194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นโยบายกรรมการหอการค้าสมัยที่ 13

นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
สมัยที่ 13  ปีบริหาร 2552 -2553

       หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดเป็นองค์กรภาคเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 โดยได้จดทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2527 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพ ทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และบริการ ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ โดยเป็นองค์กรกลางที่จะช่วยในการศึกษา การป้องกัน และการขจัดปัญหาของระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและจังหวัด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อสมาชิกและสังคม เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อแบ่งปัน เป็นกลางทางการเมือง และดำเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หอการค้าเป็นตัวจักรที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัด ในการบริหารงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 13 ประจำปี 2552 ? 2553 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ตลอดจนบทบาท และภาระหน้าที่ของหอการค้าจังหวัดอุดรธานีไว้  ดังนี้

 

1.  วัตถุประสงค์หลักของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

           1.  ส่งเสริมวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจ ในเขตจังหวัดอุดรธานี เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้า และเศรษฐกิจ ส่งเสริม การท่องเที่ยว การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบ มาตรฐานสินค้า จัดตั้งและดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการค้า และเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์ สินค้า การจัดงานแสดงสินค้า  การเป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า
          2. รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ  และช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก
         3.  ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่หอการค้าไทยและรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
         4.  ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ
         5.  เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณสงเคราะห์
         6. ปฏิบัติกิจการอื่น  ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย
         7. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น

 

2.  นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

       คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 13 ประจำปี 2552-2553 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหอการค้าคือ ?ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้าอุดรธานี? และกำหนดนโยบายการบริหารร่วมกันว่า ?พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง หอการค้าตลอดจนมวลสมาชิกในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชาวอุดร?  ซึ่งมีแนวทางและแผนการดำเนินงานในระยะ 2 ปี  ดังนี้

 

นโยบายที่ 1  พัฒนาหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

แนวทางและแผนดำเนินงาน

          1.  การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลของสมาชิกหอการค้า เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การวางแผน และการกำหนดยุทธศาสตร์ของธุรกิจเพื่อการแข่งขัน
          2. พัฒนา และปรับองค์กรให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
แหล่งสารสนเทศที่สำคัญ อีกทั้งให้คำปรึกษาด้านธุรกิจแก่สมาชิกและจังหวัดอุดรธานี
          3.  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มาปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี 
         4.  การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหาแหล่งรายได้ที่หลากหลายขึ้น และเน้นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างยั่งยืน
         5.  การแสวงหาช่องทางความร่วมมือ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรระหว่างองค์กร
         6. การเผยแพร่บทบาท และผลงานของหอการค้าจังหวัดอุดรธานีออกสู่สาธารณชนมากขึ้น โดยการพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกหอการค้า โดยอาศัยสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ ?วารสารข่าว? และ Web Site ของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี อีกทั้งเป็นการสนองตอบต่อข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม
         7.  การเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่กฎหมายระบุ หรือประสานงานกับทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้าและจังหวัดอุดรธานี 

 

นโยบายที่ 2  เสริมสร้างและร่วมพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันในบริบทของระบบเศรษฐกิจใหม่และสังคมแห่งการเรียนรู้

 แนวทางและแผนดำเนินงาน

          1.  ส่งเสริมการนำวิทยาการและการจัดการสมัยใหม่ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่ดี มาใช้ในองค์กรของสมาชิก เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก
          2.  ส่งเสริมและสนับสนุน ในการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถของสมาชิกในการบริหาร การจัดการ  ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ เศรษฐกิจ และสังคม
          3.  การขยายฐานของสมาชิกหอการค้าในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และในระดับอำเภอ เพื่อนำมาเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกในระดับต่าง ๆ ให้สามารถปรับตัว และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4.  การสะท้อนปัญหาและความต้องการของสมาชิกให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไข และช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม
          5.  การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกขีดความสามารถให้แก่ SMEs  ตลอดจน OTOP ของจังหวัดอุดรธานี
          6.  การทำหน้าที่เป็นแกนกลาง เพื่อสนับสนุนให้มีการเกาะกลุ่มในแต่ละสาขาธุรกิจ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในแต่ละสาขา โดยหอการค้าสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ ตลอดจนการช่วยสะท้อนปัญหาความต้องการด้านต่าง ๆ ของแต่ละสาขาธุรกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
          7.  สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่สมาชิก เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ
อาทิเช่น การจัดงานแสดงสินค้า การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศกับภาครัฐ  เป็นต้น


