194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ ร่วมประชุมสรรหาคณะกรรมการวิทยาลัย

หอการค้าอุดรฯ ร่วมประชุมสรรหาคณะกรรมการวิทยาลัย

           เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้มีการประชุมสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน อาทิ นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้แทนสถานประกอบการ, และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ

Image

Image


           การประชุมครั้งนี้ มีนายสรรเพชร นุศรีอัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวถึงความเป็นมาของการคัดเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ว่า โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 37 บัญญัติว่าในวิทยาลัยแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการวิทยาลัยคณะหนึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัยแห่งนั้น ผู้แทนภพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากกรรมการตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการวิทยาลัยอาจมีผู้แทนสถานประกอบการด้านธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร หรืออุตสาหกรรม ผู้แทนหอการค้าจังหวัดและผู้แทนองค์กรด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นได้ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

          วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จึงได้ทำการสรรหาคณะกรรมการและจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ขึ้น เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสิทธิ์รับเลือกจำนวน 6 ท่านประกอบด้วย ผศ.ดร.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8, ร้อยเอกสงัด คะเชนทรพรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรสามิตภาคที่ 4, นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, ว่าที่ร้อยโทอิศเรศนุชิต จันทร์ศรี เจ้าของ/บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ร่วมช่วยด้วยใจ, นายชาญ ศรีปานและนายชัยวัฒน์ บุญศิวนนท์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

          ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ผศ.ดร.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 เป็นประธานคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

Image