194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

จัดแหล่งจำหน่ายสินค้าให้วิสาหกิจชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นของตนเอง

จัดแหล่งจำหน่ายสินค้าให้วิสาหกิจชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นของตนเอง

          วันที่30 เมษายน 56 ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานาดี ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี ได้มีการจัดงานวิสาหกิจชุมชน อุดรธานี โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มาเป็นประธานงานในครั้งนี้

otop1

         นายสมบูรณ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ ในการจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชน เป็นผลิตสินค้าของคนในชุมนุม โดยวันนี้ได้นำมาจำหน่ายในราคาถูก อาทิเช่น สินค้าผลิตจากพืช สัตว์ ประมง หรือการแปรรูปผลผลิตทอผ้า หัตถกรรม ศิลปะประดิษฐ์ ต่างๆ ในท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี เพราะวิสาหกิจชุมชน เป็นการดำเนินการโดยคณะบุคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้พร้อมทั้งเป็นการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชนซึ่งเป็นกระบวนการหรือแนวทางที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้าง ระบบการพึ่งตนเอง ให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้นได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ขึ้นมา เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาความสามารถในการจัดการและการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ให้มีผลชุมชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันทางการค้าในอนาคตได้ไม่ว่าในระดับใด ซึ่งจัดอุดรธานี มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนเอาไว้จำนวน2,130 แห่ง สมาชิก38,543 ราย

          ทางเกษตรจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและห้างสรรพสินค้า ได้เล็งความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาหาแหล่งตลาดใหม่ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นของตนเอง ให้ประชาชนได้มาจับจ่ายซื้อสินค้าของ วิสาหกิจชุมชน ในราคาถูก โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าพื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งภายในเริ่มตั้งแต่วันที่30 เมษายน ถึงวันที่5พฤษภาคม 56 ดังกล่าว

ขอบคุณภาพและข่าวจาก...เพจออนซอนอุดร