นโยบายกรรมการหอการค้าสมัยที่ 13

 • Print
Share on facebook

นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
สมัยที่ 13  ปีบริหาร 2552 -2553

       หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดเป็นองค์กรภาคเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 โดยได้จดทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2527 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพ ทั้งในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และบริการ ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ โดยเป็นองค์กรกลางที่จะช่วยในการศึกษา การป้องกัน และการขจัดปัญหาของระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศและจังหวัด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อสมาชิกและสังคม เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อแบ่งปัน เป็นกลางทางการเมือง และดำเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หอการค้าเป็นตัวจักรที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัด ในการบริหารงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 13 ประจำปี 2552 ? 2553 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ตลอดจนบทบาท และภาระหน้าที่ของหอการค้าจังหวัดอุดรธานีไว้  ดังนี้

 

1.  วัตถุประสงค์หลักของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

           1.  ส่งเสริมวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจ ในเขตจังหวัดอุดรธานี เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้า และเศรษฐกิจ ส่งเสริม การท่องเที่ยว การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบ มาตรฐานสินค้า จัดตั้งและดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการค้า และเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์ สินค้า การจัดงานแสดงสินค้า  การเป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า
          2. รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ  และช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก
         3.  ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่หอการค้าไทยและรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
         4.  ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ
         5.  เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณสงเคราะห์
         6. ปฏิบัติกิจการอื่น  ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย
         7. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น

 

2.  นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

       คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 13 ประจำปี 2552-2553 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหอการค้าคือ ?ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้าอุดรธานี? และกำหนดนโยบายการบริหารร่วมกันว่า ?พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง หอการค้าตลอดจนมวลสมาชิกในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชาวอุดร?  ซึ่งมีแนวทางและแผนการดำเนินงานในระยะ 2 ปี  ดังนี้

 

นโยบายที่ 1  พัฒนาหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

แนวทางและแผนดำเนินงาน

          1.  การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลของสมาชิกหอการค้า เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การวางแผน และการกำหนดยุทธศาสตร์ของธุรกิจเพื่อการแข่งขัน
          2. พัฒนา และปรับองค์กรให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
แหล่งสารสนเทศที่สำคัญ อีกทั้งให้คำปรึกษาด้านธุรกิจแก่สมาชิกและจังหวัดอุดรธานี
          3.  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการจัดการสมัยใหม่ มาปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี 
         4.  การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหาแหล่งรายได้ที่หลากหลายขึ้น และเน้นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างยั่งยืน
         5.  การแสวงหาช่องทางความร่วมมือ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรระหว่างองค์กร
         6. การเผยแพร่บทบาท และผลงานของหอการค้าจังหวัดอุดรธานีออกสู่สาธารณชนมากขึ้น โดยการพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกหอการค้า โดยอาศัยสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ ?วารสารข่าว? และ Web Site ของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี อีกทั้งเป็นการสนองตอบต่อข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม
         7.  การเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่กฎหมายระบุ หรือประสานงานกับทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้าและจังหวัดอุดรธานี 

 

นโยบายที่ 2  เสริมสร้างและร่วมพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันในบริบทของระบบเศรษฐกิจใหม่และสังคมแห่งการเรียนรู้

 แนวทางและแผนดำเนินงาน

          1.  ส่งเสริมการนำวิทยาการและการจัดการสมัยใหม่ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่ดี มาใช้ในองค์กรของสมาชิก เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก
          2.  ส่งเสริมและสนับสนุน ในการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถของสมาชิกในการบริหาร การจัดการ  ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ เศรษฐกิจ และสังคม
          3.  การขยายฐานของสมาชิกหอการค้าในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และในระดับอำเภอ เพื่อนำมาเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกในระดับต่าง ๆ ให้สามารถปรับตัว และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4.  การสะท้อนปัญหาและความต้องการของสมาชิกให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ไข และช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม
          5.  การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกขีดความสามารถให้แก่ SMEs  ตลอดจน OTOP ของจังหวัดอุดรธานี
          6.  การทำหน้าที่เป็นแกนกลาง เพื่อสนับสนุนให้มีการเกาะกลุ่มในแต่ละสาขาธุรกิจ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในแต่ละสาขา โดยหอการค้าสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ ตลอดจนการช่วยสะท้อนปัญหาความต้องการด้านต่าง ๆ ของแต่ละสาขาธุรกิจแก่ผู้เกี่ยวข้อง
          7.  สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่สมาชิก เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ
อาทิเช่น การจัดงานแสดงสินค้า การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศกับภาครัฐ  เป็นต้น


