194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอกลุ่มอีสานบน เดินหน้าผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

หอกลุ่มอีสานบน เดินหน้าผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
เป้าหมายอุตสาหกรรม การเกษตร โลจิสติกส์ เล็งเพิ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เสริมศักยภาพภาคอีสานตอนบน

         เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลนาคา จังหวัดหนองคาย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ) โดยมี ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุม มี ประธานและคณะกรรมการหอการค้า ทั้ง 5 จังหวัดเข้าร่วมประชุม

special-economic-zones2

special-economic-zones1

         ในการประชุม หอการค้าจังหวัดหนองคายได้รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้เห็นชอบเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ใน 5 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี นราธิวาส นครพนม และหนองคาย โดยหนองคาย (ในจังหวัด 5 บวก 1) ครอบคลุมพื้นที่ 22 ตำบล 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง, สระใคร, โพนพิสัย, ท่าบ่อ และศรีเชียงใหม่ เห็นชอบพื้นที่แปลงที่ดิน เพื่อเป็นพื้นที่จัดตั้ง 4,149 ไร่ ในพื้นที่ ต.หนองกอมเกาะ ต.มีชัย ต.โพนสว่าง อ.เมือง และ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดทำรายละเอียดเสนอ คสช.

         โดยพื้นที่ที่กำหนดให้ดำเนินการมี 5 แปลง ประกอบด้วย สถานีรถไฟหนองคาย(ใหม่) ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง 151 ไร่, สถานีรถไฟนาทา ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง 219 ไร่, สถานีรถไฟหนองคาย(เก่า) บ.มีชัย ต.มีชัย อ.เมือง เนื้อที่ 100 ไร่, นิคมอุตสาหกรรมหนองคาย ต.สระใคร อ.สระใคร เนื้อที่ 2,960 ไร่ ( กม.17-19 ถนนมิตรภาพก่อนเข้า จ.หนองคาย) และ ที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ บ.ไชยา ต.สระใคร อ.สระใคร 718 ไร่ (แยก กม.17 ถนนมิตรภาพ เข้าไปอีก 3-5 กม.)
นางมนนิภา ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จากการประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายได้มีการกำหนดกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกำหนดและตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ
          1) เกษตรกรรมและผลิตผลจากเกษตร กลุ่มกิจการเป้าหมายคือ อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง กิจการที่เกี่ยวข้องจำนวน 11 กิจการ
          2) อุตสาหกรรมเบา กลุ่มกิจการเป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง จำนวน 1 กิจการ
          3) กิจการบริการและสาธารณูปโภค กลุ่มกิจการเป้าหมายคือ กิจการโลจิสติกส์ จำนวน 3 กิจการ กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว จำนวน 8 กิจการ
          รวมกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย 4 ธุรกิจ 23 ประเภทกิจการ

          ทั้งนี้ จังหวัดหนองคายมีกิจกรรมที่เหมาะสม 3 ประเภท คือ ศูนย์กลางค้าปลีกค้าส่ง สินค้าระหว่างประเทศ การคมนาคมขนส่ง แต่ตามที่ได้มีการประกาศกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังขาดกิจการด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และสิ่งที่เป็นห่วงคือ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนใหญ่จะเน้นในภาคอุตสาหกรรม หรือการลงุทุนมากเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร จึงอยากให้รัฐบาลได้กลับไปทบทวนถึงธุรกิจที่จะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้ประโยชน์มากขึ้น รวมทั้งยังไม่มีความชัดเจนว่าจังหวัดหนองคายจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง หอการค้าจังหวัดหนองคายจึงจะได้ทำเรื่องเพื่อขอเพิ่มธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้วย

special-economic-zones3

         ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “ได้มีส่วนร่วมผลักดันการเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดหนองคาย โดยจังหวัดอุดรธานี ยินดีร่วมสนับสนุนส่วนที่จังหวัดหนองคายขาดเช่น ด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล ด้านโลจิสติกส์ ความพร้อมของสนามบิน เป็นต้นซึ่งหากสามารถก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายได้สำเร็จ จังหวัดหนองคายที่จะได้ประโยชน์ในภาคเม็ดเงินการค้า การลงทุน การกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงภาคแรงงาน และจังหวัดอุดรธานีในฐานะจังหวัดใกล้เคียง จะได้ประโยชน์ทั้งในภาคการขนส่ง โลจิสติกส์ การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด รวมไปถึงภาคการค้า การลงทุน ที่จะเกิดขึ้นด้วย”