194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

จังหวัดอุดรธานี กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จังหวัดอุดรธานี กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

asean55

    จังหวัดอุดรธานี จัดการสัมมนา “จังหวัดอุดรธานีกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีในภาคเช้ามีการเสวนา “ผลกระทบและการปรับตัวเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับพื้นที่” โดยมี นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี

asean1

    การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ให้สามารถปรับตัวให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาสัมพันธ์และสื่อสารยุทธศาสตร์และทิศทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐบาลและของจังหวัดให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบและนำไปเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

    โดย ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ให้แนวคิดในการดำเนินงานของจังหวัดอุดรธานี คือ 1. การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2.การผลักดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเขตอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการค้า และเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 3.การตอบโจทย์ด้านการค้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ทำอย่างไรให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุดรธานี สามารถจำหน่ายในประเทศอาเซียนได้