นโยบายที่ 3   เสริมสร้างและร่วมพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงการเติบโตและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งตะหนักถึงคุณภาพชีวิตชาวอุดร

แนวทางและแผนดำเนินงาน

          1.  การส่งเสริมภาคการขนส่ง (Logistic) โดยสนับสนุนให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางทางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          2.  การส่งเสริมและสนับสนุน ภารกิจ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชาวอุดรธานี ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
          3.  การนำเสนอ บทบาท ทัศนคติ ต่อมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ รวมถึงนโยบายสาธารณะ ที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ผ่านการประชุมคณะกรรมการในระดับท้องถิ่น จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ตลอดจนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
          4.  การส่งเสริมและสนับสนุนต่อ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่มีการบริหารงานแบบบรรษัทภิบาล และการจัดการที่ดี
          5.  ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

3.  ภารกิจและบทบาทในการบริหารหอการค้าจังหวัดอุดร

        หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 13 ได้แบ่งภารกิจและบทบาทในการบริหารหอการการค้าจังหวัดอุดรธานีออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน  คือ 

1)  คณะกรรมการหอการค้า  
2)  คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ คณะกรรมการสามัญ และอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ 
3)  สำนักงานหอการค้า 

       เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหอการค้า ตลอดจนนโยบาย แนวทางและแผนการทำงานที่คาดหวังไว้ ภารกิจและบทบาทของทั้งสาม จึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและการทำงานที่ต้อง สอดประสานกันภายใต้กรอบการทำงานในแต่ละส่วน ดังนี้

 3.1  ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการหอการค้า

       คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่โดยตรง ในการกำหนดนโยบาย และ ทิศทาง หรือ แนวทางในการบริหารงานหอการค้า เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของหอการค้า ตลอดจนนโยบาย แนวทางและแผนการทำงานที่คาดหวัง โดยคณะกรรมการหอการค้ามีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

 (1) จัดดำเนินการและทรัพย์สินของหอการค้า ให้เป็นไปตามลำดับข้อบังคับและมติของที่ประชุม
 (2) เลือกตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการหอการค้า
 (3) วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของหอการค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 (4) ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอน ที่ปรึกษาของคณะกรรมการหอการค้า อนุกรรมการของหอการค้า เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งปวง ให้การทำกิจการเฉพาะอย่างหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในขอบเขต หน้าที่ของหอการค้า เพื่อให้การดำเนินงานของหอการค้าเป็นไปโดยเรียบร้อย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการของหอการค้า ซึ่งจะแต่งตั้งจากกรรมการ หรือสมาชิกของหอการค้าหรือบุคคลภายนอกก็ได้

       องค์ประกอบของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 13 ได้กำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการหอการค้า ซึ่งมีภารกิจและบทบาท ดังนี้

ประธานหอการค้าจังหวัด
? อำนวยการเพื่อให้การดำเนินการของหอการค้าเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบในการปฏิบัติงาน
? เป็นผู้แทนของหอการค้า ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และในการประชุมกับส่วนราชการต่าง ๆ
? เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่
? ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหอการค้า
? ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของหอการค้า             
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

