194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอเชิญชาวอุดรธานี แสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญชาวอุดรธานี แสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี

dpt1-1

         กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และรายการประกอบแผนผัง ได้ที่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีและสาขา สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ที่อยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง และเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 – วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิร้องขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้องแนบท้ายประกาศนี้ โดยทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นที่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ที่อยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือที่เว็บไซต์ ภายในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558

dpt1-2

dpt1-3

       เมื่อครบกำหนดแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมคำร้องทั้งหมด พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับคำร้องก็จะสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขให้เป็นไปตามคำร้องนั้น แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำร้องก็จะให้ยกคำร้องนั้น เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป