194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หออุดร จับมือเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียผลักดัน "เมืองคู่มิตร"

หอการค้าอุดรธานี ต้อนรับ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย
จับมือผลักดันการเป็นเมืองคู่มิตร “อุดรธานี – อินโดนีเซีย”

 

          หอการค้าอุดรธานี จับมือ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ผลักดันการค้าการลงทุนระหว่างกัน ผลพวงจาก นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซีย จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – บาหลี ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ พร้อมผลักดันให้ “อุดรธานี – อินโดนีเซีย” เป็นเมืองคู่มิตร ศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งและอื่นๆ ร่วมกัน

 

            หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้รับการประสานงานจาก สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ฯพณฯ โมฮัมมัด ฮัตตา (H.E. Mr.Mohammad Hatta) ขอเข้าพบหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานี กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินโดนีเซีย โดยหอการค้าได้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจเข้าร่วมพบปะหารือ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมงานประกอบด้วย น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้จัดการอาวุโส บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม, น.ส.จิราภรณ์ ศิริประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุดรธานี, นักวิชาการคลังชำนาญการ สนง.คลังจังหวัดอุดรธานี, หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, ผู้จัดการสาขาอุดรธานี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, นายอุดม เย็นสบาย ปลัด อบจ.อุดรธานี, นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, นายทินกร ทองเผ้า ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี, นายสมชัย ไกรครุฑรี, นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

           นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่ได้มีโอกาสร่วมเดินทางกับเพื่อนนักธุรกิจ ประธานและกรรมการหอการค้าจังหวัดอื่นๆ ในการเยือนประเทศอินโดนีเซีย เส้นทาง จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า - บาหลี เมื่อปลายปี 2552 ที่ผ่านมา โดยมีทูตพาฯชย์ประเทศอินโดนีเซียประจำประเทศไทยร่วมเดินทางด้วย ได้พบปะพูดคุย หารือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ร่วมกับคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้ง 3 เมืองของประเทศอินโดนีเซีย และในขณะเดียวกันในฐานะประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีในความเป็นพื้นที่ที่เหมาะต่อการลงทุน อีกทั้ง จังหวัดอุดรธานีเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก มรดกโลกบ้านเชียง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีหัตถกรรมผ้าขิดที่มีชื่อเสียง จังหวัดอุดรธานี ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล ให้เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ และยังเป็นเมืองหลักด้านการค้า การลงทุน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการขนส่ง (โลจิสติกส์) และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สำคัญ และยังเป็นจังหวัดที่มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด อาทิเช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ซึ่งจากเหตุผล และความพร้อมด้านศักยภาพต่าง ๆ ของจังหวัดแล้ว ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำการผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลาง หรือฮับในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ให้เจริญรุดหน้ามากยิ่งๆ ขึ้น

          ซึ่งผู้บริหารภาครัฐและเอกชนทั้ง 3 เมือง ของอินโดนีเซีย มีความสนใจในจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการเดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานี ของคณะเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2553 ณ จังหวัดอุดรธานี

          การประชุมสัมมนากันในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไทยและอินโดนีเซีย และประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในอันที่จะก่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ทำหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ สมาชิกหอการค้าฯ เข้าร่วมพบปะหารือในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจให้การต้อนรับอาทิ นักธุรกิจผู้ประกอบการด้านการเกษตร, เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป, การท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร, ธุรกิจโรงแรม, อสังหาริมทรัพย์ การจำหน่ายเครื่องมือช่าง, ด้านเหมืองแร่, ด้านการศึกษา สถาบันให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อในต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดเล็กและขนาดใหญ่, สถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น

           นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันให้ “จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดในอินโดนีเซีย” เป็นเมืองคู่มิตร เป็นแหล่งประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป
เชื่อว่า การเปิดเวทีการพบปะกันระหว่าง 2 ประเทศในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนการค้า การลงทุนระหว่างกันส่งเสริมการขยายปริมาณการค้าระหว่างกันให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และได้เปิดลู่ทางไปยังความคิดใหม่ ๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างกันในอนาคตอันใกล้ต่อไป

 

Image

 

