194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

ผู้จัดการหอการค้าฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำขอพร นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

น.ส.มีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำขอพร นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาส “เทศกาลปีใหม่ไทย – เทศกาลสงกรานต์ 2557” ณ ศูนย์แว่นจุฬา อ.เมือง จ.อุดรธานี
73 view 2014-04-24 08:18:00

ประธานหอการค้าฯ และคณะกรรมการ ร่วมรดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ และคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิก YEC หอการค้าฯ รุ่นที่ 1 และ 2 ร่วมรดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์ จิตตเกษม และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุทธินันท์ บุญมี, นายณรงค์ พลละเอียด และนายกอบเกียรติ กาญจนะ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
94 view 2014-04-24 07:44:34

เทศกาลใหม่ไทย – เทศกาลสงกรานต์ 2557

คุณอมรรัตน์ บรรยงก์สินธ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, คุณสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาอุดรธานี และคณะเข้ารดน้ำขอพร ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย เนื่องในโอกาสเข้าสู่ “เทศกาลใหม่ไทย – เทศกาลสงกรานต์ 2557” ณ เทเลวิซอุดรธานี
90 view 2014-04-24 07:10:06

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณา Proposal โครงการวิจัย “การเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว และบริการกับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1” โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบการทำวิจัยให้กับกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คือ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ โดยกำหนดให้จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการบริการกลุ่มจังหวัด กำหนดวิสัยทัศน์ในปี 2558-2561 เป็น “ศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน” และตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมลุ่มน้ำโขง” ซึ่งศักยภาพและความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน แต่มีเรื่องของการท่องเที่ยวและการบริการที่ทุกจังหวัดให้ความสำคัญเป็นจุดเด่นในการพัฒนาร่วมกัน ดังนั้น การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จึงควรให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้มีสัดส่วนเหมาะสมและการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและการบริการ กับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว และบริการกับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1” ทั้งนี้ที่ประชุมได้ขอให้คณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก้ไขรายละเอียดโครงการวิจัย, เนื้อหาในแบบสำรวจที่จะใช้ในการสอบถามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และให้มีการประชุมอีกครั้งโดยให้เชิญผู้แทนจาก 5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เข้าร่วมพิจารณาอีกครั้ง
tag : นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณา Proposal โครงการวิจัย “การเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว และบริการกับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1” โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบการทำวิจัยให้กับกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คือ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ โดยกำหนดให้จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการบริการกลุ่มจังหวัด กำหนดวิสัยทัศน์ในปี 2558-2561 เป็น “ศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน” และตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมลุ่มน้ำโขง” ซึ่งศักยภาพและความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน แต่มีเรื่องของการท่องเที่ยวและการบริการที่ทุกจังหวัดให้ความสำคัญเป็นจุดเด่นในการพัฒนาร่วมกัน ดังนั้น การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จึงควรให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้มีสัดส่วนเหมาะสมและการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและการบริการ กับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว และบริการกับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1”ทั้งนี้ที่ประชุมได้ขอให้คณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก้ไขรายละเอียดโครงการวิจัย เนื้อหาในแบบสำรวจที่จะใช้ในการสอบถามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และให้มีการประชุมอีกครั้งโดยให้เชิญผู้แทนจาก 5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เข้าร่วมพิจารณาอีกครั้ง
98 view 2014-04-24 06:46:03

