194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อัพเดทรายชื่อล่าสุดผู้เข้าร่วมโครงการ YEC

อัพเดทรายชื่อล่าสุดผู้เข้าร่วมโครงการ YEC

            นักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ Young Executives : Chamber of Commerce (YEC) จำนวน 200 คน อัพเดทรายชื่อได้ดังนี้

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

บริษัท/ห้างหุ้นส่วน

1

นางสาวอรุณณีย์ ปุณณะนิธินนทน์

ค๊อกพิทอุดรเบสท์ไทร์

2

นายนิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล

เอ บี ซี คลับ

3

นายเอกลักษณ์ ป้องแก้ว

เอกอินเตอร์ ซัพพลาย

4

นายเอกวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย

อุดร ช.ทวี

5

นายศุภเชษฐ์ โชคคติวัฒน์

ห้างเพชรทองเศรษศิริ

6

นายชิตพล วิไลงาม

ศรีวิชัย

7

นางสาววรกร ธนะดลไพศาล

อุดรฟิวเจอร์มาเก็ตติ้งเซลล์แอนด์เซอร์วิส

8

นายวรุตม์ สกุลธนไพศาล

ศิริชัยแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง1999

9

นายรพีพงศ์ สุจริตมณีกุล

แสงอุดรการไฟฟ้า

10

นางสัญญพงศ์ ต่อสหกุลเจริญ

รถใหญ่

11

นายกษาณ ปิยชาติสกุล

ปิยะฟาร์ม

12

นางสาวสุภิสราญ์ จิรอิชยางกูล

สุธีราพืชไร่

13

นายณรงค์ศักดิ์ อุดมศักดิ์ศรี

44 ปืนสมบูรณ์

14

นางสาวทิพย์ธารา นาคไพจิตรตระกูล

พัฒนา สวัสดีผล

15

นายฐาปกรณ์ วรรัตนธรรม

โรงสีโพนทอง

16

นายธนพัต ทีฆธนานนท์

เครืออุดรเจริญศรี

17

นางสาววิญาดา อาสนาทิพย์

108 อีซี่

18

นางสาววรัตรา ทิพย์พิมานชัย

ทิพย์เจริญวัสดุภัณฑ์

19

นายนภนต์กฤต วรรณภักดี

ศูนย์สมุนไพร ดร.สาโรช

20

นายสุทธิพงศ์ จันทรสกุลกิจ

อุดรโชคค้าเหล็กไทย

21

นายธีรวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย

อุดร ช.ทวี

22

นายลภน อรุณยะเดช

เทพเจริญ ทราเวล

23

นางสาวชรินรัตน์ อรุณยะเดช

ยูดีฟลาย ทราเวล

24

นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธ์นุกูล

ร้านเฟิสท์

25

นายวิศิษฐ์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์

ห้างเพชรทองบุญทวี

26

นางสาวชัญญานุช ฉัตรเดชา

ร้านอุดรยนตรภัณฑ์

27

นายนพพร พรตระกูลพิพัฒน์

จ.วัฒนาอุดรธานี

28

นางสาวนัฎฐา ทิพย์พิมานชัย

อุดรแสงรุ่งการไฟฟ้า

29

นางสาวณัฐพัชร จิรัปปภา

อุดรแสงเจริญ(2001)

30

นางสาวนันทรัตน์ ปัญญาวัน

มามาอิ(โบ้เบ้อุดร)

