194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

rain-1

             ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิด “ฝนหลวง” จากพระราชดำริ โดยเมื่อวันที่๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในหลายๆพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทรงพบเห็นในความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนของฝนตามธรรมชาติ ดังข้อความในพระราชบันทึกพระราชทานว่า

            “ เมื่อมีฝนก็มีมากเกินพอ จนเกิดปัญหาน้ำท่วม เมื่อหมดฝนก็เกิดปัญหาภัยแล้งตามมา นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความยากจนของประชาชน เมื่อแหงนมองท้องฟ้ามีเมฆมาก แต่ลมพัดพาผ่านไปไม่ตกเป็นฝน น่าจะมีวิธีบังคับให้ฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งได้…”

             ทรงทำการวิจัยและพัฒนากรรมวิธี ควบคู่กับการพระราชทานข้อแนะนำทางเทคนิคต่างๆ ในการทำฝนกู้ภัยแล้ง ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงติดตามผลการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ภัยแล้งอย่างกว้างขาวงและรุนแรงของประเทศ จะทรงพระราชทานข้อแนะนำทางเทคนิคในการวางแผน และปรับแผนการทำฝนเทียมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น บางครั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลืออีกด้วย จนทำให้ “โครงการฝนหลวง” สามารถแก้ไขวิกฤตภัยแล้งได้สำเร็จผลเป็นอย่างดี

              คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้งได้ถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่๑๔พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทย ให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักพักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติติดต่อกันไปทุกปี

             ด้วยในวันที่๑๔ พ.ย.๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้ ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปวงชนชาวไทย คือ “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ที่เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นที่๕๘ นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทยและเป็นปีที่๑๑ นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” จังหวัดอุดรธานีจึงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมทองใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยจะมีพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