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอีสานเพื่อรองรับ AEC

คณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการฯ มี นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล ประธาน YEC รุ่นที่ 1 และนางสาวชนิกานต์ ปุณณะนิธิ ประธาน YEC รุ่นที่ 2 และสมาชิก เข้าร่วมประชุม และมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นางศมน ชคัตธาดากุล ประธานโครงการ YEC หอการค้าจังหวดัอุดรธานี ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุม หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาเช่น กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย และเชิญชวนสมาชิกร่วมกิจกรรม การเสวนาทางวิชาการในงาน NIDA Udornthani Open House and Academy Camp 2014 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอีสานเพื่อรองรับ AEC” จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 20 เมษายน 2557 นี้
tag : คณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการฯ มี นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล ประธาน YEC รุ่นที่ 1 และนางสาวชนิกานต์ ปุณณะนิธิ ประธาน YEC รุ่นที่ 2 และสมาชิก เข้าร่วมประชุม และมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางศมน ชคัตธาดากุล ประธานโครงการ YEC หอการค้าจังหวดัอุดรธานี ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุม หอการค้าจังหวัดอุดรธานีที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาเช่น กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย และเชิญชวนสมาชิกร่วมกิจกรรม การเสวนาทางวิชาการในงาน NIDA Udornthani Open House and Academy Camp 2014 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอีสานเพื่อรองรับ AEC” จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 20 เมษายน 2557 นี้
68 view 2014-04-24 06:19:17

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชุมชน จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
71 view 2014-04-24 05:15:51

เทศกาลสงกรานต์ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 นำโดย นายณพัฒน์ศักดิ์ พรพันธ์นุกูล ประธาน YEC รุ่นที่ 1 สมัยที่ 2,นางสาวชนิกานต์ ปุณณะนิธิ ประธาน YEC รุ่นที่ 2 สมัยที่ 1 และสมาชิก ร่วมกันรดน้ำขอพร นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ, นางศมน ชคัตธาดากุล ประธานโครงการ YEC และกรรมการหอการค้าฯ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามใน "เทศกาลสงกรานต์" หรือ ปีใหม่ไทย 2557 โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ได้กล่าวอวยพร ให้สมาชิก YEC ทั้งรุ่นที่ 1 และ2 ประสบผลสำเร็จในชีวิต การงานและครอบครัว และขอให้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเช่นนี้ไว้ รวมทั้งขอให้เล่นสงกรานต์ด้วยความสุภาพ และที่สำคัญคือความไม่ประมาท ขับขี่ด้วยความปลอดภัย เมาไม่ขับ
tag : กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 นำโดย นายณพัฒน์ศักดิ์ พรพันธ์นุกูล ประธาน YEC รุ่นที่ 1 สมัยที่ 2 นางสาวชนิกานต์ ปุณณะนิธิ ประธาน YEC รุ่นที่ 2 สมัยที่ 1 และสมาชิก ร่วมกันรดน้ำขอพร นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ นางศมน ชคัตธาดากุล ประธานโครงการ YEC และกรรมการหอการค้าฯ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามใน เทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทย 2557 โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ได้กล่าวอวยพร ให้สมาชิก YEC ทั้งรุ่นที่ 1 และ2 ประสบผลสำเร็จในชีวิต การงานและครอบครัว และขอให้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเช่นนี้ไว้ รวมทั้งขอให้เล่นสงกรานต์ด้วยความสุภาพ และที่สำคัญคือความไม่ประมาท ขับขี่ด้วยความปลอดภัย เมาไม่ขับ
102 view 2014-04-23 08:54:02

Summer Breeze Fashion Show 2014

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จัดงาน Summer Breeze Fashion Show 2014 โดยมี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลอุดรธานีและภริยา, นางศมน ชคัตธาดากุล นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ และมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่งอาทิ นายสุวัฒน์ วิไลงาม, นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้าฯ สมาชิก YEC และชาวอุดรธานี
111 view 2014-04-23 08:44:03

การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมอบรม “การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งจัดโดย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 7 – 8 พ.ค. 57 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี ในโอกาสนี้จึงขอเชิญสมาชิก ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมตามกำหนดการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำรองที่นั่งด่วนที่ 042-242693, 042-248582
76 view 2014-04-23 08:36:54

สโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี จัดคอนเสิร์ตการกุศล “เจนนิเฟอร์คิ้ม”

สโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อผู้ยากไร้ในจังหวัดอุดรธานีมากว่า 22 ปี และในปี 2557 นี้ สโมสรฯ ได้ดำริที่จะจัดสร้างห้องสมุดสารานุกรมไทย
116 view 2014-04-09 09:07:34