194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ผู้ว่าอุดรฯ เตือนระวังอันตรายจากการเล่นประทัด

ผู้ว่าอุดรฯ เตือนระวังอันตรายจากการเล่นประทัดพลุดอกไม้เพลิงวันลอยกระทง

           ผู้ว่าฯ อุดรธานี เตือนอย่าเล่นประทัด พลุ และดอกไม้เพลิง ด้วยความประมาทหรือคึกคะนอก เพราะนอกจากจะเป็นอันตรายแก่ตนเอง หรือทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้ว ยังมีความผิดตามกฎหมายด้วย พร้อมสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบการกระทำความผิด ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายและรายงานให้จังหวัดทราบทันที

Image

 


           นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล โดยมีคติความเชื่อเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในอดีตประเพณีลอยกระทงผู้ไปร่วมงานได้รับความสนุกสนาน มีความสุข และไม่ค่อยมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้น แต่ปัจจุบันทุกเทศกาลงานประเพณีมักเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเกิดความพิการ ซึ่งสาเหตุเนื่องจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้เพลิงด้วยความคึกคะนองและประมาท ดังจะเห็นได้จากในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่ผ่านมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บนิ้วขาดและแขนขาด จากการเล่นประทัดพลุและดอกไม้เพลิง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จำนวนถึง 41 ราย

 

Image

 

           ในเทศกาลลอยกระทบ ประจำปี 2552 ตรงกับวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดอุดรธานี จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเตรียมมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นประทัดพลุและดอกไม้เพลิง โดยได้สั่งการไปยังทุกอำเภอดำเนินการตรวจตราร้านค้าหรือแหล่งผลิต ผู้ได้รับอนุญาตจำหน่ายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายทันที พร้อมทั้งได้คำสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลเมืองบ้านดุง เทศบาลเมืองโนนสูง น้ำคำ และเทศบาลเมืองหนองสำโรง กำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรในการเล่นดอกไม้เพลิง พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนอันตรายร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นโดยประมาท รวมทั้งการเล่นที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พร้อมระบุบทลงโทษตามกฎหมายด้วย

 

           ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงขอความร่วมมือ งดหรือเล่นด้วยความระมัดระวังเพราะนอกจากจะเสียเงินซื้อมาเล่นแล้ว ยังอาจจะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะมีความผิดทั้งทางคดีแพ่งและอาญา มีโทษทั้งจำทั้งปรับ จึงขอฝากให้ทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร้านจำหน่ายและผู้ปกครอง ได้ช่วยกันดูแลป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงประเพณีลอยกระทงนี้

 

Image

 

           ผู้ว่าฯ อุดรธานี ระบุโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าและการเล่นดอกไม้เพลิง โดย นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า บทลงทุนทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้า และเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายและเข้าข่ายการกระทำความผิด จะมีโทษปรับและจำคุกดังนี้ ผู้ใดสั่งทำ นำเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดส่งเสีย ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงใหม่แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ผู้ใดกระทำให้เกิดการระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์ของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท และการกระทำดังกล่าว เกิดขึ้นในโรงเรือน เรือหรือแพที่คนอยู่อาศัย โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ทำสินค้า โรงมหรสพหรือสถานที่ประชุม โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมตามศาสนา สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือที่จอดรถหรือเรือสาธารณะ เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ อันมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี

 

           ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญผู้เล่นประทัดพลุและดอกไม้เพลิง ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ อาจจะเล่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เล่นด้วยความคึกคะนอง หรือเล่นด้วยความประมาท ผู้ปกครองควรแนะนำเอาใจใส่ ทั้งนี้หากพลาดพลั้ง เด็กและเยาวชน และผู้เล่นประทัดพลุดอกไม้เพลิงเหล่านี้ อาจจะได้รับบาดเจ็บ กลายเป็นผู้พิการนิ้วขาดแขนขาดตามที่เป็นข่าว หรือตกเป็นผู้ต้องหาได้รับโทษทางคดีแพ่งและคดีอาญาตามที่ระบุไว้ข้างต้น จึงขอประชาสัมพันธ์ฝากทุกภาคส่วนได้ช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวในที่สุด