31

นายพงษ์ชิต ชัยวิทูลนุกูล

อุดร อาร์เอสเทรนนิ่ง

32

นายสุทธิพงศ์ เจนธนกิจ

ร้านกอไผ่

33

นายจุลภัทร อังศุวิริยะ

ไทยฮั้วแพลนเทชั่น

34

นางสาวโจวแอนนา หว่อง

ไทยฮั้วแพลนเทชั่น

35

นายวรวิทย์ เจริญทอง

อุดรเจริญทองโลหะกิจ

36

นายไวภพ แซ่ตัง

โรงสีข้าวหนองหานไทยงวน

37

นางสาวมณฑาทิพย์ รวมธรรม

prestige home &deeor

38

นายศราวุธ คุณปิติลักษณ์

หจก.เชนอุดร

39

นางสาวสุฉัตรา คุณปิติลักษณ์

หจก.เชนอุดร

40

นางสาวชุติมา กุศเลิศจริยา

อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์

41

นางสาวธนัชพร เอ็งอุทัยวัฒน์

ห้างทองเอ็งนำฮวด

42

นายวิสันต์ชัย วงษ์กองแก้ว

พี เอ็น 1 การค้า

43

นางสาวภัทริน พัฒนเพ็ญ

บจก.โอเอคาร์เซ็นเตอร์

44

นายนรุตม์ชัย ศุภชัยสาคร

เอ็มกรุ๊ป ลิสซิ่ง

45

นางสาวรุจิรา ศุภชัยสาคร

หจก.ซิตี้ คาร์เซ็นเตอร์

46

นางสาวเยาวเรศ ศุภชัยสาคร

หจก.ซิตี้ คาร์เซ็นเตอร์

47

นางสาวดุษฎี จิตรศิลป์เจริญ

ร้านทวีสินค้าข้าว

48

นายอาณัติ สมสุข

บี เอ็ม สแตนเลส

49

นายจักรวาล เพ็งสิน

Architect One Design Studio

50

นายชวลิต ลือสากลวาณิชกุล

ร้านชวลิตเฟอร์นิเจอร์

51

นางสาวธันยพัฒน์ ตติยาพิศาล

ดุจเพชรอินเตอร์เนชั่นแนล

52

น.ส.สวิตรา วงษ์โกวิท

บริษัท อุดรโฮเต็ล (1972) จำกัด

53

นายรัฐพล โพธิพิพัฒน์

หจก. 707 โปรโมชั่นอุดร

54

นายกมล ปิติวัชรากุล

ร้านอุดรพิบูลกิจ

55

นายไกรฤกษ์ โค้วธนพานิช

บริษัท วี.เอ็น.มอเตอร์ (1993) จำกัด

56

น.ส.ธัญรดา ประกายมั่นตระกูล

บริษัท วี.เอ็น.มอเตอร์ (1993) จำกัด

57

นายปกรณ์ เรืองภิญโญพันธ์

บริษัทภิญโญโปรคอนสตรัคชั่น 2007 จำกัด

58

นายศิริวัฒน์ พงศ์นพรัตน์

หจก. นพรัตน์ก่อสร้าง (1993)

59

น.ส.พีระพร แซ่ตั้ง

ร้านจิตสงวน

60

นายธนรรณพ จันทิมา

สถาบันเพิ่มทักษะการเรียนรู้นานาชาติ IIE

61

นายอานนท์ ไตรโยธี

UD-Plus

62

นายเมธาวี พูลศิริ

UD-Plus

63

นายธน พีรทิตยา

UD-Plus

64

นายชนิตพล สิงห์เสนา

UD-Plus

65

นายพีระนันท์ วงษ์สุรภินันท์

หจก. เอ็ม.โอ ออโต้แอร์

66

น.ส.อภิญญา ผาระนัด

บริษัท ชัชวาลย์การบัญชี จำกัด

67

นางจันทร์ทิพย์ภา โสห์เสน

 

68

น.ส.กัลยาณี พันธ์สีดา

 

69

นายพิสิษฐ์ พลประเสริฐ

 

70

นายสรายุทธ์ คงประสานกาล

รุ่งเจริญอุดรค้าข้าว

71

น.ส.จิรัชญา ประกายมั่นตระกูล

ร้านเจบีไฮเทคเซ็นเตอร์

72

นางสาวธันวรัตน์ สิริจันทพันธุ์

แอดวานซ์อะโกร

73

นายภัค พึงไชยพัฒน์

หจก.นพศรี 2006

74

นายณัฎฐพล ปรัชญาทิตย์กุล

ร้านชัยศิลป์

75

นายกฤษดา สรัสสมิต

เจริญประดับยนต์

76

นายเจษฎา คนยืน

บลูอินเทลลิเจ้นท์เทคโนโลยี

77

นางสาวชัญญา นภากรัณต์

ดิไอวาย บายซัง

78

นางสาวสุวิมล หวังพนาวงศ์

วันดีค้ารำ

79

นายภาคภูมิ แซ่จึง

อุดรเปเปอร์ รีไซเคิล

80

นายวิฑูรย์ วิไลงาม

ร้านธานินทร์การแว่น

81

นายชาติชาย วรรณไสย

ศรีอูบมุงบริการ

82

นางทัศนีย์ อนันต์ชัย

อินอาม 99

83

นายเอกราช ธีระรัตนนุกูลชัย

ร้านทองเอ็งจุ่งฮวดเยาวราช

84

นายดิลกพนรัฐ ชัยวรรณวงศ์

เอสเคเอส โปรดักค์ชั่น

85

นายประภัสร์ สินธวัชต์

ห้างเพชรทองอรนุชห้าแยก

86

นายอิทธิพัทธ์ เตชะเพิ่มผล

โรงสีเกษตรเพิ่มผล

87

นายพิเชฐ เอื้อมธุรพจน์

ร้านเอี๊ยย่งเฮง

88

นายกิตติพงษ์ ตันกิจเจริญ

อุดรทรัคออโต้เซลล์

89

นายทณัฐริทธิ์ สิทธิพรหม

ร้านผ้าไหมครูดวงบ้านเชียง

90

นางสาวเกศสุดา พัฒนเพ็ญ

บจก.โอเอคาร์เซ็นเตอร์

91

นางสาวอมรรัตน์ แข็งขัน

ศราวุธการช่าง

92

นางสาวสุพรรณษา ธรรมวงษา

ส.เจริญทรัพย์

93

นายวิสุทธิ์ รังษิณาภรณ์

บจก.รังษิณา

94

นายจรินทร์ ธรณนิธิกุล

ร้านคลอสติชกรอบรูป

95

นางสาววีระณัฐ คุณชัย

ร้านคลอสติชกรอบรูป

96

นายปิติ ธรณนิธิกุล

ยู่อีการพิมพ์

97

นางสาวนภัทร วุฒิประชารัฐ

เจอร์นี่ย์ ทิกเก็ต

98

นางสาวสุวิมล นัยวินิตสกุล

you&Me Beauty and Spa

99

นายณัฐกุล งามชัยภูมิ

ไอพลัสมีเดีย

100

นายจักรกฤษณ์ มีใย

ตั้งจิตรพืชผล

101

นายวีระวุฒิ พงศ์พิชญาภา

ขุมทรัพย์ค้าส่ง

102

นายศราวุธ พงศ์พิชญาภา

ขุมทรัพย์ค้าส่ง

103

นางสาวณัฐนรี คุณสมาธิกิจ

สนง. อ้อยเอสเอส

104

นางสาวมนตรี ศิริวรกุลชัย

โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์

105

นายจตุรพัฒน์ เตือยสีชัง

บ.จก.ธรรมดี เทคโนโลยี เซอร์วิส

106

นางสาวชญานิศ กวานสุพรรณ

บ.จก.ธรรมดี เทคโนโลยี เซอร์วิส

107

นายวีระชัย ชัยวรมุขกูล

หจก.ส.อดุลยนต์

108

นายผดุงเกียรติ สนทนา

บริษัท โลคอลคลิก จำกัด (UD Click)

109

นางสาวกรกนก อึ้งมณีประเสริฐ

ตังปัก ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

110

นายศุภโชค มูลธิยะ

BLUE ARCHITECT

111

นายกิตติชัย เครือม่วย

TOP ROOf

112

นายโกศล อึ้งมณีประเสริฐ

ยืนยงพานิช

113

นายกฤษฎา อึ้งมณีประเสริฐ

ตังปัก ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์/บริษัท โลคอลคลิก จำกัด (UD Click)

114

นางสาวกตัญชลี สิทธิพรหม

คิตโก้

115

นางสาวพราว ตรีวัฒน์สุวรรณ

ช.ศิลาสุวรรณ(2552)

116

นายโชค ตรีวัฒน์สุวรรณ

ช.ศิลาสุวรรณ(2552)

117

นางสาวฐิติพันธุ์ ตั้งหลักมั่นคง

ห้างทองกวงเชียงล้ง

118

นายรัชพล เชยคำแหง

โรงรับจำนำมิตรภาพ

119

นางสาวธัญญาภรณ์ เยี่ยมพนมคุณ

ยอดเบบี้โฮม

120

นางสาวปรียาภรณ์ เยี่ยมพนมคุณ

เจ้ยอดบิวตี้

121

นายสฤษฏ์พนธ์ วิชิตวงศ์

หมูยอแม่ถ้วน

122

นายนรินทร์ เจริญสุข

ร้อยแปดเทคโนโลยี

123

นายวุฒิชัย ผิวทอง

พินิจอุดรก่อสร้าง

124

นายสาธินันท์ อนันต์นับ

อินอาม 99

125

นางสาวฐิตินันท์ เกษมสินทรัพย์

อุดรธานี เอส.ดี.โอ.

126

นางสาวนวรัตน์ เกษมสินทรัพย์

อุดรธานี เอส.ดี.โอ.

127

นายโสภณ ภิญโญศาสตร์

ลูกชิ้นตราดาวเทียม

128

นายสุกฤษฎิ์ จินตนาโกสินทร์

สามชัยการยาง

129

นางสาวกฤติกา ไกรครุฑรี

ขาวสะอาดมอเตอร์

130

นายชวลิต อุดมพานิช

ร้านอาหารสวนทิพย์

131

นางสาวสุกัญญา ทับบุญ

ร้านกิมทัน

132

นายวิจิตร สายพิณมาลี

ย่งฮงโลหะกิจ

133

นายราเชนทร์ ธนมัยมาศ

ร้านไทยเฮง

134

นงสาวณัฏฐนิช โตวัน

คาริชม่า อินสไปเรชั่นส์

135

นายประมุข มงคลโภคทรัพย์

จีบีอิ้ง

136

นายอัครา มิ่งวัฒนชาติ

มิ่งวัฒนชาติมินิมาร์ท

137

นางสาวพิชชาภา บุญญคง

 

138

นายวรวีร์ สิริพงษ์สกุล

นาโนครีเอทีฟ

139

นางสาวพัชรินทร์ วัฒนเมธากรณ์

อีสคอมเน็ต

140

นายอดิศร องศ์ศรีเจริญพร

S.C .แทรคเตอร์

141

นางสาวกังสดาล นวศิโรดม

Faroh East+Faroh House

142

นายตรัยเทพ พิทักษานุรัตน์

ธนาดรโฮมเพลส

143

นางสาวปิยวรรณ ปัญญาวัน

 

144

นายเศรษฐชัย สุริยะเลิศสกุล

อุดรเก้าเจริญทรัพย์

145

นายสิรภพ ตั้งศิริอำนวย

ตังปักดีเวลลอปเมนท์ , ร้านตังปัก

146

นายธานินทร์     วงศ์อาษา

บริษัท ภาคอีสานการพิมพ์ (999) จำกัด

147

นางปาณิศา วงศ์อาษา

บริษัท ภาคอีสานการพิมพ์ (999) จำกัด

148

นางสาวปุณยพร คณาโรจน์

วิไลบริการ

149

นางสาวนันทภา เขาวงศ์ทอง

สนง.กฎหมายวงศ์ทอง

150

นางสาววิทิตา หอบรรลือกิจ

บจก.อุดรประเสริฐผล

151

นางสาวณิชภัทร จุฬาลักษณานุกูล

ร้านมงคลเภสัช

152

นางสาวนภาพร ภัทรวิภาดา

 

153

นายชาญชัย เต็งสุจริตกุล

 

154

นางสาวสลิลทิพย์ ไกรสราวุฒิ

ร้านมิตรภาพ

155

นายชาญชัย เชิดเกรียงไกร

ช.วัฒนาวัสดุภัณฑ์

156

นางสาวนงนุช เชิดเกรียงไกร

ร้าน CUTE,Design

157

นายทศพร เอื้อลลิตชูวงศ์

ร้านทศพร 2

158

นายณาศิส ช้างสิงห์

บจก.อุดรตั้งฮั้วไถ่

159

นางสาวอัญชิสา พินิจการวัฒน์กุล

บจก.จตุรเดช

160

นางสาวอัครยา พินิจการวัฒน์กุล

บจก.จตุรเดช

161

นางสาวภัทรานิษฐ์ มณีอัครโรจน์

บจก.ชาช่าโรส

162

นางสาวเดียร์ราห์ ยุทธกิจจำนงค์

ร้านไทยชบา

163

นางสาวดาราเรือง ยุทธกิจจำนงค์

ร้านไทยชบา

164

นางสาววรุณพร อาชาอภิสิทธิ์

ห้างมุยอา

165

นายยศ กิจเวชเจริญ

นวกิจประกันภัย

166

นางสาวสุพิณ แต้รัตนชัย

ห้างเพชรทองเซ่งเฮงล้ง(ตราดาว)

