194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ กำหนดทิศทางการทำงานในปี 59

 

หอการค้าอุดรฯ กำหนดทิศทางการทำงานในปี 59

 

           หอการค้าอุดรฯกำหนดทิศทางการทำงานในปี 59 มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม   เริ่มจากรากฐานของสังคมในระดับชุมชนสู่สังคมเมืองดึงนักธุรกิจรุ่นใหม่YECเข้าทำงานร่วมกับหอการค้า ผลักดัน GDP ให้เติบโต กระตุ้นสมาชิก ผู้ประกอบการ ให้ตื่นตัวของการเข้าสู่ AEC นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัยประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ปี 2559 เป็นปีที่ 2 ของการบริหารงานหอการค้า ในสมัยที่ 16ในปีที่ผ่านมาหอการค้าได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่ตั้งไว้ผ่านโครงการสำคัญต่างๆ มากมาย ภายใต้นโยบายการบริหาร “พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง หอการค้าตลอดจนมวลสมาชิก ในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชาวอุดร” สำหรับการบริหารงานในปี 2559 นี้ หอการค้าจะมุ่งเน้นการทำงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการSMEsผ่านโครงการ SME Focus เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่สอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจSME Clinic หอการค้าจังหวัดอุดรธานีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจแก่สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไปโดยในปีที่ผ่านมาหอการค้าได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม หรือ SMEs Bank และสถาบันการเงินในจังหวัด ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ รวมถึงการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินมากกว่า 60 ล้านบาท และในปี 2559 จะยังคงดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ ในปี 2559 หอการค้าจะดึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เข้ามาทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ให้มากขึ้น ผลักดัน GDP จังหวัดให้เติบโตมากขึ้น

aec -59-1

....ติดตามรายละเอียดได้ที่ วารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฉบับเดือนมกราคม 2559