194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.อุดรธานี) ประชุมครั้งที่ 3

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.อุดรธานี)
ประชุมครั้งที่ 3

         เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

joint-state1-1

joint-state1-2

          โดยมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ประกอบด้วย การส่งเสริมการลงทุนตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงและโครงการท่าเรือบก (Dry Port) ตามข้อเสนอของนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้ (1) ด้านการส่งเสริม Logistics Park ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีและด้านโครงข่ายคมนาคมรอบนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี แผนการพัฒนาระยะที่ 1 พ.ศ.2564-65 ให้บริการการขนส่งสินค้าด้วยระบบขนส่งหลายรูปแบบและเชื่อมกับระบบขนส่งทางราง ณ สถานีหนองตะไก้การให้บริการประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าให้เช่า บริการรับฝากวางตู้คอนเทนเนอร์ บริการรับและจ่ายตู้คอนเทนเนอร์จากสายเรือ บริการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ บริการเปิดตู้และบรรจุตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้านำเข้า ส่งออก และสินค้าผ่านแดน ขออนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรแลพร้อมเปิดให้ใช้บริการ ระยะที่ 2 พ.ศ.255-68 ให้บริการการขนส่งสินค้าด้วยระบบขนส่งทางบกและทางราง พัฒนาระบบรางภายในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมต่อกับสถานหนองตะไก้ เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบ Freight Forwarder เต็มรูปแบบ (2) ด้านการก่อสร้างโครงข่ายคมนาคม รฟท.ได้ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อเสนอของโครงการนิคมฯ 2 เรื่อง คือ การก่อสร้างทางรถไฟภายนอกโครงการจากสถานีหนองตะไก้ถึงจุดเชื่อมต่อ Logistics Park ของนิคมฯ ระยะ 2.802 กิโลเมตร งบประมาณ 76,370,000 บาท ซึ่งมติที่ประชุมขอให้จังหวัดพิจารณาจัดหางบประมาณดำเนินการ การสำรวจและศึกษาเพื่อการก่อสร้างถนน Local Road เชื่อมต่อจากถนนเลียบทางรถไฟหนองตะไก้ จนถึงทางหลวงหมายเลข 216 ซึ่งได้ก่อสร้างระยะแรกเสร็จไปแล้ว 1 กิโลเมตร คงเหลือส่วนต่อขยายระยะทาง 12.74 กิโลเมตร (3) ด้านการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม (4) ด้านการบริหารจัดการน้ำ

         ความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติ ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรธานี อาทิ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบจัดการจราจรเส้นทางหมายเลข 216 เพื่อเข้าสู่อากาศยานนานาชาติจังหวัดอุดรธานี โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 2 เป็น 6 ช่องจราจรช่วง อุดรธานี-น้ำสวย โครงการส่งเสริมภาคเอกชนในการสร้างท่าเรือบก (Dry Port) เสนอให้จัดตั้ง Visa on Arrival ทั่วประเทศ โดยนำร่องที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ท่าอากาศยานอุดรธานี

joint-state1-3

joint-state1-4

joint-state1-5

joint-state1-6

         ความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติ ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดหนองคาย ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรธานี อาทิ โครงการขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2023 โครงการขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4ช่อง ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนบ้านเหล่า-ดอนกลอย ช่วง กม.5+000-กม.23+173 (เป็นช่วงๆ) ฯลฯ