194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หออุดรฯ มอบรางวัลแก่เว็บไซต์ดีเด่น

 หออุดรฯ มอบรางวัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แก่เว็บไซต์ดีเด่น

 

          หออุดรฯ มอบรางวัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แก่เว็บไซต์ดีเด่น ช่วยเชิดชูผลงานให้เป็นที่รู้จัก สร้าง Social Network ให้มากขึ้น

 

Image

 

         นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการ “มอบรางวัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น” แก่เว็บไซต์ดีเด่นทั่วประเทศ ช่วยเชิดชูผลงาน สร้าง Social Network และกระตุ้นการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น

 

         จากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูล เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน และการศึกษาของมนุษย์ในปัจจุบัน หลายองค์กร สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทำงานและการศึกษา เนื่องจากผู้สนใจ สามารถศึกษาได้ตามเวลา และสถานที่ที่ต้องการ ประกอบกับมีผู้สนใจที่จะดำเนินการเป็นจำนวนมาก หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีการมอบรางวัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น ประจำปี 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการตื่นตัวในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ให้กำลังใจแก่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้อินเทอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานโครงการ


         

Image 

 

          นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี / ประธานโครงการมอบรางวัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น เปิดเผยว่า ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการมอบรางวัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น ประจำปี 2553 ขึ้น เพื่อคัดสรรให้ได้เว็บไซต์และสนับสนุนเชิดชูผลงานเว็บไซต์ การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทบาท หน้าที่ของหอการค้าจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

 

          รูปแบบการดำเนินงาน คือ คณะกรรมการหอการค้าฯ จะดำเนินการสำรวจเว็บไซต์ และคัดเลือกเว็บไซต์เพื่อเชิดชูผลงาน โดยเว็บไซต์นั้นจะต้องเป็นเว็บไซต์เดิมที่มีอยู่แล้วและสามารถใช้งานได้จริงทั่วประเทศ และต้องเป็นเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ ในเชิงบูรณาการต่อการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการโครงการ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ทั่วประเทศ โดยมีกรอบการตัดสินภายใต้ปรัชญาหอการค้าที่ว่า “ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจของหอการค้า”

 

         ในส่วนของวิธีดำเนินการนั้น หอการค้าจะได้แต่ตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดสรรเว็บไซต์ กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการคัดเลือกเว็บไซต์ เพื่อคัดสรรเว็บไซต์เดิมที่มีอยู่และสามารถใช้งานได้จริง คัดเลือกผลงานของผู้พัฒนาเว็บไซต์ จากนั้นประกาศผลและมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 หอการค้าจังหวัดอุดรธานีต่อไป

 

         ประเภทของรางวัลแยกเป็น 3 รางวัลประกอบด้วย รางวัลเว็บไซต์ดีเด่น, รางวัลเว็บไซต์ยอดเยี่ยม, และรางวัลเว็บไซต์ดาวรุ่ง ซึ่งเว็บไซต์ได้ชนะการประกวดหอการค้าจะมีสัญลักษณ์เป็นแบรนเนอร์นำไปติดไว้บนเว็บไซต์นั้นๆ 

 

         นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล กล่าวต่อไปว่า การจัดทำโครงการมอบรางวัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ คาดว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จะมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น เว็บไซต์ของหอการค้าจังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น สามารถสร้าง Social Network ให้กับหอการค้าและเว็บไซต์ที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถกระตุ้นการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น