194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่และเลือกตั้งกรรมการหอการค้า

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่และเลือกตั้งกรรมการหอการค้าอุดรธานี

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญสมาชิกหอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบริหาร 2552-2553 พร้อมทั้งใช้สิทธ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ชุดใหม่ (สมัยที่ 14) จำนวน 29 คน ซึ่งจะทำหน้าที่บริหารงานในปี 2554-2555 โดยขอให้ท่านสมาชิกหอการค้าได้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อใช้สิทธิในครั้งนี้ด้วย

Image

          และขอเชิญสมาชิกและบุคคลทั่วไป เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางในการบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ” โดย นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด ซึ่งจะได้รับทราบแนวคิดเพื่อเตรียมแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต ให้พร้อมรับและรุกกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และภูมิภาคอินโดจีน อย่างมีประสิทธิภาพ

          นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ยังกำหนดให้มีพิธีมอบรางวัล ตามโครงการของหอการค้าดังต่อไปนี้
          การมอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี” ประจำปี 2553 หรือ “UCC Diamond Awards” ตามโครงการบุคคลดีเด่นของจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้มอบรางวัล และ

          การมอบรางวัล “เว็บไซต์ดีเด่น” ประจำปี 2553 ตามโครงการเว็บไซต์ดีเด่น มอบโดย นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 

Image

(ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต)

 

           ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวน สมาชิกหอการค้า เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 พร้อมเลือกตั้งกรรมการหอการค้า และขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลตามโครงการของหอการค้า ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 ตามกำหนดการดังนี้

 เวลา 12.30 น.  •  ลงทะเบียน รับเอกสารการประชุม และชมวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
     สมัยที่ 13
 เวลา 13.00 – 15.00 น.  •  คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ เปิดให้สมาชิกลงทะเบียนและใช้สิทธิ
    ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ โปรดหย่อนบัตรลงในหีบรับบัตรเลือกตั้ง
 เวลา 13.00 – 14.30 น.  •  เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
       ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
       ระเบียบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
       ระเบียบวาระที่ 3    รายงานการดำเนินงานในรอบปี 2553
       ระเบียบวาระที่ 4    พิจารณางบดุลประจำปี 2553
       ระเบียบวาระที่ 5    แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
                          และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
      ระเบียบวาระที่ 6     การเลือกตั้งกรรมการบริหาร
      ระเบียบวาระที่ 7     เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
   •  บริการชา-กาแฟ และอาหารว่างระหว่างการประชุม
   •  ตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมการประชุม
 เวลา 14.30 – 15.30 น.  •  บรรยายพิเศษ เรื่อง “สตรีกับการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน”
      โดย นางศิรินา (โชควัฒนา) ปวโรฬารวิทยา
    ประธานกรรมการ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 เวลา 15.00 น.  •  คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ
   •  เริ่มนับคะแนนเสียง
 เวลา 15.30 – 16.15 น.  พิธีรับมอบรางวัล
   • โครงการบุคคลดีเด่นของจังหวัดอุดรธานี
      มอบรางวัล “เพชรน้ำหนึ่งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี UCC Diamond Awards”
      โดย  นายคมสัน เอกชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
   • โครงการประกวดเว็บไซต์ธุรกิจ
      มอบรางวัล “เว็บไซต์ดีเด่น” ประจำปี 2553
      โดย นายธีระ  ตั้งหลักมั่นคง  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
 เวลา 16.15 น.  •  ประธานอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประกาศผลการเลือกตั้งฯ
   •  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวแสดงความยินดี และกล่าวปิดการประชุม