194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ภาครัฐมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ภาครัฐมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

           ภาครัฐ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ชาวอุดรธานี จำนวน 10 ราย รวมเป็นเงิน 1,420,000 บาท

            เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง แก่ผู้ได้รับความเสียหายชาวจังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมทองใหญ่ (ศูนย์อเนกประสงค์จังหวัดอุดรธานี ชั้น 2) โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอิสสระ สมชัย) เป็นผู้มอบ

Image

            จากการที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบไม่เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2553 เป็นต้นมา และเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย โดยแยกเป็น
            เสียชีวิต 4 ราย (จากเหตุการณ์ฯ ที่ กทม. 2 ราย, อุดรธานี 2 ราย)
            บาดเจ็บ 8 ราย (จากเหตุการณ์ฯ ที่ กทม. 4 ราย, อุดรธานี 4 ราย)

            จากการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นต้นมา เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว กระทรวงฯ จึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดรับลงทะเบียนผู้ประสบความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวฯ ที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือตามแบบสอบข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีผู้มายื่นทั้งสิ้น 12 ราย โดยแยกเป็น ยื่นเองที่ศูนย์เยียวยา จำนวน 3 ราย และยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี 9 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อเท็จจริง และรวบรวมหลักฐานเอกสารส่งไปยังศูนย์เยียวยา และได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือแล้ว จำนวน 12 ราย มีผู้เสียหายได้เดินทางไปรับเงินที่ศูนย์เยียวยาแล้ว จำนวน 2 ราย และศูนย์เยียวยาได้ส่งเช็คเพื่อมอบให้ผู้เสียหายจำนวน 10 ราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้เสียหายและญาติ โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบเงินให้กับผู้ได้รับความเสียหาย ดังนี้

 

 1.  นายขาล ศรีรักษา  จำนวนเงิน  400,000  บาท
 2.  นายปรินดา  ล้านษาวงศ์  จำนวนเงิน  400,000  บาท
 3.  นางลอด  วงศ์มา  จำนวนเงิน  400,000  บาท
 4.  นายอังคาร โคตรโสภา  จำนวนเงิน  100,000  บาท
 5.  นายสุภาพ  ศรีจันทร์หอม  จำนวนเงิน    20,000  บาท
 6.  นายเพลิงพายุ  ทาสะโก  จำนวนเงิน    20,000  บาท
 7.  นายอุพิศ  กวนหลวง  จำนวนเงิน    20,000  บาท
 8.  นายอุทัย  นนทะพิมพ์  จำนวนเงิน    20,000  บาท
 9.  นายสมบัติ  บุตรสีน้อย  จำนวนเงิน    20,000  บาท
 10.  ด.ต.ปิยมิตร  งามหลา    จำนวนเงิน    20,000  บาท

 

 

Image


       
           นายอิสสระ  สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีราษฎรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งจากกรุงเทพฯ และจังหวัดอุดรธานี ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เสียหาย ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดี และความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งศูนย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน

           ในนามของรัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายและญาติพี่น้อง และเห็นใจในการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายและญาติทุกคนขอให้มีกำลังกาย กำลังใจ ในการดำเนินชีวิตต่อไป อย่างมีสติและมีความสุข ตลอดจนใช้จ่ายเงินที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบให้อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

Image