194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กุมภาพันธ์ 2557

สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กุมภาพันธ์ 2557

โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

bankthai1-3

       มันสำปะหลัง : ราคารับซื้อหัวมันสดคละ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.22 บาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.3 เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งผลิตมันเส้นและแป้งมันเก็บเข้าสต็อก จากความกังวลว่าผลผลิตมันสำปะหลังจะลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งจากภัยน้ำท่วมช่วงปลายปีที่ผ่านมาและภัยแล้งในปีนี้ ด้านราคาส่งออกมันเส้นเฉลี่ยตันละ 227 ดอลลาร์ สรอ. ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ในขณะที่แป้งมันมีราคาเฉลี่ยตันละ 430.25 ดอลลาร์ สรอ.ลดลงร้อยละ 0.7 จากผลผลิตข้าวโพดและธัญพืชโลกที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปี 2556 มีปริมาณ 9.2 ล้านตัน มูลค่า 95,695.4 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และคาดว่าการส่งออกในปี 2557 ยังจะขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเดือนมกราคม 2557 ปริมาณและมูลค่าส่งออกขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 32.5 และ 33.2 ตามลำดับ 

bankthai1-4

       อ้อย : ราคาอ้อยที่เกษตรกรอีสานขายได้ ณ ไร่นา เฉลี่ยตันละ 930 บาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.8 ตามปริมาณอ้อยที่เร่งส่งเข้าโรงงานจำนวนมาก แต่ยังสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นที่กำหนดไว้ 900 บาท โดยมีอ้อยเข้าโรงงานแล้ว 32 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ 74.1 ของผลผลิตอ้อยรวมที่ สศก. ประมาณการไว้จำนวน 43.2 ล้านตัน สำหรับราคาน้ำตาลทรายโลกเดือนนี้ยังคงลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.8 จากการที่ผลผลิตและสต็อคน้ำตาลโลกยังคงอยู่ในระดับสูง สำหรับการส่งออกน้ำตาลของไทยเดือนมกราคม 2557 มีปริมาณรวม 405,137 ตัน มูลค่า 5,526 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.3 มี แต่มูลค่าลดลงร้อยละ 8.0 จากปีก่อน ตามราคาน้ำตาลที่ลดลง

bankthai1-1

      ข้าว : ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 14,222.95 บาท และราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ยตันละ 12,389.03 บาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.5 และ 3.3 ตามลำดับ จากการที่ผลผลิตข้าวนาปีมีมากกว่าปีก่อน และผลจากการเร่งระบายข้าวจากโครงการรับจำนำของภาครัฐ ขณะที่ความต้องการตลาดชะลอตัว คาดว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิและราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวยังมีโอกาสจะลดลงในระยะต่อไป สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.56 นั้น ณ วันที่ 10 มี.ค.57 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการรับจำนำแล้วทั้งสิ้น 3.7 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิร้อยละ 89.8 ทั้งนี้ปริมาณข้าวที่รับจำนำคิดเป็นร้อยละ 31.6 ของปริมาณรับจำนำรวมทั้งประเทศซึ่งมีจำนวน 11.6 ล้านตัน  

bankthai1-2

      ยางพารา : ราคายางพาราแผ่นดิบชั้น 3 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.83 บาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 24.0 เนื่องจากสต็อคยางทั้งในและต่างประเทศยังมีมาก ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ โดยเฉพาะภาคการผลิตจีนที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับตำสุดในรอบ 7 เดือน ทำให้จีนชะลอการสั่งซื้อ แนวโน้มราคายางระยะสั้นคาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจำกัด โดยมีปัจจัยบวกจากผลผลิตยางที่เริ่มน้อยลงหลังจากเข้าสู่ฤดูยางผลัดใบ ในขณะที่สต็อกยางของประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญทั้งจีนและญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับสูง

bankthai