194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดแผนธุรกิจ

หอการค้าอุดรธานี เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อเยาวชนอีกครั้ง จัดโครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ
?5th UCC BUSINESS PLAN AWARDS ? ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท  


plan2

    

          นายเทพฤทธิ์  สินศุภเศวต ประธานโครงการ กล่าวว่า โครงการ 5th UCC BUSINESS PLAN AWARDS เป็นโครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจในระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างหอการค้าอุดรธานี ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นการให้บริการแก่สังคมและชุมชนชาวจังหวัดอุดรธานี ที่มุ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมสำหรับนิสิต นักศึกษา โดยมีการมอบทุนการศึกษา และการอบรมให้ความรู้ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนผ่านกิจกรรมของโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในปีที่ผ่านมาโครงการประกวดแผนธุรกิจ ถือว่าได้รับการตอบรับจากนักศึกษาและคณาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งแผนธุรกิจของนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวด สามารถนำไปใช้ได้จริงกับผู้ประกอบการ และเป็นการช่วยพัฒนาตัวสินค้า ในปีนี้ทางโครงการยังคงเปิดกว้างให้กับนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีแผนธุรกิจเป็นแนวทางในการริเริ่ม และดำเนินธุรกิจต่อไป ทางโครงการจึงเล็งเห็นว่า เป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดเวทีอิสระในความคิดแห่งนี้ให้นักศึกษารุ่นใหม่ ได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนแผนธุรกิจ


            ?ทั้งนี้ ทางหอการค้าอุดรธานี จึงได้เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อนิสิต นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. และระดับปริญญาตรี อีกครั้ง โครงการประกวดแผนธุรกิจ ?5th UCC BUSINESS PLAN AWARDS? ได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ร่วมกันทำงานเป็นทีมเวิร์ค พร้อมกับหาประสบการณ์นอกตำราจากการประลองไอเดียอิสระ เขียนแผนธุรกิจในท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ และเพื่อให้น้อง ๆ ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ ไปต่อยอดการพัฒนาแผนธุรกิจในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง และช่วยเหลือสังคมต่อไป? นายเทพฤทธิ์ กล่าว

 

plan1

โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร แบ่งเป็น 2 ระดับ  ดังนี้
     ?    ทีมนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกคณะ ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2553 และ 2554
     ?    ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะของมหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2553 และ 2554
     ?    สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน จำนวนสมาชิก 3-5 คนต่อทีม และแต่ละคนเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีม โดยแต่ละทีมสามารถเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน โดยสามารถหานักศึกษา ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรืออาจารย์ นักวิจัย ที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยพัฒนา มาเป็นที่ปรึกษาได้
     ?    อาจารย์ที่ปรึกษาท่านหนึ่ง สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าประกวดได้มากกว่าหนึ่งทีม
     ?    แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

 

         สำหรับนิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ ? 1 กันยายน ศกนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 042-242693, 042-248582