194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าฯ จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี

หอการค้าฯ จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี

          ตามที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ประกาศให้ประชาชน ตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ซึ่งเปิดรับข้อร้องเรียนเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมคำร้องทั้งหมด พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับคำร้องก็จะสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขให้เป็นไปตามคำร้องนั้น แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำร้องก็จะให้ยกคำร้องนั้น เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

city-plan1-1

city-plan1-2

city-plan1-3

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการฯ, นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ และมี นายปรีชา บุญหล้า นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม

         นายปรีชา บุญหล้า กล่าวว่า ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ตามที่ได้ปิดประกาศให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น จะแยกเป็นพื้นที่สีต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ห้ามประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม, การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) ห้ามประกอกบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม, การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ห้ามประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโยธาธิการและผังเมืองได้ติดประกาศให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 – วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งหากมีข้อแก้ไขสามารถยื่นคำร้องได้ ภายในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558

         นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กล่าวว่า หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมได้ร่วมกันพิจารณาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี เห็นว่ามีหลายๆ พื้นที่ที่กำหนดสีการใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้จัดประชุมระหว่างภาคเอกชนขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นถึงความเหมาะสมการจัดสรรพื้นที่ ในผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี โดยหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมฯ มีมติร่วมกันในการจัดตั้งคณะทำงานฝ่ายละ 5 คน เพื่อระดมความคิดเห็นและสำรวจพื้นที่ในการกำหนดสีการใช้ประโยชน์ของการจัดทำผังเมือง
สำหรับความคิดเห็นของหอการค้านั้น การจัดทำผังเมืองรวม ควรกำหนดให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของเมือง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีถือเป็นจังหวัดด้านการค้าการลงทุน มีความเติบโตทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มด้านการลงทุนมากขึ้น เช่น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมโยงกับจังหวัดอุดรธานี, การจัดสร้างนิคมอุตสาหกรรม, พื้นที่แหล่งสำรวจแร่โปแตส, การจัดทำรถไฟทางคู่ และรองรับรถไฟความเร็วสูง รวมไปถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเกิดการเคลื่อนย้ายทุนเกิดขึ้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องนำประกอบการจัดทำผังเมืองรวมให้ถูกต้อง

         โดยหลังจากที่ได้ความคิดเห็น และข้อมูลการสำรวจพื้นที่แล้ว จะนำเข้าเสนอต่อ เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดอุดรธานี เพื่อยื่นขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป