194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หออุดรฯ ชูศักยภาพเมืองอุดรธานี เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด

หออุดรฯ ชูศักยภาพเมืองอุดรธานี เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด

          ชูศักยภาพความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจอีสานบน การเป็นเมืองอุตสาหกรรมต้นน้ำ รวมถึงความเติบโตของภาคสินค้าเกษตรสำคัญ

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายวีระพงษ์ ไชยเอีย รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันให้ข้อมูลศักยภาพเมืองอุดรธานีแก่ ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร รองประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจและคณะ เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการศึกษาข้อมูลโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภูและหนองคาย

Image

Image

          ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร รองประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภูและหนองคาย โดยได้ว่าจ้าง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ในการดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว 

         บริษัทฯ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล และเข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาจังหวัด เพื่อขอรับทราบวิสัยทัศน์ นโยบายการพัฒนา ประเด็นปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะด้านต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์วางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดฯ ผังยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการต่อไป

Image

 

Image

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การเป็นประตูของภูมิภาคอินโดจีน เป็นเมืองอุตสาหกรรมต้นน้ำ ปัจจุบันมีการลงทุนของภาคบริการอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก จะเห็นได้จากการลงทุนของกลุ่มนักธุรกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เช่น ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง, มีโรงแรมที่พักใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อรองรับภาคการลงทุน

           และด้วยจังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ใกล้กับเมืองหลวงของ สปป.ลาว ที่คราครั่งไปด้วยนักลงทุนทั้งในกลุ่ม ลาวโพ้นทะเล (ชาวลาวที่ไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศและกลับมาลงทุนใน สปป.ลาว) และกลุ่มชาวจีนในประเทศลาว ทำให้จังหวัดอุดรธานีกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญ เป็นแหล่งช้อปปิ้ง ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบนี้จำนวนมหาศาล

          ปัจจุบันหอการค้ามีความพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองอุดรธานี โดยแบ่งแยกโซนเศรษฐกิจคร่าวๆ คือ
          1. เส้นทางเศรษฐกิจบริเวณถนน อุดรธานี – หนองหาน – สว่างแดนดิน ผลักดันให้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งในด้านผลผลิตและการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรโดยมีตลาดสำคัญคือ เมืองทองเจริญศรี ที่เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร ซึ่งหอการค้าและการค้าภายในได้พยายามผลักดันให้ ตลาดเมืองทองเจริญศรีเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของภูมิภาค
          2. เส้นทางเศรษฐกิจบริเวณถนน อุดรธานี – ขอนแก่น ผลักดันให้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ โดยหอการค้าได้ผลักดันมีการขนส่งทางรางอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

          ภาคการเกษตรมีสินค้าที่เป็นจุดแข็งสำคัญของจังหวัดทั้ง ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา โดยเฉพาะยางพาราปัจจุบันได้รับความสนใจจากเกษตรกรในจังหวัดในการเพิ่มพื้นที่การปลูก และมีกลุ่มทุนเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานเพื่อรองรับผลผลิตยางพาราหลายๆ กลุ่ม คาดว่ามีเม็ดเงินการลงทุนประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท

          ที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้มีการผลักดันโครงการต่างๆ เข้าสู่ภาครัฐค่อนข้างมาก โดยโครงการที่หอการค้าให้ความสำคัญเป็นหัวใจหลัก ประกอบด้วย
          1. การจัดตั้งศูนย์ประชุมแห่งชาติ บริเวณสวนสาธารณะหนองแด ปัจจุบันกำลังผลักดันโครงการนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ประชุมแห่งชาตินี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้จัดสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตแล้ว ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีจะต้องผลักดันกันต่อไป
          2. การขนส่งระบบราง และโลจิสติกส์
          3. การจัดสร้างรถไฟความเร็วสูง
          4. การเป็นศูนย์กลางทางการบิน ให้อุดรธานีเป็นฮับทางการบินในภูมิภาคอินโดจีน
          5. การเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร

          โดย ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร รองประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวในต้อนท้ายว่าจะนำข้อมูลที่ได้หอการค้าจังหวัดอุดรธานีเสนอในครั้งนี้ เข้าพิจารณาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเพื่อวางวังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภูและหนองคาย