194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ เตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในเดือนมีนาคม 2563

หอการค้าอุดรฯ เตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในเดือนมีนาคม 2563

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เปิดเวทีให้สมาชิกได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มากความสามารถในเดือนมีนาคม 2563 นี้

          ตามข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) หมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ (ข้อ 29) การประชุมใหญ่ที่จะต้องให้มีขึ้นครั้งหนึ่งทุกระยะเวลาสิบสองเดือน (ข้อ 30) กำหนดการประชุมใหญ่ให้มีการประชุมภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีการบัญชีของหอการค้า โดยหอการค้าฯ ได้มอบหมายให้ นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานโครงการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

youngyut1

          นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ ประธานโครงการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของหอการค้าฯ จึงกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และให้สมาชิกได้มีโอการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจร่วมกับเพื่อสมาชิก รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
          "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ถือเป็นงานสำคัญของหอการค้าฯ เพื่อเป็นการแถลงผลงานและกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารที่ได้ดำเนินงานมาในรอบปี ให้สมาชิกได้รับทราบ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ และเปิดเวทีให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อสมาชิก และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดอุดรธานี ภายในงานหอการค้าฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มากความสามารถเช่นเคย ทั้งนี้อยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป"

          ทั้งนี้ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กำหนดให้มีขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ท่านสมาชิกมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-248582, 242693