นโยบายที่ 3   เสริมสร้างและร่วมพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงการเติบโตและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งตะหนักถึงคุณภาพชีวิตชาวอุดร

แนวทางและแผนดำเนินงาน

          1.  การส่งเสริมภาคการขนส่ง (Logistic) โดยสนับสนุนให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางทางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          2.  การส่งเสริมและสนับสนุน ภารกิจ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชาวอุดรธานี ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
          3.  การนำเสนอ บทบาท ทัศนคติ ต่อมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ รวมถึงนโยบายสาธารณะ ที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ผ่านการประชุมคณะกรรมการในระดับท้องถิ่น จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ตลอดจนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
          4.  การส่งเสริมและสนับสนุนต่อ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่มีการบริหารงานแบบบรรษัทภิบาล และการจัดการที่ดี
          5.  ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

3.  ภารกิจและบทบาทในการบริหารหอการค้าจังหวัดอุดร

        หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 13 ได้แบ่งภารกิจและบทบาทในการบริหารหอการการค้าจังหวัดอุดรธานีออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน  คือ 

1)  คณะกรรมการหอการค้า  
2)  คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ คณะกรรมการสามัญ และอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ 
3)  สำนักงานหอการค้า 

       เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหอการค้า ตลอดจนนโยบาย แนวทางและแผนการทำงานที่คาดหวังไว้ ภารกิจและบทบาทของทั้งสาม จึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและการทำงานที่ต้อง สอดประสานกันภายใต้กรอบการทำงานในแต่ละส่วน ดังนี้

 3.1  ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการหอการค้า

       คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่โดยตรง ในการกำหนดนโยบาย และ ทิศทาง หรือ แนวทางในการบริหารงานหอการค้า เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของหอการค้า ตลอดจนนโยบาย แนวทางและแผนการทำงานที่คาดหวัง โดยคณะกรรมการหอการค้ามีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

 (1) จัดดำเนินการและทรัพย์สินของหอการค้า ให้เป็นไปตามลำดับข้อบังคับและมติของที่ประชุม
 (2) เลือกตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการหอการค้า
 (3) วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของหอการค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 (4) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอน ที่ปรึกษาของคณะกรรมการหอการค้า อนุกรรมการของหอการค้า เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งปวง ให้การทำกิจการเฉพาะอย่างหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในขอบเขต หน้าที่ของหอการค้า เพื่อให้การดำเนินงานของหอการค้าเป็นไปโดยเรียบร้อย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการของหอการค้า ซึ่งจะแต่งตั้งจากกรรมการ หรือสมาชิกของหอการค้าหรือบุคคลภายนอกก็ได้

       องค์ประกอบของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 13 ได้กำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการหอการค้า ซึ่งมีภารกิจและบทบาท ดังนี้

ประธานหอการค้าจังหวัด
? อำนวยการเพื่อให้การดำเนินการของหอการค้าเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบในการปฏิบัติงาน
? เป็นผู้แทนของหอการค้า ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และในการประชุมกับส่วนราชการต่าง ๆ
? เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่
? ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอการค้า
? ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของหอการค้า             
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