           ฯพณฯ โมฮัมมัด ฮัตตา เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย (H.E. Mr.Mohammad Hatta) กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเดินทางเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมีหอการค้าจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
ทราบว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมากในหลายๆ ด้านทั้งด้านธุรกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคม ฯลฯ และมีสิ่งที่น่าสนใจคือ มีอำเภอในจังหวัดอุดรธานีชื่อ “บ้านดุง” ซึ่งตรงกับเมือง “บันดุง” ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งออกเสียงเหมือนกันแต่ต่างกันที่บันดุงเป็นเมืองหลวงของชวาตะวันตก ส่วนบ้านดุงเป็นอำเภอในจังหวัดอุดรธานี

           บันดุง มีชื่อเสียงด้านผ้าพื้นเมือง เป็นเมืองมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีเจ้าครองนครคล้ายๆ กับจังหวัดเชียงใหม่ หากชาวไทยได้มีโอกาสไปเยี่ยมบันดุงในอินโดนีเซียจะพบรอยพระบาทของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวอินโดนีเซีย เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนาน

           จังหวัดอุดรธานีประกอบไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติ ทรัพยากรที่สมบูรณ์และมีแหล่งโปแตซ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย เช่นกันกับ อินโดนีเซียมีพืชพันธุ์ที่สมบูรณ์ทางด้านการเกษตรเช่นกัน มีสินค้าสำคัญอาทิ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ถั่วเหลือง เหมืองแร่ ถือเป็นแหล่งที่เหมาะสมต่อการทำการค้าร่วมกัน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศ มีความร่วมมือกันมายาวนาน โดยเฉพาะด้านการเกษตร มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ซึ่งเมื่อปี 2006 และ 2008 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับ นายกรัฐมนตรีของประเทศอินโดนีเซีย ถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน มีการเจรจาและตกลงความร่วมมือต่างๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน และในปีนี้ 2010 นี้จะมีการประชุมเป็นครั้งที่ 7 ถึงความตกลงด้านการค้า การลงทุน ซึ่งหวังว่าจะมีรายละเอียดความคืบหน้าระหว่าง 2 ประเทศมากขึ้น

            ปีนี้นับเป็นปีที่ 60 ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย – อินโดนีเซีย ทั้งสองประเทศได้เปลี่ยนจากประเทศด้อยพัฒนาเป็นประเทศกำลังพัฒนา และต่างเป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้อินโดนีเซียถือเป็นประเทศประชาธิปไตยลำดับที่ 3 ของโลกในการเป็นผู้นำและตัวแทนของชาวมุสลิม ส่วนไทยถือเป็นประเทศผู้นำด้านพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ในเดือนกรกฎาคมนี้ อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านการค้า และขยายความสัมพันธ์มากขึ้น

            ซึ่งนอกจากการติดต่อระหว่าง รัฐบาล-รัฐบาล ของทั้งสองประเทศแล้ว ยังมีการติดต่อสัมพันธ์กันในระดับนักธุรกิจ  ระดับมหาวิทยาลัย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวแทน และระดับส่วนบุคคล มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอยากให้มีความสัมพันธ์ในระดับล่างมากยิ่งขึ้นด้วย ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนชาวไทยได้ไปท่องเที่ยวและลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอินโดนีเซียเป็นประเทศเปิดสำหรับการลงทุน มีเครื่องอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคสำหรับการลงทุนอย่างครบถ้วน

            ฯพณฯ โมฮัมมัด ฮัตตา กล่าวในท้ายที่สุดว่า “ในโอกาสการสัมมนาและพบปะนักธุรกิจระหว่างไทย – อินโดนีเซีย ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการขยายช่องทางการลงทุนของทั้งสองประเทศ และขอเสนอให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองคู่มิตร โดยเฉพาะระหว่าง “บันดุง กับ บ้านดุง” เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข่าวสาร การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวร่วมกัน หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถกระชับความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือในทุกๆ ด้านมากยิ่งขึ้น”

           นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เผยความรู้สึกในตอนท้ายว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ทางประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่ในอาเซียน มีพลเมืองกว่า 250 ล้านคน ได้ให้ความสนใจในคำเชื้อเชิญของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และให้เกียรติชาวจังหวัดอุดรธานีในความร่วมมือทางการค้า การลงทุนในอนาคตข้างหน้า ท่านทูตได้กล่าวก่อนเดินทางกลับว่าจะทำหนังสือเรียนเชิญมาทางจังหวัดและหอการค้าจังหวัดอุดรธานี อย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ เพื่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในอนาคตข้างหน้าต่อไป และขอขอบคุณชาวจังหวัดอุดรธานี ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมา ณ ที่นี้ด้วย

 

Image