194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าฯ มีมติยกเลิกการจัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย

หอการค้าฯ มีมติ "ยกเลิกการจัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2564"
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่

tue3-1

          ที่ประชุมคณะกรรมการโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปี 2564 มีมติ "ยกเลิก" การจัดโครงการฯ ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ระลอกใหม่

          นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการฯ กล่าวว่า ตามที่ หอการค้าฯ จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ปีที่ 13 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดอุดรธานี ที่กำลังเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัยในปี 2564 รวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์และเจตคติที่ดีในการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับนักเรียน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาและหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ และแนะนำแนวทางเทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4-6 หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี ทั้งจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวนไม่เกิน 3,000 คน

         "เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการโครงการฯ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในห้วงที่เกิดผลกระทบจากโรคระบาด โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันให้ "ยกเลิก" การจัดโครงการฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยปัจจุบันพบการระบาดของโรคละลอกใหม่ในบางพื้นที่ โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ คือ (1) การห้ามใช้หรือเข้าไปพ้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค (2) การเปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค (3) การห้ามชุมนุม (4) มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว (5) การปฏิบัติและบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาร่วมกันให้ยกเลิกการจัดโครงการฯ ในปี 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคฯ เพื่อสุขภาพอนามัยของบุตรหลาน และผู้เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและมาตรการทางสาธารณสุข"

         ในโอกาสนี้ จึงขอประกาศให้ผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 รวมทั้ง ผู้สนับสนุนโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้รับทราบ ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินโครงการในปีถัดไป จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-242693, 248582