รองประธานหอการค้าจังหวัด
? ช่วยเหลือประธานหอการค้า ในกิจการต่าง ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของประธาน
? ทำหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่อาจทำหน้าที่ได้
? ดูแลและรับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหอการค้า
? ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนการสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของหอการค้า
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เลขาธิการหอการค้าจังหวัด
? ทำการโต้ตอบเก็บรักษาและรับผิดชอบหนังสือ จดหมาย และเอกสารต่าง ๆ ของหอการค้า
? เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่
? ทำหน้าที่ประสานงานกับกรรมการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานภายนอก
? ดูแลรับผิดชอบภารกิจและบทบาทในการทำงานของสำนักงานหอการค้า
? รับสมัครสมาชิก และนำใบสมัครเสนอที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้า พร้อมทั้งแจ้งมติที่ประชุมรับหรือไม่รับเป็นสมาชิกให้ผู้สมัครทราบ
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัด
? ดูแลรับผิดชอบทำหน้าที่แทนเลขาธิการหอการค้า เมื่อเลขาธิการหอการค้าไม่อยู่หรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เหรัญญิกหอการค้าจังหวัด
? ทำหน้าที่เก็บรักษาและจ่ายเงินของหอการค้า จัดทำบัญชี และเก็บรักษาสมุดบัญชี และเอกสารทางบัญชีของหอการค้าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
? การอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามระเบียบข้อบังคับ
? การเก็บรักษาและจ่ายพัสดุของหอการค้า
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัด
? ดำเนินการจัดทำหนังสือพิมพ์ หรือวารสารข่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
? เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหอการค้ากับสมาชิก องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้า
? การประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของหอการค้า โดยเน้นการสื่อสาร 2 ทาง (two-way communication)
? ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของหอการค้า การประชาสัมพันธ์โดยสื่อต่าง ๆ สื่อประชาสัมพันธ์ (media) ทุกประเภท เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี
? ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งส่วนราชการและเอกชนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
? สื่อมวลชนสัมพันธ์ (press relations)
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายทะเบียนหอการค้าจังหวัด
? ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ให้ตรงตามความเป็นจริง โดยเฉพาะข้อมูลสมาชิกซึ่งเกี่ยวกับชื่อบริษัท ห้างร้าน ชื่อบุคคลธรรมดา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนประเภทอาชีพธุรกิจของสมาชิก
? ดำเนินการจัดหาและขยายฐานสมาชิกใหม่
? ดำเนินการสอบถาม ติดตาม สมาชิกเก่าที่ลาออก เพื่อดำเนินการหาข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ เพื่อติดตามให้กลับเข้าเป็นสมาชิกเหมือนเดิม
? จัดหาแนวทางในการที่จะให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกให้มากที่สุด
? จัดทำบัตรประจำตัวสมาชิก
? ดำเนินการจัดหาจัดทำโครงการ เพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกโดยขอความร่วมมือกับ หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และดำเนินการจัดเก็บเงินค่าสมาชิกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
? ร่วมมือและสนับสนุนกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการ และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้กับสมาชิก
? ดำเนินการจดทะเบียนคณะกรรมการหอการค้าและสมาชิก
? ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิคมหอการค้าจังหวัด
? เสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับบุคคลระหว่างหอการค้ากับสมาชิก และระหว่างสมาชิกด้วยกัน
? ให้ความร่วมมือกับสมาชิกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
? ดูแลและรับผิดชอบในการต้อนรับ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของหอการค้า รวมทั้งการรักษาสมุดเยี่ยม และการจัดสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของหอการค้า
? สนับสนุนฝ่ายอื่น ๆ ในการติดต่อประสานงานกับสมาชิก
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2  ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ คณะกรรมการสามัญ และอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ

       มีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนงานและโครงการ ตลอดจนทิศทาง หรือ แนวทางที่มีความสำคัญเกี่ยวกับงานและความรับผิดชอบของฝ่ายนั้น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้าได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ

 3.2.1  ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ

        คณะกรรมการหอการค้าได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ จำนวน 21 สาขาธุรกิจ ตามลักษณะของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม กลุ่มอัญมณี  และเครื่องประดับ กลุ่มเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง กลุ่มการแพทย์ กลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มธุรกิจการเงิน  เงินทุนหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง กลุ่มยานพาหนะ และอุปกรณ์ กลุ่มประกันภัย  ประกันชีวิต และวินาศภัย กลุ่มพลังงาน เชื้อเพลิง กลุ่มค้าส่ง-ค้าปลีก กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มขนส่ง และLogistic   กลุ่มสิ่งพิมพ์ และการพิมพ์ กลุ่มโรงแรม และบริการท่องเที่ยว กลุ่มหัตถกรรม พื้นเมือง กลุ่มบันเทิง สันทนาการ กลุ่มบริหารเฉพาะกิจ กลุ่มให้บริการการศึกษา และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

        ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ เป็นการทำงานภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทางหอการค้าสนับสนุนให้เกิดการร่วมกลุ่มของธุรกิจในกลุ่มต่าง ๆ โดยหอการค้าเป็นแกนกลางในการทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดแนวทางการทำงาน ดังนี้

? สนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าร่วมปรึกษาหารือ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาธุรกิจของตนเอง
? ร่วมมือและให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลเสนอแนะประเด็นปัญหาในแต่ละวิสาหกิจ ต่อกลุ่มวิสาหกิจแต่ละประเภท เพื่อเจรจาหรือเสนอไปยังภาครัฐบาล ผ่านหอการค้าจังหวัดเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข
? รับพิจารณาข้อร้องเรียนในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละวิสาหกิจ จากสมาชิกและนักธุรกิจโดยทั่วไป เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้พิจารณาดำเนินการแก้ไข
? ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ และสมาชิกในแต่ละวิสาหกิจ
? ร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละวิสาหกิจ ทั้งส่วนภาคราชการและเอกชน เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละวิสาหกิจ โดยส่วนรวม
? ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแต่ละวิสาหกิจ ให้ทันกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
? เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งกฎระเบียบข้อปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกและผู้ประกอบการในแต่ละวิสาหกิจให้ได้รับทราบ เพื่อเตรียมหามาตรการในการป้องกันและมีการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ
? แต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในแต่ละวิสาหกิจได้ตามความจำเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหอการค้า
? รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละวิสาหกิจ เสนอต่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
? ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 3.2.2  ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการสามัญ

