194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การส่งเสริมการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ ในการเข้าสู่ AEC

“การส่งเสริมการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ ในการเข้าสู่ AEC”

nor1-1

nor1-2

วันนี้ (20 ส.ค.57) ณโรงอรมเซ็นทารา อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การส่งเสริมการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ ในการเข้าสู่ AEC” ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 63 ประกอบด้วย นักบริหารการปกครอง ข้าราชการระดับสูงจากส่วนราชการ ข้าราชการระดับสูงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย