194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประธานหอการค้าอุดร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 2/2559

                      ประธานหอการค้าอุดร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน                            เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 2/2559

grind

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 2/2559 เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน การทบทวนโครงการ/ กิจกรรมที่สำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานี รวมถึงรับฟังความคิดเห็นทั้งข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม มีส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

          การประชุมได้มีการรายงานถึงสภาวะทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภาพรวม และระดับจังหวัด และสภาวะสินค้าการเกษตรเรื่องของราคาสินค้า ปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

grind1

grind2

          ความคืบหน้าการขอให้จัดตั้งศูนย์บริการจัดทำบัตรผ่านแดน (Border Pass) ชั่วคราว ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เสนอไปยังส่วนกลางแล้ว โดยจังหวัดที่สามารถจัดตั้งได้จะต้องเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น
ในส่วนข้อเสนอจากภาคเอกชน ได้มีการนำเสนอในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นำเสนอ
1. การลดภาษีป้ายภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ
โดยตาม พรบ.ภาษีป้าย กำหนดให้ (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ ห้าร้อยตารางเซนติเมตร (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาทต่อห้าร้อยเซนติเมตร (3) ป้าย (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดอัตรา 40 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
ซึ่งหากสามารถลดภาษีป้ายได้จะสามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการในการใช้ป้ายภาษาต่างประเทศมากขึ้นและสอดคล้องกับการเข้าสู่ AEC ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในจังหวัดอุดรธานี จะเป็นประโยชน์ต่อภาคการค้า การบริการในจังหวัดอุดรธานี อีกทั้งหากป้ายมีจำนวนมาก จะสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
2. การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว หรือ TAX Refund
3. การจัดตั้งจุดทำบัตรผ่านแดนที่จังหวัดอุดรธานี

          ขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงทำความเข้าใจข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ภาครัฐจะนำมาใช้ในเร็ววันนี้ ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ (ปจ.) โดยเห็นควรเสนอให้สถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตร เพื่อฝึกเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรงในการทำงานในสถานประกอบการ
2. ระดับการศึกษาของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
และติดตามความคืบหน้าโครงการน้ำที่นำเสนอต่อที่ประชุม กรอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในการประชุมที่ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เสนอเพิ่มเติมในเรื่อง ปัญหารองรับที่ดินการเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง, การจัดทำวอเตอร์ฟุตพริ้น (ค่าชี้วัดในการใช้น้ำของผู้ผลิตหรือผู้บริโภค) และ การรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557