194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สภาวัฒนธรรม แถลงข่าว “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะการร้องหมอลำในมิติทางวัฒนธรรม” และ “โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในมิติทางศาสนา”

สภาวัฒนธรรม แถลงข่าว “โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะการร้องหมอลำในมิติทางวัฒนธรรม”
และ “โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในมิติทางศาสนา”

        เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนนาคา อ.เมือง จ.อุดรธานี สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดแถลงข่าวการจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะการร้องหมอลำในมิติทางวัฒนธรรม และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในมิติทางศาสนา โดยมี นายจารึก ปริญญาพล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการแถลงข่าว

culture1-2

culture1-1

        นายจารึก ปริญญาพล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต สมควรที่จะได้รับการปลูกฝัง และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้มีสติปัญญาสามรถคิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น และจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ตระหนักถึงวัฒนธรรมทางศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีคุณค่า สมควรสืบสาน อนุรักษ์และต่อยอด ซึ่งก็คือศิลปะการร้องหมอลำ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่น จึงกำหนดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะการร้องหมอลำในมิติทางวัฒนธรรม และ “โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในมิติทางศาสนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย

       1.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในมิติทางศาสนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ปีงบประมาณ 2558 นี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีและสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอได้ลงพื้นที่จัดอบรมทั้ง 20 อำเภอ ภายในเดือนมิถุนายน 2558
       2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะการร้องหมอลำในมิติทางวัฒนธรรม จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
       โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี