194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หออุดรฯ จัดอบรมบัญชี ?เจาะลึก TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์ ปี 2555?

หออุดรฯ จัดอบรมบัญชี ?เจาะลึก TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์ ปี 2555?

           หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมทางบัญชี ?เจาะลึก TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์ ปี 2555? ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 ณ ห้องเชียงงามโรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โดยความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.เกสินี หมื่นไธสง ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีกล่าวเปิดงาน โดยมีนายสุธีพงศ์ ศงสนันทน์ รองประธานหอการค้า, นายธนพล กองทรัพยไพศาล, น.ส.รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการหอการค้า ร่วมพิธีเปิดงาน และมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 60 คน

ac2

ac1

ac3 ac4

ac5

           โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในปี 2554 ถือเป็นปีเริ่มต้นของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ซึ่งเป็นการปรับใช้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย ซึ่งเป็นการปรับตามข้อกำหนด หรือมาตรฐานของรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้เจ้าของกิจการ ต้องหันมาใช้มาตรฐานดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นการทำความเข้าใจสำหรับผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้าของกิจการ ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ (ฉบับปรับปรุง 2552) ที่มีรายละเอียด ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติค่อนข้างมาก ในวันนี้ ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้ อันเกิดจากการถ่ายทอดที่จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ถูกต้องมากขึ้น

ac6

           การอบรม เรื่อง ?เจาะลึก TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์ ปี 2555? ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าในมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กรหรือหน่วยงาน บริษัทต่างๆ ต่อไป