รองประธานหอการค้าจังหวัด
? ช่วยเหลือประธานหอการค้า ในกิจการต่าง ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของประธาน
? ทำหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่อาจทำหน้าที่ได้
? ดูแลและรับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหอการค้า
? ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนการสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของหอการค้า
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เลขาธิการหอการค้าจังหวัด
? ทำการโต้ตอบเก็บรักษาและรับผิดชอบหนังสือ จดหมาย และเอกสารต่าง ๆ ของหอการค้า
? เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่
? ทำหน้าที่ประสานงานกับกรรมการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานภายนอก
? ดูแลรับผิดชอบภารกิจและบทบาทในการทำงานของสำนักงานหอการค้า
? รับสมัครสมาชิก และนำใบสมัครเสนอที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้า พร้อมทั้งแจ้งมติที่ประชุมรับหรือไม่รับเป็นสมาชิกให้ผู้สมัครทราบ
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัด
? ดูแลรับผิดชอบทำหน้าที่แทนเลขาธิการหอการค้า เมื่อเลขาธิการหอการค้าไม่อยู่หรือไม่สามารถทำหน้าที่ได้
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เหรัญญิกหอการค้าจังหวัด
? ทำหน้าที่เก็บรักษาและจ่ายเงินของหอการค้า จัดทำบัญชี และเก็บรักษาสมุดบัญชี และเอกสารทางบัญชีของหอการค้าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
? การอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามระเบียบข้อบังคับ
? การเก็บรักษาและจ่ายพัสดุของหอการค้า
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัด
? ดำเนินการจัดทำหนังสือพิมพ์ หรือวารสารข่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
? เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหอการค้ากับสมาชิก องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้า
? การประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของหอการค้า โดยเน้นการสื่อสาร 2 ทาง (two-way communication)
? ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ของหอการค้า การประชาสัมพันธ์โดยสื่อต่าง ๆ สื่อประชาสัมพันธ์ (media) ทุกประเภท เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และเคเบิ้ลทีวี
? ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งส่วนราชการและเอกชนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
? สื่อมวลชนสัมพันธ์ (press relations)
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายทะเบียนหอการค้าจังหวัด
? ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ให้ตรงตามความเป็นจริง โดยเฉพาะข้อมูลสมาชิกซึ่งเกี่ยวกับชื่อบริษัท ห้างร้าน ชื่อบุคคลธรรมดา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนประเภทอาชีพธุรกิจของสมาชิก
? ดำเนินการจัดหาและขยายฐานสมาชิกใหม่
? ดำเนินการสอบถาม ติดตาม สมาชิกเก่าที่ลาออก เพื่อดำเนินการหาข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ เพื่อติดตามให้กลับเข้าเป็นสมาชิกเหมือนเดิม
? จัดหาแนวทางในการที่จะให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกให้มากที่สุด
? จัดทำบัตรประจำตัวสมาชิก
? ดำเนินการจัดหาจัดทำโครงการ เพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกโดยขอความร่วมมือกับ หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และดำเนินการจัดเก็บเงินค่าสมาชิกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
? ร่วมมือและสนับสนุนกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการ และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้กับสมาชิก
? ดำเนินการจดทะเบียนคณะกรรมการหอการค้าและสมาชิก
? ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิคมหอการค้าจังหวัด
? เสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับบุคคลระหว่างหอการค้ากับสมาชิก และระหว่างสมาชิกด้วยกัน
? ให้ความร่วมมือกับสมาชิกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
? ดูแลและรับผิดชอบในการต้อนรับ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของหอการค้า รวมทั้งการรักษาสมุดเยี่ยม และการจัดสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของหอการค้า
? สนับสนุนฝ่ายอื่น ๆ ในการติดต่อประสานงานกับสมาชิก
? ให้ความร่วมมือและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2  ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ คณะกรรมการสามัญ และอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ

       มีหน้าที่เสนอนโยบาย แผนงานและโครงการ ตลอดจนทิศทาง หรือ แนวทางที่มีความสำคัญเกี่ยวกับงานและความรับผิดชอบของฝ่ายนั้น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้าได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ

 3.2.1  ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ

        คณะกรรมการหอการค้าได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ จำนวน 21 สาขาธุรกิจ ตามลักษณะของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม กลุ่มอัญมณี  และเครื่องประดับ กลุ่มเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง กลุ่มการแพทย์ กลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มธุรกิจการเงิน  เงินทุนหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง กลุ่มยานพาหนะ และอุปกรณ์ กลุ่มประกันภัย  ประกันชีวิต และวินาศภัย กลุ่มพลังงาน เชื้อเพลิง กลุ่มค้าส่ง-ค้าปลีก กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มขนส่ง และLogistic   กลุ่มสิ่งพิมพ์ และการพิมพ์ กลุ่มโรงแรม และบริการท่องเที่ยว กลุ่มหัตถกรรม พื้นเมือง กลุ่มบันเทิง สันทนาการ กลุ่มบริหารเฉพาะกิจ กลุ่มให้บริการการศึกษา และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

        ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ เป็นการทำงานภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทางหอการค้าสนับสนุนให้เกิดการร่วมกลุ่มของธุรกิจในกลุ่มต่าง ๆ โดยหอการค้าเป็นแกนกลางในการทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดแนวทางการทำงาน ดังนี้

? สนับสนุนให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าร่วมปรึกษาหารือ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาธุรกิจของตนเอง
? ร่วมมือและให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลเสนอแนะประเด็นปัญหาในแต่ละวิสาหกิจ ต่อกลุ่มวิสาหกิจแต่ละประเภท เพื่อเจรจาหรือเสนอไปยังภาครัฐบาล ผ่านหอการค้าจังหวัดเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข
? รับพิจารณาข้อร้องเรียนในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละวิสาหกิจ จากสมาชิกและนักธุรกิจโดยทั่วไป เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้พิจารณาดำเนินการแก้ไข
? ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ และสมาชิกในแต่ละวิสาหกิจ
? ร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละวิสาหกิจ ทั้งส่วนภาคราชการและเอกชน เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละวิสาหกิจ โดยส่วนรวม
? ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแต่ละวิสาหกิจ ให้ทันกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
? เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งกฎระเบียบข้อปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกและผู้ประกอบการในแต่ละวิสาหกิจให้ได้รับทราบ เพื่อเตรียมหามาตรการในการป้องกันและมีการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ
? แต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในแต่ละวิสาหกิจได้ตามความจำเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหอการค้า
? รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละวิสาหกิจ เสนอต่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
? ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 3.2.2  ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการสามัญ

        คณะกรรมการหอการค้าได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ จำนวน 19 คณะ ประกอบด้วย

 • คณะกรรมการศูนย์ประมวล วิเคราะห์ กลั่นกรองติดตามเสนอประเด็นปัญหาการดำเนินธุรกิจของสมาชิก 
 • คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
 • คณะกรรมการการพัฒนาสมาชิกภาพ คณะกรรมการการงานธุรกิจต่างประเทศทั่วไป 
 • คณะกรรมการสัมพันธ์ธุรกิจไทย?จีน
 • คณะพัฒนาการหอการค้าจังหวัด
 • คณะพัฒนาการหอการค้าอำเภอ               
 • คณะกรรมการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะกรรมการด้านสาธารณสุข
 • คณะกรรมการการค้าชายแดน (อินโดจีน) 
 • คณะกรรมการการกฎหมายธุรกิจ?ต่างประเทศ
 • คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคม (IT)
 • คณะกรรมการการบริหารกลุ่ม OTOP
 • คณะกรรมการแรงงาน สวัสดิการสังคม
 • คณะกรรมการการจัดระบบระเบียบจราจร
 • คณะกรรมการบริหารเมืองแฟชั่น
 • คณะกรรมการนักธุรกิจสตรี
 • คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา
 • คณะกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

        ภารกิจและบทบาทของคณะกรรมการสามัญ เป็นการทำงานภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทางหอการค้าสนับสนุนให้เกิดการเฝ้าติดตามและตรวจสอบการทำงานในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้า และจังหวัดอุดรธานี โดยคณะกรรมการหอการค้าได้กำหนดแนวทางการทำงาน ดังนี้

? ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและเสนอแนะประเด็นปัญหาในแต่ละด้าน เพื่อเจรจาหรือเสนอไปยัง ภาครัฐบาล ผ่านหอการค้าจังหวัด เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข
? พิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียนในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละด้าน จากสมาชิกและนักธุรกิจโดยทั่วไป เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้พิจารณาดำเนินการแก้ไข
? แต่งตั้งคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ได้ตามความจำเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหอการค้า
? รายงานผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
? ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 3.2.3  ภารกิจและบทบาทของอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ

         คณะกรรมการหอการค้าสมัยที่ 12 มีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงและขยายฐานสมาชิกออกสู่ภาคธุรกิจในแต่ละอำเภอของจังหวัดอุดรธานี โดยจะร่วมทำการจัดตั้ง กำหนดบทบาท ภาระหน้าที่ ตลอดจนกำกับดูแลการทำงานของอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับอำเภอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด ได้กำหนดภารกิจและบทบาทอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ ไว้ดังนี้

? ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ และสมาชิกในอำเภอ
? ร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ทั้งส่วนภาคราชการและเอกชน เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
? ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกในระดับอำเภอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
? เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง กฎระเบียบข้อปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกและผู้ประกอบการในระดับอำเภอให้ได้รับทราบ เพื่อเตรียมหา  มาตรการในการป้องกันและมีการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ
? เสนอแต่งตั้งคณะทำงาน ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการหอการค้า เพื่อช่วยปฏิบัติงานในระดับอำเภอตามความจำเป็น
? รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการหอการค้าอำเภอ เสนอต่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
? ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 3.3  ภารกิจและบทบาทของสำนักงานหอการค้า

        คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดได้กำหนดให้สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีภารกิจและบทบาทที่สำคัญในส่วนสนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการหอการค้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานระดับปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเชิงนโยบาย สำนักงานหอการค้าปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหอการค้า  การทำงานของสำนักงานหอการค้าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงจากเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีผ่านผู้จัดการสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี 

        ผู้จัดการสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีหน้าที่กำกับ ดูแล การทำงานของพนักงานในหอการค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของคณะกรรมการหอการค้า ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 


 

 

(นายธีระ  ตั้งหลักมั่นคง)
ประธานหอการค้า สมัยที่ 13

 

Image

 

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap