194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประชุมความปลอดภัยทางถนน


ประชุมความปลอดภัยทางถนน

road4.1

       เมื่อวันที่ 21 มี.ค.59 ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี

road4.3

       โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม สถิติผู้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 รวม 5 เดือน มีผู้เสียชีวิต 155 ราย เฉลี่ยต่อเดือน 31 ราย จึงได้จัดมีการประชุมหารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินการใน 6 ประเด็น ได้แก่ การลดอุบัติเหตุทางถนน, การออกกำลังกาย, การคัดแยกขยะ, เศรษฐกิจพอเพียง, ยาเสพติด และคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เห็นชอบบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 โดยชื่อในการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริม วัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” ดำเนินการ 2 ช่วง คือ ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2559 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559
        โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2556-2558 จังหวัดอุดรธานี เป็นดังนี้
         ปี 2556 (จำนวน 7 วัน) เกิดอุบัติเหตุ 73 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 73 คน ผู้เสียชีวิต 8 คน
         ปี 2557 (จำนวน 7 วัน) เกิดอุบัติเหตุ 80 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 83 คน ผู้เสียชีวิต 3 คน
         ปี 2558 (จำนวน 7 วัน) เกิดอุบัติเหตุ 94 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 98 คน ผู้เสียชีวิต 4 คน
        รวมทั้ง 3 ปี จำนวน 21 วัน เกิดอุบัติเหตุ 237 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 254 คน ผู้เสียชีวิต 15 คน เฉลี่ยเกิดอุบัติเหตุ 11.28 ครั้ง/วัน มีผู้บาดเจ็บ 12.09 คน/วัน และมีผู้เสียชีวิต 0.71 คน/วัน

      จังหวัดอุดรธานี จึงได้กำหนดเป้าหมายลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยแจ้งอำเภอดำเนินการ ประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ ตั้งจุดตรวจหลัก ในพื้นที่ 20 อำเภอ รวม 40 จุด, จุดบริการร่วมกับ อปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยทหารในพื้นที่และภาคเอกชน ตั้งจุดบริการ, ด่านชุมชน กับ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดตั้ง 1 หมู่บ้าน (ชุมชน) 1 ด่านชุมชน, จัดตั้งทีมอำเภอสืบสวนอุบัติเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุกับเด็กที่เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ, กำหนพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) และกำหนดผู้ประสานการปฏิบัติช่วงเทศกาลฯ ประจำศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงเทศกาล

road4.2

road4.4

road4.5

road4.6