194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประชุมเตรียมการจัดโครงการร่วมกัน

ประชุมเตรียมการจัดโครงการร่วมกัน

        เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายศุภกร เสนาสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนบริการยุทธศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 และคณะ เข้าพบ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ, นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ เพื่อประชุม หารือ แนวทางการดำเนินโครงการร่วมกัน

aec1-1

aec1-2

aec1-3

        สำหรับโครงการที่จะดำเนินการร่วมกัน คือ โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น (1)การจัดสัมมนาให้กับผู้ประกอบการจำนวน 100 ราย ในหัวข้อสำคัญคือ การใช้ระบบไอทีในกิจการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ AEC และประชาสัมพันธ์หากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมต่อไป (2) ฝึกอบรมจำนวน 4 วัน (30 กิจการ) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ AEC โดยมีเนื้อหาการใช้ระบบไอทีมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (3) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกิจการและเข้าวินิจฉัยสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการใช้ระบบซอฟแวร์และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ และ (4) ให้คำปรึกษาแนะนำ ติดตั้ง ทดสอบ รวมถึงติดตามการใช้งานระบบซอฟแวร์ ตามความต้องการของสถานประกอบการ

        ทั้งนี้หอการค้าฯ จะได้ประชาสัมพันธ์การเปิดตัวและเปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการต่อไป