194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานบน ประชุมระดมความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อผลักดันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมของกลุ่มจังหวัด

 

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม คณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 โดยมี นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ, นายเกรียงศักดิ์  คุณานันท์ศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเลยและคณะ, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายประเสริฐ วิทยาภัทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายและคณะ, นายโสภณ ตันกิจเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะ

 

Image

 

Image

 

          เนื้อหาสาระการประชุมเป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการผลักดัน พัฒนา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มจังหวัด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ ได้มีมติเห็นชอบเพื่อผลักดันโครงการต่างๆ ประกอบด้วย

          1. การจัดสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง หนองคาย ? กรุงเทพมหานคร

          2. การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

          3. การขยายผิวจราจรเส้นทาง หนองบัวลำภู ? วังสะพุง และเส้นทาง หนองบัวลำภู ? ท่าบ่อ

          และยังมีเรื่องนำเสนอเพื่อทราบ เช่น

          1. การเปิดดิวตี้ฟรี (Duty fee) ในจังหวัดหนองคาย โดยนักลงทุนชาวสิงคโปร์

          2. การเปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง ? อุดรธานี ? ดอนเมือง โดยสายการบินโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ ในเดือนมิถุนายน 2554 นี้

 

Image

 

Image

 

         ซึ่ง นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ยังได้แจ้งเรียนในที่ประชุมว่า จังหวัดอุดรธานีมีการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคการค้า และบริการ ซึ่งจะเกิดวิกฤติด้านแรงงานเกิดขึ้นทั้งในจังหวัดอุดรธานี และภายในกลุ่มจังหวัด จึงขอให้ทุกจังหวัดได้เตรียมการและหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 

         นอกจากนี้ หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย) ยังได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ คือ หอการค้าจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มด้วย ซึ่งในโอกาสต่อไป หอการค้าจังหวัดบึงกาฬจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพและเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

Image

 

Image