194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อบต.นิคมสงเคราะห์ดำเนินโครงการกำจัดขยะแบบบูรณาการ

อบต.นิคมสงเคราะห์ดำเนินโครงการกำจัดขยะแบบบูรณาการ

        องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี รวม 48 แห่ง ประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการกำจัดขยะแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีแปรรูปขยะเป็นชีวภาพและพลังงานไฟฟ้า

waste-plant

       เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี นายวรพัฒน์ พงศบุตร ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการกำจัดขยะมูลฝอย “โครงการกำจัดขยะแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์” อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี กับ บริษัท อุดร คลีน เอนเนอร์จี จำกัด เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการขยะของรัฐบาล ภาคเอกชนโดยนายปัญญวัฒน์ อุทัยพัฒน์ และนายต๋าง เสี่ยว อิง กก.ผจก.บริษัท อุดร คลีน เอนเนอร์จี จำกัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 48 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 38 แห่ง โดยมีนายกและรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ลงนาม โดยมีพ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รองเสธ.มทบ.24 ร่วมเป็นสักขีพยาน

       นายอนนท์ ศรีพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ กล่าวว่า อบต.นิคมสงเคราะห์ ได้ดำเนินโครงการกำจัดขยะแบบบูรณาการ โดยให้บริษัท อุดร คลีน เอนเนอร์จี จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบบูรณาการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแปรรูปขยะเป็นชีวภาพและพลังงานไฟฟ้า ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาจัดการขยะโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ประกอบกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดอุดรธานี เน้นในเรื่องของเมืองอุตสาหกรรมสะอาดและเกษตรปลอดภัย ให้อุดรเป็นเมืองสะอาดไม่มีขยะตกค้าง

      ดังนั้นเพื่อนำไปสู่การผลิตพลังงานทดแทน และพัฒนาเมืองให้สะอาดปราศจากขยะตกค้างอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัท อุดร คลีน เอนเนอร์จี จำกัด จึงร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง คือ 1.ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ในอัตรา 300 บาทต่อตัน โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่โรงงานกำจัดขยะได้มีการติดตั้งระบบกำจัดขยะมูลฝอยเรียบร้อย และพร้อมรับขยะมากำจัดได้แล้ว 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนาม จะดำเนินการส่งขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตรับผิดชอบของตนเองที่จัดเก็บได้ทั้งหมดเข้าสู่โรงงานกำจัดขยะของบริษัท อุดร คลีน เอนเนอร์จี จำกัด เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของจังหวัดอุดรธานี

     นายวรพัฒน์ พงศบุตร ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมกันสร้างสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการกำจัดขยะตกค้างสะสมและขยะใหม่ตามโรดแมปที่ได้กำหนด การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงเกี่ยวกับการกำจัดขยะให้เป็นภารกิจที่สำคัญและต้องเร่งรัดให้แก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรก และเป็นการสร้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานี ให้มีความยั่งยืน ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีน้ำหมักชีวภาพที่นำไปใช้เพื่อการเกษตรต่อไป