        คณะกรรมการหอการค้าได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ จำนวน 19 คณะ ประกอบด้วย

 • คณะกรรมการศูนย์ประมวล วิเคราะห์ กลั่นกรองติดตามเสนอประเด็นปัญหาการดำเนินธุรกิจของสมาชิก 
 • คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
 • คณะกรรมการการพัฒนาสมาชิกภาพ คณะกรรมการการงานธุรกิจต่างประเทศทั่วไป 
 • คณะกรรมการสัมพันธ์ธุรกิจไทย?จีน
 • คณะพัฒนาการหอการค้าจังหวัด
 • คณะพัฒนาการหอการค้าอำเภอ               
 • คณะกรรมการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะกรรมการด้านสาธารณสุข
 • คณะกรรมการการค้าชายแดน (อินโดจีน) 
 • คณะกรรมการการกฎหมายธุรกิจ?ต่างประเทศ
 • คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคม (IT)
 • คณะกรรมการการบริหารกลุ่ม OTOP
 • คณะกรรมการแรงงาน สวัสดิการสังคม
 • คณะกรรมการการจัดระบบระเบียบจราจร
 • คณะกรรมการบริหารเมืองแฟชั่น
 • คณะกรรมการนักธุรกิจสตรี
 • คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา
 • คณะกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

        ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการสามัญ เป็นการทำงานภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทางหอการค้าสนับสนุนให้เกิดการเฝ้าติดตามและตรวจสอบการทำงานในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้า และจังหวัดอุดรธานี โดยคณะกรรมการหอการค้าได้กำหนดแนวทางการทำงาน ดังนี้

? ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและเสนอแนะประเด็นปัญหาในแต่ละด้าน เพื่อเจรจาหรือเสนอไปยัง ภาครัฐบาล ผ่านหอการค้าจังหวัด เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข
? พิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียนในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน จากสมาชิกและนักธุรกิจโดยทั่วไป เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้พิจารณาดำเนินการแก้ไข
? แต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ได้ตามความจำเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหอการค้า
? รายงานผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
? ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 3.2.3  ภารกิจและบทบาทของอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ

         คณะกรรมการหอการค้าสมัยที่ 12 มีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงและขยายฐานสมาชิกออกสู่ภาคธุรกิจในแต่ละอำเภอของจังหวัดอุดรธานี โดยจะร่วมทำการจัดตั้ง กำหนดบทบาท ภาระหน้าที่ ตลอดจนกำกับดูแลการทำงานของอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับอำเภอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด ได้กำหนดภารกิจและบทบาทอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ ไว้ดังนี้

? ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ และสมาชิกในอำเภอ
? ร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ทั้งส่วนภาคราชการและเอกชน เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
? ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกในระดับอำเภอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
? เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง กฎระเบียบข้อปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกและผู้ประกอบการในระดับอำเภอให้ได้รับทราบ เพื่อเตรียมหา  มาตรการในการป้องกันและมีการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ
? เสนอแต่งตั้งคณะทำงาน ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการหอการค้า เพื่อช่วยปฏิบัติงานในระดับอำเภอตามความจำเป็น
? รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ เสนอต่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
? ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 3.3  ภารกิจและบทบาทของสำนักงานหอการค้า

        คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดได้กำหนดให้สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีภารกิจและบทบาทที่สำคัญในส่วนสนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการหอการค้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานระดับปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเชิงนโยบาย สำนักงานหอการค้าปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหอการค้า  การทำงานของสำนักงานหอการค้าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงจากเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีผ่านผู้จัดการสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี 

        ผู้จัดการสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีหน้าที่กำกับ ดูแล การทำงานของพนักงานในหอการค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของคณะกรรมการหอการค้า ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 


 

 

(นายธีระ  ตั้งหลักมั่นคง)
ประธานหอการค้า สมัยที่ 13

 

Image