194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวปี 2554/2555

มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวปี 2554/2555

 


          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดธานี นายแก่นเพชร ช่วงรังสี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2555 และมอบรางวัลแก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนืยว

            นายสมยงค์ ตระกูลจึง การค้าภายในจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดประกวดข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวประจำปีการเพาะปลูก 2554/2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวคุณภาพดีสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาการผลิตข้าวของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

rice          เพื่อเป็นเกียรติแก่เกษตรกรที่ชนะการประกวด ได้เรียนเชิญ นายแก่นเพชร ช่วงรังสี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบใบประกาศเกียรติบัตรและเงินรางวัล โดยมีเกษตรกรผู้ได้รับรางวัลตามลำดับ ดังนี้


ผลการประกวดข้าวหอมมะลิ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล
รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท ได้แก่ นางระยอง จันทวัง เกษตรกร ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน
รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000 บาท ได้แก่ นายขุนทด บุญวิเศษ เกษตรกร ต.กุดสระ อ.เมือง
รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ นางหนูภาพ ชินคำ เกษตรกร ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ
รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท ได้แก่ นางอัมพร พึ่งสว่าง เกษตรกร ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี

ผลการประกวดข้าวหอมมะลิ ประเภทกลุ่มเกษตรกร
รางวัลที่ 1 เงินสด 6,000 บาท ได้แก่ กลุ่มข้าวเหนียวหอม ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน
รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี
รางวัลที่ 3 เงินสด 4,000 บาท ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชน ต.จำปี อ.ศรีธาตุ

ผลการประกวดข้าวเหนียว
รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ทามแก้ว เกษตรกร ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์
รางวัลที่ 2 เงินสด 4000 บาท ได้แก่ นายนิพล ทิพนัส เกษตรกร ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ
รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท ได้แก่ นายอุดมศักดิ์ สุภาพ เกษตรกร ต.กุมภาวาปี อ.กุมภวาปี
รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท มี 3 รางวัล ได้แก่ นายสำลี บุตรกัญหา เกษตรกร ต.บ้านตาด อ.เมือง, นางซ้อน ลาชาวี เกษตรกร ต.ปะโค อ.กุดจับ และนายสุธรรม โพธิ์เพชรเล็ก เกษตรกร ต.กุดจับ อ.กุดจับ

รวบรวมข้อมูลโดย UCC Today
ขอบคุณข่าวจาก... สุดารัตน์ ภูตาไสย์ รายงาน

ภาพประกอบจาก อินเทอร์เน็ต