194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้า ร่วมกับ อบจ.อุดรธานี และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการสุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัย ปีที่

หอการค้า ร่วมกับ อบจ.อุดรธานี และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการสุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัย ปีที่ 3
ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกว่า 3,000 คน

 

         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือก เพื่อสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาใหม่ เป็นระบบแอดมิชชั่น หรือระบบกลางการการรับนิสิตนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2548 และยังคงใช้หลักการดังกล่าวต่อเนื่องในปีนี้ ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัย ในปี 2554 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการสุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัยขึ้น เป็นปีที่ 3 โดยทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากร โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์อุดรธานี มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จำนวน 63 โรงเรียน จำนวนนักเรียนกว่า 3,000 คน เข้าร่วมทบทวนความรู้

 

Image 

 

Image 

 

         การจัดทบทวนความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ที่กำลังเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัยในปี 2554 แนะนำแนวทางข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การแนะแนว และส่งเสริมให้นักเรียนทั่วประเทศ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และเจตคติที่ดีในด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักเรียน

 

         ในภาคเช้า เป็นการจัดทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ O-NET โดยมี ผศ.สุชีพ งามเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และภาคบ่าย จะเป็นการทบทวน วิชาภาษาอังกฤษ O-NET โดยมี ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกข้อสอบ listening skill มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

         การจัดทบทวนความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายบุญลือ  เชื้อหอม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี คณะทำงานโครงการทบทวนความรู้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

 

Image 

 

         นายบุญลือ เชื้อหอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีนโยบายในการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เยาวชนอุดรธานีมีคุณภาพด้านการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพียงพอที่จะแข่งขันกับนักเรียนในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดี ในการเริ่มต้นความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน

 

         “การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อเป็นเรื่องที่จำเป็น ซึ่งการจัดทบทวนความรู้ และการได้ทดสอบจะเป็นประสบการณ์ก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบจริงซึ่งถือเป็นความได้เปรียบอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความพร้อมและจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน จึงถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งทาง อบจ. พร้อมที่จะให้การสนับสนุน และส่งเสริมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนให้ได้มากที่สุด โดยในปีการศึกษาหน้าก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม”

 

         การจัดโครงการสุดยอดการติวเข้ามหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ นอกจากเป็น การให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้มีการเตรียมความพร้อม และทบทวนความรู้ในสาระวิชาต่างๆ พร้อมกันนี้นักเรียนจะได้ประเมินศักยภาพของตัวเองว่า มีความพร้อมสำหรับการสอบจริงในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองให้มีความมั่นใจและเสริมสร้างศักยภาพได้สูงสุด รวมทั้งยังจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับระบบของการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

 

Image