194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

YEC อุดรธานี รุ่นที่ 1-2 ส่งต่องาน สู่ประธาน YEC ปี 2558-59

YEC อุดรธานี รุ่นที่ 1-2 ส่งต่องาน สู่ประธาน YEC ปี 2558-59 พร้อมเลือกตั้งประธาน YEC รุ่นที่ 3
สานงานต่อ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่เมืองอุดรธานี

y3-6

        เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ร้านอาหารสวนทิพย์ จ.อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิก YEC รุ่นที่ 1-3 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งประธาน YEC รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ซึ่งครบวาระการบริหารงาน พร้อมทั้งเลือกตั้ง ประธาน YEC รุ่นที่ 3 และประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี (YEC รวม) โดยมี นางศมน ชคัตธาดากุล ประธานโครงการ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี, คณะกรรมการหอการค้าฯ และสมาชิก YEC เข้าร่วมงาน
ที่ประชุมจัดให้มีการเลือกตั้งแยกทีละรุ่นโดยมีการเสนอชื่อ สมาชิก YEC ที่มีคุณสมบัติในด้านการเป็นผู้นำ ผู้ประสานงานระหว่างสมาชิก โดยมีผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประกอบด้วย

y3-2

1. นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี (YEC รวม)
การศึกษา : ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศูนย์อุดรธานี รุ่นที่ 14
ประกอบธุรกิจ : ร้านเฟิสท์สปอร์ต จำหน่ายปลีก-ส่งรองเท้า เสื้อกีฬา อุปกรณ์กีฬา
ที่อยู่ : 320 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

y3-4

2. นายปองพล ยุทธรัตน์ ประธาน YEC รุ่นที่ 1
จบการศึกษาระดับ : ปริญญาโท จากสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกอบธุรกิจ : สถาปนิก บริษัท เฮ็ดดีไซน์สตูดิโอ จำกัด และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หจก.ปองพลก่อสร้าง
ที่อยู่ : 64/14 ถ.แจ่มนุสรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

y3-3

3. นายธีรวัฒน์ คุณะปุระ ประธาน YEC รุ่นที่ 2
จบการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมจาก BMIHMS Blue Maintain International Hotel Management School Australia University of Queensland
ประกอบธุรกิจ : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารส่วนหน้า กรรมการบริหาร บริษัท ถาวรอุดรธานี จำกัด (โรงแรมเจริญโฮเต็ล)
ที่อยู่ : โรงแรมเจริญโฮเต็ล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

y3-9 

4. นายมงคล พลน้ำเที่ยง ประธาน YEC รุ่นที่ 3
จบการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประกอบธุรกิจ : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คูโบต้าอุดรธานี
ที่อยู่ : 7-8 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

y3-1

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นจังหวัดต้นๆ ของประเทศที่มีการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างเป็นปึกแผ่น และมีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านการค้า ด้านธุรกิจและสังคมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC คือการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่เหล่านี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดำเนินธุรกิจ และสร้างประสบการเรียนรู้ ให้สามารถแข่งขันในเวทีสากลได้ ควบคู่ไปกับ กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งที่ผ่านมา กลุ่ม YEC ได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดคือการจัดกิจกรรมรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ได้รับเงินบริจาคถึง 126,150 บาท ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีของกลุ่ม YEC สำหรับประธาน YEC ทั้ง 3 รุ่นที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อีกทั้งในปลายปี 2558 นี้ จังหวัดอุดรธานี จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ที่จังหวัดอุดรธานี YEC หอการค้าฯ จึงถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการร่วมดำเนินงานให้การสัมมนาสำเร็จลุล่วงไปได้”

y3-5

y3-8