194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นักธุรกิจตอบรับโครงการ YEC หอการค้าอุดรธานีดีเกินคาด

ผลตอบรับดีเกินคาด นักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า 200 รายตอบรับเข้าร่วมโครงการ YEC

 

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการ Young Executives : Chamber of Commerce (YEC) โดยการรวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายสมาชิก และธุรกิจของจังหวัดอุดรธานี ให้เติบโตและมั่นคง และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมอุดรธานี ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

         โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจในจังหวัด เข้าใจในกฎ ระเบียบของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับคณะกรรมการหอการค้าจงหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวน 200 คน

 

yec1

         สำหรับความคืบหน้าโครงการนั้น คุณศมน ชคัตธาดากุล ประธานโครงการ YEC เปิดเผยว่า  ภายหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานหอการค้า ให้เป็นผู้ดูแลโครงการนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและประกาศรับสมัครนักธุรกิจรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 146 ราย ซึ่งมีทั้งบุตรหลานของสมาชิกหอการค้า และผู้สนใจทั่วไป โดยหอการค้าได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. น.ส.อรุณณีย์  ปุณณะนิธินนทน์    ค๊อกพิทอุดรเบสท์ไทร์
2. นายนิพัฒน์  ชัยวรมุขกุล            เอ บี ซี คลับ
3. นายเอกลักษณ์  ป้องแก้ว           เอกอินเตอร์ ซัพพลาย
4. นายเอกวัฒน์  ทวีแสงสกุลไทย     อุดร ช.ทวี
5. นายศุภเชษฐ์  โชคคติวัฒน์         ห้างเพชรทองเศรษศิริ
6. นายชิตพล  วิไลงาม                ศรีวิชัย
7. น.ส.วรกร  ธนะดลไพศาล          อุดรฟิวเจอร์มาเก็ตติ้งเซลล์แอนด์เซอร์วิส
8. นายวรุตม์  สกุลธนไพศาล          ศิริชัยแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง1999
9. นายรพีพงศ์  สุจริตมณีกุล           แสงอุดรการไฟฟ้า
10. นางสัญญพงศ์  ต่อสหกุลเจริญ    รถใหญ่
11. นายกษาณ  ปิยชาติสกุล          ปิยะฟาร์ม
12. น.ส.สุภิสราญ์  จิรอิชยางกูล      สุธีราพืชไร่
13. นายณรงค์ศักดิ์  อุดมศักดิ์ศรี      44 ปืนสมบูรณ์
14. น.ส.ทิพย์ธารา  นาคไพจิตรตระกูล    พัฒนา สวัสดีผล
15. นายฐาปกรณ์  วรรัตนธรรม        โรงสีโพนทอง
16. นายธนพัต  ทีฆธนานนท์          เครืออุดรเจริญศรี
17. น.ส.วิญาดา  อาสนาทิพย์        108 อีซี่
18. น.ส.วรัตรา  ทิพย์พิมานชัย       ทิพย์เจริญวัสดุภัณฑ์
19. นายนภนต์กฤต  วรรณภักดี       ศูนย์สมุนไพร ดร.สาโรช
20. นายสุทธิพงศ์  จันทรสกุลกิจ     อุดรโชคค้าเหล็กไทย
21. นายธีรวัฒน์  ทวีแสงสกุลไทย    อุดร ช.ทวี
22. นายลภน  อรุณยะเดช            เทพเจริญ ทราเวล
23. น.ส.ชรินรัตน์  อรุณยะเดช       ยูดีฟลาย ทราเวล
24. นายณพัฒน์ศักย์  พรพันธ์นุกูล    ร้านเฟิสท์
25. นายวิศิษฐ์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์     ห้างเพชรทองบุญทวี
26. น.ส.ชัญญานุช  ฉัตรเดชา        ร้านอุดรยนตรภัณฑ์
27. นายนพพร  พรตระกูลพิพัฒน์     จ.วัฒนาอุดรธานี
28. น.ส.นัฎฐา  ทิพย์พิมานชัย        อุดรแสงรุ่งการไฟฟ้า
29. น.ส.ณัฐพัชร  จิรัปปภา           อุดรแสงเจริญ(2001)
30. น.ส.นันทรัตน์  ปัญญาวัน        มามาอิ(โบ้เบ้อุดร)
31. นายพงษ์ชิต  ชัยวิทูลนุกูล       อุดร อาร์เอสเทรนนิ่ง
32. นายสุทธิพงศ์  เจนธนกิจ        ร้านกอไผ่
33. นายจุลภัทร  อังศุวิริยะ         ไทยฮั้วแพลนเทชั่น
34. น.ส.โจวแอนนา  หว่อง        ไทยฮั้วแพลนเทชั่น
35. นายวรวิทย์  เจริญทอง         อุดรเจริญทองโลหะกิจ
36. นายไวภพ  แซ่ตัง              โรงสีข้าวหนองหานไทยงวน
37. น.ส.มณฑาทิพย์ รวมธรรม    prestige home &deeor
38. นายศราวุธ  คุณปิติลักษณ์     หจก.เชนอุดร
39. น.ส.สุฉัตรา  คุณปิติลักษณ์    หจก.เชนอุดร
40. น.ส.ชุติมา  กุศเลิศจริยา       อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์
41. น.ส.ธนัชพร  เอ็งอุทัยวัฒน์    ห้างทองเอ็งนำฮวด
42. นายวิสันต์ชัย  วงษ์กองแก้ว    พี เอ็น 1 การค้า
43. น.ส.ภัทริน พัฒนเพ็ญ          บจก.โอเอคาร์เซ็นเตอร์
44. นายนรุตม์ชัย  ศุภชัยสาคร     เอ็มกรุ๊ป ลิสซิ่ง
45. น.ส.รุจิรา  ศุภชัยสาคร        หจก.ซิตี้ คาร์เซ็นเตอร์
46. น.ส.เยาวเรศ  ศุภชัยสาคร     หจก.ซิตี้ คาร์เซ็นเตอร์
47. น.ส.ดุษฎี  จิตรศิลป์เจริญ     ร้านทวีสินค้าข้าว
48. นายอาณัติ  สมสุข            บี เอ็ม สแตนเลส
49. นายจักรวาล  เพ็งสิน           Architect One Design Studio
50. นายชวลิต  ลือสากลวาณิชกุล    ร้านชวลิตเฟอร์นิเจอร์
51. น.ส.ธันยพัฒน์  ตติยาพิศาล    ดุจเพชรอินเตอร์เนชั่นแนล
52. น.ส.สวิตรา วงษ์โกวิท        บริษัท อุดรโฮเต็ล (1972) จำกัด
53. นายรัฐพล โพธิพิพัฒน์        หจก. 707 โปรโมชั่นอุดร
54. นายกมล ปิติวัชรากุล          ร้านอุดรพิบูลกิจ
55. นายไกรฤกษ์ โค้วธนพานิช    บริษัท วี.เอ็น.มอเตอร์ (1993) จำกัด
56. น.ส.ธัญรดา ประกายมั่นตระกูล    บริษัท วี.เอ็น.มอเตอร์ (1993) จำกัด
57. นายปกรณ์ เรืองภิญโญพันธ์       บริษัทภิญโญโปรคอนสตรัคชั่น 2007 จำกัด
58. นายศิริวัฒน์ พงศ์นพรัตน์       หจก. นพรัตน์ก่อสร้าง (1993)
59. น.ส.พีระพร แซ่ตั้ง              ร้านจิตสงวน
60. นายธนรรณพ จันทิมา          สถาบันเพิ่มทักษะการเรียนรู้นานาชาติ IIE
61. นายอานนท์ ไตรโยธี           UD-Plus
62. นายเมธาวี พูลศิริ              UD-Plus
63. นายธน พีรทิตยา               UD-Plus
64. นายชนิตพล สิงห์เสนา         UD-Plus
65. นายพีระนันท์ วงษ์สุรภินันท์    หจก. เอ็ม.โอ ออโต้แอร์
66. น.ส.อภิญญา ผาระนัด         บริษัท ชัชวาลย์การบัญชี จำกัด
67. นางจันทร์ทิพย์ภา โสห์เสน    
68. น.ส.กัลยาณี พันธ์สีดา     
69. นายพิสิษฐ์ พลประเสริฐ    
70. นายสรายุทธ์ คงประสานกาล      รุ่งเจริญอุดรค้าข้าว
71. น.ส.จิรัชญา ประกายมั่นตระกูล    ร้านเจบีไฮเทคเซ็นเตอร์
72. น.ส.ธันวรัตน์ สิริจันทพันธุ์        แอดวานซ์อะโกร
73. นายภัค  พึงไชยพัฒน์            หจก.นพศรี 2006
74. นายณัฎฐพล  ปรัชญาทิตย์กุล    ร้านชัยศิลป์
75. นายกฤษดา  สรัสสมิต           เจริญประดับยนต์
76. นายเจษฎา  คนยืน               บลูอินเทลลิเจ้นท์เทคโนโลยี
77. น.ส.ชัญญา  นภากรัณต์         ดิไอวาย บายซัง
78. น.ส.สุวิมล  หวังพนาวงศ์        วันดีค้ารำ
79. นายภาคภูมิ  แซ่จึง               อุดรเปเปอร์ รีไซเคิล
80. นายวิฑูรย์  วิไลงาม               ร้านธานินทร์การแว่น
81. นายชาติชาย  วรรณไสย          ศรีอูบมุงบริการ
82. นางทัศนีย์  อนันต์ชัย             อินอาม 99
83. นายเอกราช  ธีระรัตนนุกูลชัย     ร้านทองเอ็งจุ่งฮวดเยาวราช
84. นายดิลกพนรัฐ  ชัยวรรณวงศ์     เอสเคเอส โปรดักค์ชั่น
85. นายประภัสร์  สินธวัชต์           ห้างเพชรทองอรนุชห้าแยก
86. นายอิทธิพัทธ์  เตชะเพิ่มผล     โรงสีเกษตรเพิ่มผล
87. นายพิเชฐ  เอื้อมธุรพจน์         ร้านเอี๊ยย่งเฮง
88. นายกิตติพงษ์  ตันกิจเจริญ      อุดรทรัคออโต้เซลล์
89. นายทณัฐริทธิ์  สิทธิพรหม      ร้านผ้าไหมครูดวงบ้านเชียง
90. น.ส.เกศสุดา  พัฒนเพ็ญ       บจก.โอเอคาร์เซ็นเตอร์
91. น.ส.อมรรัตน์  แข็งขัน          ศราวุธการช่าง
92. น.ส.สุพรรณษา  ธรรมวงษา    ส.เจริญทรัพย์
93. นายวิสุทธิ์  รังษิณาภรณ์        บจก.รังษิณา
94. นายจรินทร์  ธรณนิธิกุล        ร้านคลอสติชกรอบรูป
95. น.ส.วีระณัฐ  คุณชัย           ร้านคลอสติชกรอบรูป
96. นายปิติ  ธรณนิธิกุล            ยู่อีการพิมพ์
97. น.ส.ภัทร  วุฒิประชารัฐ        เจอร์นี่ย์ ทิกเก็ต
98. น.ส.สุวิมล  นัยวินิตสกุล       you&Me Beauty and Spa
99. นายณัฐกุล  งามชัยภูมิ        ไอพลัสมีเดีย
100. นายจักรกฤษณ์  มีใย         ตั้งจิตรพืชผล
101. นายวีระวุฒิ  พงศ์พิชญาภา    ขุมทรัพย์ค้าส่ง
102. นายศราวุธ  พงศ์พิชญาภา    ขุมทรัพย์ค้าส่ง
103. น.ส.ณัฐนรี  คุณสมาธิกิจ     สนง. อ้อยเอสเอส
104. น.ส.มนตรี  ศิริวรกุลชัย    
105. นายจตุรพัฒน์  เตือยสีชัง      บ.จก.ธรรมดี เทคโนโลยี เซอร์วิส
106. น.ส.ชญานิศ  กวานสุพรรณ   บ.จก.ธรรมดี เทคโนโลยี เซอร์วิส
107. นายวีระชัย  ชัยวรมุขกูล        หจก.ส.อดุลยนต์
108. นายผดุงเกียรติ  สนทนา    
109. น.ส.กรกนก  อึ้งมณีประเสริฐ    ตังปัก ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
110. นายศุภโชค  มูลธิยะ            BLUE ARCHITECT
111. นายกิตติชัย  เครือม่วย          TOP ROOf
112. นายโกศล  อึ้งมณีประเสริฐ      ยืนยงพานิช
113. นายกฤษฎา  อึ้งมณีประเสริฐ    ตังปัก ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
114. น.ส.กตัญชลี  สิทธิพรหม       คิตโก้
115. น.ส.พราว  ตรีวัฒน์สุวรรณ     ช.ศิลาสุวรรณ(2552)
116. นายโชค  ตรีวัฒน์สุวรรณ       ช.ศิลาสุวรรณ(2552)
117. น.ส.ฐิติพันธุ์  ตั้งหลักมั่นคง    ห้างทองกวงเชียงล้ง
118. นายรัชพล  เชยคำแหง         โรงรับจำนำมิตรภาพ
119. น.ส.ธัญญาภรณ์  เยี่ยมพนมคุณ    ยอดเบบี้โฮม
120. น.ส.ปรียาภรณ์  เยี่ยมพนมคุณ     เจ้ยอดบิวตี้
121. นายสฤษฏ์พนธ์  วิชิตวงศ์          หมูยอแม่ถ้วน
122. นายนรินทร์  เจริญสุข           ร้อยแปดเทคโนโลยี
123. นายวุฒิชัย  ผิวทอง             พินิจอุดรก่อสร้าง
124. นายสาธินันท์  อนันต์นับ         อินอาม 99
125. น.ส.ฐิตินันท์  เกษมสินทรัพย์    อุดรธานี เอส.ดี.โอ.
126. น.ส.นวรัตน์  เกษมสินทรัพย์     อุดรธานี เอส.ดี.โอ.
127. นายโสภณ  ภิญโญศาสตร์       ลูกชิ้นตราดาวเทียม
128. นายสุกฤษฎิ์  จินตนาโกสินทร์    สามชัยการยาง
129. น.ส.กฤติกา  ไกรครุฑรี         ขาวสะอาดมอเตอร์
130. นายชวลิต  อุดมพานิช         ร้านอาหารสวนทิพย์
131. น.ส.สุกัญญา  ทับบุญ          ร้านกิมทัน
132. นายวิจิตร  สายพิณมาลี        ย่งฮงโลหะกิจ
133. นายราเชนทร์  ธนมัยมาศ      ร้านไทยเฮง
134. น.ส.ณัฏฐนิช  โตวัน           คาริชม่า อินสไปเรชั่นส์
135. นายประมุข  มงคลโภคทรัพย์  จีบีอิ้ง
136. นายอัครา  มิ่งวัฒนชาติ        มิ่งวัฒนชาติมินิมาร์ท
137. น.ส.พิชชาภา  บุญญคง    
138. นายวรวีร์  สิริพงษ์สกุล         นาโนครีเอทีฟ
139. น.ส.พัชรินทร์  วัฒนเมธากรณ์ อีสคอมเน็ต

 

        โดยรายชื่อผู้สมัครร่วมโครงการจำนวน 61 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ซึ่งหอการค้าจะได้ประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

         ในส่วนหลักสูตรการอบรม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่หอการค้าได้จัดเตรียมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนั้น หอการค้าได้มีการพูดคุยกับหลายๆ หน่วยงานที่เป็นพันธมิตรหอการค้าไว้แล้ว และได้รับการตอบรับโครงการเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในเรื่องการร่วมกันกำหนดหลักสูตรซึ่งได้พยายามคัดสรรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรอให้ครบกำหนดปิดรับสมัครก่อนถึงจะกำหนดหลักสูตรที่แน่นอนได้ เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเรามีทั้งที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งต้องแยกหลักสูตรต่างๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประสิทธิภาพในการร่วมโครงการ

 

yec

 

          รวมทั้งในส่วนของวัน เวลา สถานที่ จะต้องดูความเหมาะสมด้วยเนื่องจากผู้ร่วมโครงการบางท่านก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วอาจจะมีปัญหา ติดขัดในเรื่องของเวลา หอการค้าจะต้องพิจารณาในเรื่องเหล่านี้ให้มีความชัดเจน และตรงจุดมากที่สุด
โดยท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-248582, 242693