194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือก “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2558

ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือก “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2558

         สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และมีกิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ คือ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่

mom-1
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

         โดยแบ่งประเภทของแม่ดีเด่นแห่งชาติ ออกเป็น 5 ประเภทคือ แม่ผู้เป็นเกษตรกร, แม่ของผู้เสียสละ, แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม, แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร, แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และจะต้องมีคุณสมบัติคือ มีสัญชาติไทย, มีความประพฤติดี, มีสุขภาพดี, มีความเป็นแม่ที่ดี, มีอายุไม่ต่ำว่า 50 ปี ยกเว้นแม่ของผู้เสียสละ, มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของสังคม, เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม, เป็นผู้นำยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

         สำหรับผู้ที่สนใจเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือก “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2558 สามารถส่งประวัติไปที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกในส่วนกลาง โดยเสนอประวัติจำนวน 15 ชุด ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์ 042-248777