194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี แจ้งผู้เช่า ยื่นขออนุญาตวัตถุประสงค์การเช่าให้ถูกต้อง

ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี แจ้งผู้เช่า ยื่นขออนุญาตวัตถุประสงค์การเช่าให้ถูกต้อง

immovable-1

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

        กรมธนารักษ์ได้ให้ตรวจสอบว่า ผู้เช่าอาคารราชพัสดุในเขตจังหวัดอุดรธานี ได้ใช้อาคารที่เช่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเช่า คือ เพื่ออยู่อาศัยและประกอบการค้าหรือไม่อย่างไร โดยหากผู้เช่านำสถานที่เช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์การเช่า เช่น ติดตั้งตู้ ATM และยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ผู้เช่าจะต้องยื่นขอดำเนินการให้ถูกต้อง ดังนั้น หากท่าได้นำไปจัดหาประโยชน์หรือใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือวัตถุประสงค์การเช่าให้ท่านไปยื่นขออนุญาต ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งหากไม่ไปดำเนินการและทางราชการตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าท่านผิดสัญญาเช่าข้อ 10 ซึ่งทางราชการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้