194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปี 2550

       นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสิทธิรัชต์  จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานโครงการฯ จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ (Business Planning)ระดับอุดมศึกษา ทุกคณะของทุกมหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2549-2550

       นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและต้องการปลูกฝังแนวคิดในการประกอบการตั้งแต่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาซึ่งเมื่อจบการศึกษาส่วนใหญ่จะต้องออกไปประกอบสัมมาอาชีพ ดังนั้นจึงเป็นการดีในการสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพ และแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยสร้างผู้ประกอบการที่มีพื้นฐานที่ดีมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาชีพและด้านการประกอบธุรกิจเพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

       การจัดประกวดแผนธุรกิจ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation) ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะ และแนวคิด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจ โดยมีอาจารย์ หรือที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำแนะนำและมุ่งหวังให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีแผนธุรกิจเป็นแนวทางในการริเริ่ม และดำเนินธุรกิจต่อไป รวมถึงมุ่งสร้างความสำคัญต่อ การพัฒนาผลงานวิจัยที่มีอยู่ให้สามารถนำไปปฏิบัติ
สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้

       นายสิทธิรัชต์  จารุไชยกุล ประธานโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดประกวดแผนธุรกิจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ปลูกจิตสำนึก และสนับสนุนแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษา และที่กำลังจะจบการศึกษา รวมถึงบัณฑิต สามารถพัฒนา และเชื่อมโยงผลงานต่าง ๆ ไปสู่แนวคิดในการประกอบธุรกิจ และเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่นักศึกษาสำหรับกรเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ

       โดย คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน ต้องประกอบด้วย
             -ทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2549 และ 2550
             -จำนวนผู้สมัคร 3 – 5 คนต่อทีม
             -โดยสามารถหานักศึกษา ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรืออาจารย์ นักวิจัย ที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยพัฒนา มาเป็นที่ปรึกษาได้

       และหอการค้ายังจะให้การสนับสนุนโครงการจากแผนธุรกิจที่ส่งเข้าประกวด โดยผู้เข้าแข่งขันที่สนใจจะประกอบธุรกิจจริงจะได้รับการพิจารณา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 รวมทั้งแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจจะได้รับการพิจารณาในการหาผู้ร่วมลงทุน หรือสนับสนุนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

       นักศึกษาที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-242693, 248582 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป