194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประชุมหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1

ประชุมหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1

 

top-thai

          เมื่อวันที่ (30มิ.ย.59) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมรอยัลนาคารา จ.หนองคาย นายธนัชชัย สามเสน, นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและคณะกรรมการ ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดหนองคาย และประชุมร่วมกับ หอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ) โดยมี นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ

top-thai.1

top-thai.2

          นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กล่าวถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระชับความสัมพันธ์กับภาครัฐบาลและเอกชน พร้อมทั้งศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ และร่วมพิธีเปิดงาน Top Thai Brand โดยได้มีการพูดคุยหารือถึงการค้าในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะใน สปป.ลาว ในการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างไทย-สปป.ลาว และการจัดกิจกรรมในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมุ่งเน้นประโยชน์ต่อประชาชนในกลุ่มเป็นหลัก สำหรับการหารือร่วมกับ สปป.ลาว ได้มีการ MOU ร่วมกันโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันในหลายๆ ด้านเช่น ด้านการเกษตร การพัฒนาบุคลากร เช่น การส่งบุคลากรของ สปป.ลาว เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การอำนวยความสะดวกในด้านการค้า ภาคการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เช่น ท่องเที่ยวแบบรักษาสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดลุ่มมี่น้ำโขง ด้านโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัว การเสียภาษีการค้าระหว่างประเทศ การอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่ง การยกระดับด่านชั่วคราวบ้านฮวกเป็นด่านถาวร การขยายเวลาเปิด-ปิด ด่าน และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME รวมทั้งในกับ Startup
ในส่วนการพัฒนาสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศนั้น หอการค้าถือเป็นตัวกลางในการเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของสมาชิก เช่น วิธีการหารายได้ การลดต้นทุน การเงินการบัญชี การเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ ที่ผ่านมาหอการค้าไทย ได้จัดทำโครงการต่างๆ มากมายเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก และที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งคือ การพัฒนา สหกรณ์ โดยได้จัดการอบรม ผู้จัดการสหกรณ์ หรือ Smart Manager ไปแล้ว 1 รุ่น ทั้งในด้านการค้าขาย การบริหารจัดการ การบริหารการตลาด เป็นต้น
ในส่วนของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าฯ ได้รายงานถึงการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ประกอบด้วย

            1. การจัดทำผังเมืองรวมระบบใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่

            2. โครงการผันน้ำโขง เห็นชอบสนับสนุนโครงการ เพื่อประโยชน์กับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

            3. การดำเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี อุดรธานี จำกัด โดยปัจจุบัน ได้แต่งตั้ง นายสวาท ธีระรัตนนกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท มี นางสาวปิยะพร จันทรสา เป็นเลขานุการ และมีผู้ร่วมก่อตั้ง 5 คน มีทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน 4,000,000 บาท แยกเป็น จำนวน 4,000 หุ้น ๆ ละ 1,000 บาท โดยมีบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ลงทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน 1,000,000 บาท และได้ดำเนินการระดมผู้ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนจากภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

           4. โครงการหนูณิชย์พาชิม ปัจจุบันมีร้านค้าในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการจำนวน 201 ร้านค้า

           5. การจัดงาน SME Expo Spring Up Thailand ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559ณ ห้องอุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10,000 คน

          6. ติดตามความก้าวหน้า การอนุมัติงบศึกษาสร้าง คอนเทนเนอร์ย้าก ที่สถานีรถไฟหนองตะไก้ อ.เมือง จ.อุดรธานี จากการประชุม กรอ.ภาค และกรอ.กลุ่มจังหวัด โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อคราวสัญจรจังหวัดอุดรธานี โดยขอให้หอการค้าไทย ได้ช่วยติดตามความก้าวหน้าโครงการ

          7. เสนอการนำสายไฟลงใต้ดิน ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาอยู่ทั่วประเทศ

top-thai.3

top-thai.4