167

นายอุดมทรัพย์ เรืองอภิรักษ์

Mp Net

168

นางสาวณภาส์ณัฐ อุดมลาภ

อรัญญาทัวร์

169

นางสาวจุฑารัตน์ พรหมพลเมือง

ร้านขายเสื้อผ้าปลีกส่ง

170

นายมงคล ทัตตินาพานิช

อุดรสยามฮาร์ดแวร์

171

นายโชคชัย อุดมลาภ

อรัญญาทัวร์

172

นายณัฐกิตติ์ ตามภักดีพานิชย์

บจก.ตั้งฮั่วไถ่

173

นายไพรัตน์ ตามภักดีพานิชย์

ศูนย์สรรพบันเทิง

174

นางสาวจิราวรรณ กุลคณภัทร์

อุดรเจริญบริการ 1999

175

นายชาติชาย พรมพิราษฎร์

ไอรักสตูดิโอ

176

นายใจเพชร ตามภักดีพานิชย์

ไฮเทคไทม์สแควร์

177

นางสาวศรินรัตน์ ศงสนันทน์

คณิต&อังกฤษครูกระต่ายครูตั๊กกี้

178

นายชัยธัช กุประดิษฐ์

คณิต&อังกฤษครูกระต่ายครูตั๊กกี้

179

นายพรชัย จันทสุรียวิช

ส่งเสริมแมคดิคอล

180

นายภาคภูมิ จูมพรักษ์

ร้านพีโปรคอม

181

นายพีระภัทร์ เลิศโกเมนกุล

อุดรสยามเฟอร์นิชิ่ง

182

นายชัยชนะ รัตน์ประเสริฐกุล

หจก.อุดร ช.ชัย

183

นายฉัตรชัย รัตน์ประเสริฐกุล

หจก.อุดร ช.ชัย

184

นายเด่นพงศ์ โฆษิตพิพัฒน์

แดงมณี

185

นายปองพล ยุทธรัตน์

หจก.ปองพลก่อสร้าง

186

นายณัฏฐชัย นิธิพีรยาฐากุล

คลังง้วนโอสถ

187

นางสาวชุติปภา อุดมโชคผลทวี

ร้านเจริญวิทยุ

188

นายณัฐพงศ์ ฉัตรเดชา

อุดรยนตรภัณฑ์วังสามหมอ

189

นางสาววาสนา พูลทรัพย์

ยงฤดีธุรกิจ

190

นางสาวรัชนก ตยางคนนท์

อุดรกิตติ(1992)

191

นายธนชัย รัตน์ประเสริฐกุล

รวยสุขแมนชั่น

192

นางสาววารุณี ดวงศรี

อุดรแม็บ

193

นางสาวพนิตา ลีวัจนกุล

ร้านพรประมง

194

นายสมเกียรติ วัฒนพงษ์

ร้านอาหารบ้านไทย

195

นางสาวรุจิรา กุศเลิศจริยา

ศรีรุ่งบ้านและที่ดิน

196

นางภาวินี พจน์จลองศิลป์

โรงเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก

197

นางสาววิไล ริมโพธิ์เงิน

หจก.ฮะเฮงโฮมเอกเพลส

198

นายสมคิด ริมโพธิ์เงิน

หจก.เพชรพลอยปิโตรเลี่ยม

199

นางสาวพรปวีณ์ วงษ์โพธิ์ผล

ร.ร.อนุบาลเพื่อนเด็ก

200

นางสาวธนพัชร์ วงษ์โพธิ์ผล

ร.ร.อนุบาลเพื่อนเด็ก

201

นายจักรพงษ์ ฉัตรสกุลเพ็ญ

ฉางข้าวเต็งเฮง

202

นายนิลพจน์ บูรณารมย์

ซันซายน์เพลส

yec4