194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นักธุรกิจอุดร อัดงบ เพิ่มรางวัลสำหรับทีมชนะการประกวดแผนธุรกิจ

นักธุรกิจอุดร อัดงบ เพิ่มรางวัลสำหรับทีมชนะการประกวดแผนธุรกิจ

          นักธุรกิจอุดร เห็นความสำคัญของการประกวดแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา อัดงบสนับสนุนสำหรับทีมที่ชนะการประกวดทุกรางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศเงินรางวัลเพิ่มเป็น 10,000 บาท

          ตามที่หอการค้าอุดรฯ ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี จัดประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 (BUSINESS PLAN AWARDS) ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาจากจังหวัดอีสานบน 4 จังหวัด ทั้งจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย สมัครเข้าร่วมโครงการร่วม 44 ทีม และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะทำงานหอการค้าฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงโครงการให้กับคณาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละทีม นักเรียน นักศึกษาที่ส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดได้รับทราบแนวทาง เกณฑ์การตัดสิน ตลอดจนกำหนดการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทีมที่เข้าประกวดได้รับทราบด้วย

          นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้า/ประธานโครงการประกวดแผนธุรกิจฯ ได้อธิบายถึงแนวทางการทำงานและเกณฑ์การตัดสินในแต่ละรอบ ตามที่ได้มีการหารือกับคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการว่า จากการประชุมหารือแนวทางการทำงานกับคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการ ได้สรุปเกณฑ์การตัดสินในแต่ละรอบประกอบด้วย
          เกณฑ์การตัดสินรอบที่ 1 ตัดสินจากแผนธุรกิจที่นำเสนอในรูปเอกสาร โดยจะคัดเลือกให้เหลือจำนวน 21 ทีม แยกเป็น ระดับ ปวช., ปวส. จำนวน 15 ทีม ระดับปริญญาตรี จำนวน 6 ทีม มีเกณฑ์การตัดสินคือ 
          1. ความน่าสนใจของแนวคิดและความคิดริเริ่มทางธุรกิจ
          2. ความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหาสาระสำคัญของแผนธุรกิจ
          3. คุณค่า/ผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
          4. คุณภาพการนำเสนอแผนธุรกิจในรูปแบบเอกสาร แยกเป็น ความชัดเจนและความต่อเนื่องของเนื้อหา, การใช้ภาษา และความถูกต้องของเอกสาร, การใช้เครื่องมือในการนำเสนอต่างๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ กราฟ เป็นต้น
          5. การรวบรวมข้อมูล ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความเป็นไปได้ ของโครงการ
          6. ศักยภาพในการสร้างผลกำไรและความคุ้มค่าในการลงทุน
         เกณฑ์การตัดสินรอบที่ 2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 จะต้องนำเสนอแผนธุรกิจด้วยวาจา ทีมละ 10 นาที โดยใช้เกณฑ์การตัดสินเช่นเดียวกับรอบที่ 1 และมีเกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติม คือ คุณภาพการนำเสนอด้วยวาจา นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่แต่ละทีมที่ต้องให้ความสำคัญ เช่น เทคนิคในการนำเสนอ, การรักษาเวลา, การแต่งกาย, การตอบคำถาม, ความดึงดูดใจ, การพูดจา/ท่าทาง

          ส่วน องค์ประกอบของแผนธุรกิจ มีองค์ประกอบหลัก อาทิเช่น บทสรุปผู้บริหาร, ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ, การวิเคราะห์สถานการณ์, แผนการตลาด, แผนการดำเนินงานทิศทาง, แผนการผลิต, แผนการเงิน, แผนสำรอง/ฉุกเฉิน
         กำหนดการประกวด หลังจากที่ได้ประกาศรับสมัครจนปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการได้กำหนดการส่งแผนธุรกิจภายในวันที่ 1 กันยายน 2551 ภายหลังจากนั้นคณะกรรมการตัดสินทั้ง 7 ท่าน ประกอบด้วย
         1. นายสิทธิรัชต์  จารุไชยกุล  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี / ประธานโครงการ
         2. นายธีระ  ตั้งหลักมั่นคง  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
         3. นายวันชัย  อนุตรชัชวาลย์  กรรมการชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
         4. นายวงศ์สวัสดิ์  เลาหวิโรจน์  กรรมการชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี
         5. นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
         6. นายทนงศักดิ์  แสงวรรณกูล  ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
         7. นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม  ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
            (ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค) ศูนย์อุดรธานี
         จะได้พิจารณาแผนธุรกิจของแต่ละทีมจำนวน 44 ทีมที่ส่งเข้าประกวด และจะทำการประกาศผลทีมที่ผ่านรอบแรกจำนวน 21 ทีมในวันที่ 30 กันยายน 2551 หลังจากนั้นทีมที่ผ่านเข้าประกวดทั้ง 21 ทีมจะต้องมานำเสนอแผนธุรกิจในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 พร้อมประกาศผล และมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการประกวด

           นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดนอกจากจากรางวัลที่ตั้งไว้แต่เดิมแล้ว ยังมีนักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของแผนธุรกิจ และต้องการสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับเยาวชน ได้สนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมได้แก่
           1. รางวัลชนะเลิศ เดิมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมเป็นจำนวน 10,000 บาท ทั้ง 2 ระดับ จาก นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี/เทเวลิซอุดรธานี
           2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เดิมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมเป็นจำนวน 5,000 บาท ทั้ง 2 ระดับ จาก นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง รองประธานหอการค้า/ห้างทองกวงเชียงล้ง
           3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เดิมเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมเป็นจำนวน 4,000 บาท ทั้ง 2 ระดับ จาก นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล ประธานโครงการ/บริษัท บี.ดี.ไอ.ทีช้อปปิ้ง จำกัด
           4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้รับการสนับสนุนจาก นายขวัญชัย อรุณยะเดช บริษัท โตโยต้าอุดรธานี จำกัด

           ในส่วนของการดำเนินงานโครงการโดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี และมีหน่วยงานเอกชนให้การสนับสนุนอาทิ บ.จก.แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน), บริษัท บี.ดี.ไอที ช๊อปปิ้ง จำกัด, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สนง.จังหวัดอุดรธานี, บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาอุดรธานี, บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด (ดีแทค เซ็นเตอร์), หจก.ณัฐมอเตอร์เซลล์ และบริษัท อุดรนำธงชัย จำกัด

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานีกำหนดให้มีการนำเสนอแผนธุรกิจในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมบ้านเชียง ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ หอการค้าได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจของทีมที่เข้าประกวดได้ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังตามวันเวลา ดังกล่าว