้นที่ของราชพัสดุ  นายนรินทร์ จูมพรักษ์ ประธานหอการค้า สมัยที่ 9 ได้แต่งตั้ง นายเอกณรงค์ กองพันธ์ เป็นกรรมการฝ่ายประสานงานด้านต่าง ๆ การออกแบบหอการค้าฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติได้ให้แนวคิดและกรอบของการออกแบบก่อสร้างโดยมอบให้ นายอภินันท์ พงศ์เมธากุล สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบให้ทรงความเป็น ?เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นอีสาน? เป็นอาคารสองชั้นหลังคาไทยทรงสูงมีหน้าจั่วรัศมีพระอาทิตย์ โดยที่หน้าจั่วรัศมีพระอาทิตย์นั้นเป็นระบบสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นถึงดินแดนในภาคอีสาน ซึ่งเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์ขึ้น นอกจากนั้นยังประดับตกแต่งหลังคา คือ ?ปั้นลมไม้ข่มจาก? หรือ ?ป้านลมไม้ข่มจาก? ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นอีสานที่สามารถพบเห็นได้ในชนบท เช่น เถียงนา ขนำ ทับ กระท่อม เป็นต้น ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวจะมีความแตกต่างกับ ?กาแล? กล่าวคือ ?กาแล? จะมีการประดับลวดลายด้วยการแกะสลักและเป็นเอกลักษณ์สำคัญของสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือ
       การก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการในปลายปี
2544  ได้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ในช่วงการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 20 โดยได้รับเกียรติจาก   ฯพณฯ วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมกับ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายชัยพร  รัตนนาคะ  และประธานหอการค้าพร้อมคณะกรรมการหอการค้าจากทั่วประเทศในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  โครงการก่อสร้างสำนักงานหอการค้าฯ นั้นเป็นสิ่งที่ชาวอุดรฯ  และสมาชิกหอการค้าฯ คณะกรรมการหอการค้าฯ ทุกสมัยภาคภูมิใจ เนื่องจากต้องใช้เวลาถึง 18 ปี  จึงแล้วเสร็จ โดยไม่ได้มีการขอรับบริจาค หรือ ได้รับเงินช่วยเหลือจากส่วนราชการใด ๆ งบประมาณทั้งหมดมาจากการรวบรวมสะสมเงินทุนของคณะกรรมการบริหาร ทุกสมัย มาจากความร่วมแรงร่วมใจอย่างแท้จริง

 

 

                                                                    Image