194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โรงพยาบาลอุดรธานี จัดโครงการมหกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๖

โรงพยาบาลอุดรธานี จัดโครงการมหกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๖

udhospital2-1

udhospital2-2

        เช้าวันนี้ที่ห้องประชุมชั้น ๗ ตึกอำนวยการ ๗ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์นายแพทย์มนัส กนกศิลป์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๖ โดยมีบุคลากรในโรงพยาบาลอุดรธานี ทุกระดับชั้นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ มาบรรยายศาสตร์แห่งความสมดุล  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้ทำการประกาศนโยบายโรงพยาบาลและมอบรางวัลต่างๆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กานต์ กาญจนพิชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กล่าวรายงานว่า บุคลากรที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลเป็นกลุ่มวัยทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยเนื่องจากผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพอนามัยและความไม่ปลอดภัยต่างๆ  อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ จากกิจกรรมการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งส่งผลให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออุบัติเหตุจากการทำงานได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากร  ปัจจุบันงานดังกล่าวได้รับความสนใจมากขึ้นจากโรงพยาบาลมีนโยบายพัฒนามาตรฐาน HA  และนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH  แต่บุคลากรผู้ปฎิบัติงานยังขาดการสร้างความเข้าใจด้านการสร้างสุขภาพและการรับบริการอาชีวอนามัย จำเป็นที่ผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลต้องได้รับการกระตุ้นให้ตระหนักถึงกาดรุแลสุขภาพและป้องกันการเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน กลุ่มงานอาชีเวชกรรมและกลุ่มงานที่เกี่ยงข้องจึงได้จัดโครงการมหกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อให้บุคลากรมีการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองและการป้องกันโรคจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป