194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีหอการค้าอุดรธานี

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีหอการค้าอุดรธานี

 

         เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 พร้อมเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขึ้น มี นายสาโรจน์  แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

Image

 

Image

         การประชุมดำเนินการโดย นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายวรวิส  เทศนาบุญ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และนายอัครวัฒน์  ปุณณะนิธินนทน์ เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และงบการบริหารงาน มีสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการประชุมกว่า 200 คน

Image

Image

          นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวต่อที่ประชุมว่า “จากการดำเนินงานของหอการค้าตลอดปีบริหาร 2552-2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าต่างได้ทุ่มเททำงานเพื่อสมาชิกและจังหวัดอุดรธานีอย่างสุดความสามารถทั้งการจัดการอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และสมาชิกหอการค้า การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลและเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนจังหวัดอุดรธานีเช่น การจัดกิจกรรมสภาโจ๊ก ซึ่งรายได้มอบให้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในจังหวัด การจัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะก่อนเรียนจนออกมาประกอบธุรกิจอย่างจริงจัง และการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ SMEs Clinic เพื่อเป็นศูนย์กลางรับฟัง แก้ไขปัญหาด้านธุรกิจ รวมทั้งการให้ความรู้ ชี้ช่องทางเพื่อให้การประกอบธุรกิจมีผลสำเร็จ มีผลกำไร และการจัดกิจกรรม SMEs ไทยเข้มแข็งร่วมกับ สสว. ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และจากนี้ต่อไป หอการค้าจะยังคงสืบสานงานที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้า และผลักดันเศรษฐกิจจังหวัดให้เจริญรุดหน้าต่อไปด้วย”

         ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สตรีกับการบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน โดย ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

Image

         ดร.ศิรินา (โชควัฒนา) ปวโรฬารวิทยา บรรยายพิเศษในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยสรุปว่า “จากการพัฒนาประเทศ หญิงไทยที่มีฐานะดี มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ มีความรู้ ความสามารถ แต่เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย โอกาสการก้าวสู่ผู้บริหารมีไม่มาก เนื่องจากวิถีชีวิตผู้หญิงไทยในยุคนั้น ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก และสร้างความก้าวหน้าแก่ผู้หญิงเท่าที่ควร เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาสตรีให้ทำงานนอกบ้าน เพราะประหยัดเวลา และสามารถเสริมสร้างบุคลิกให้เกิดความเป็นสากลและใช้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ ได้มากกว่าเสื้อสั่งตัด การแต่งตัวให้ถูกต้องตามกาลเทศนะ สำหรับสตรีทำงาน ให้เกิดความก้าวหน้า

         ธุรกิจของบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานมากว่า 41 ปี แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ BTNC/RETAIL, BTNC/FASHION, BTNC, BTNE/SPECIALIZER และ BTNC/LIVING ดำเนินงานโดยมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู้ (Knowledge) และเงื่อนไขคุณธรรม (Morality) มีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ (Moderation), ความมีเหตุผล (Reasonableness) และการมีภูมิคุ้มกัน (Self-immunity system)

        ภาวะการแข่งขันในปัจจุบันมีการแข่งขันหลายด้านทั้งต้นทุน ความอดทน ความมีวินัย ภาษา การพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการแข่งขันในอนาคตจึงต้องกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรเล็กให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

       สตรีกับการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบจาก ความสำเร็จ คือ ความสมดุลในชีวิตการทำงานและครอบครัวที่มีความสุข ดังนั้นสตรีที่บริหารธุรกิจจะต้องคงความสมดุลในการรักษาสถาบันครอบครัว การขยันทำงาน อดทนต่อปัญหา และหมั่นฝึกฝน เรียนรู้ตลอดเวลา หากปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการบริหารงานแล้ว”

Image

 

Image