“ชาวอุดรได้หรือเสียอะไร เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

  • Print
Share on facebook

 

 

“ชาวอุดรได้หรือเสียอะไร เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

 

             aec2-1

               มูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม) จัดงานดินเนอร์ทอล์ก “ชาวอุดรได้หรือเสียอะไร เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ชาวอุดรธานี ก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเร็ววันนี้ โดยมี นายสุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน เป็นวิทยากร มี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ มี นายชยาวุธจันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ, นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับฟัง

            นายสุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียนว่า ปัจจุบันโลกเกิดการรวมตัวกันทุกที่เช่น NAFTA, MERCOSUR, SACU,GCC, BIMSTEC และ CER  ส่วนประเทศอาเซียน ถือกำเนิดที่ประเทศไทยเมื่อปี 2510 สมาชิกผู้ก่อตั้งคือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมีสมาชิกเพิ่มเติมอีก 10 ประเทศ อาทิ บรูไนฯ เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา อาเซียนมีจุดภูมิศาสตร์ครอบคลุมเส้นทางการเดินเรือพอสมควร ตั้งแต่ช่องแคบมะละกา เชื่อมทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรอินเดีย การค้าน้ำมันประมาณ 50-60% ผ่านทางกลุ่มประเทศอาเซียน และมีเส้นทางเศรษฐกิจไทยติดกับประเทศจีน และอินเดีย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจของภูมิภาค

 

             aec2-2

 

 

           aec2-3

             กลุ่มประเทศอาเซียนมีประชากร 620 ล้านคน (เมื่อปี 2555) อันดับ 3ทั่วโลก การนับถือศาสนามีทั้งศาสนาอิสลามพุทธ คริตส์ และฮินดู โดยกลุ่มประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด และนับถือศาสนาคริตส์มากที่สุดในเอเชีย คือ อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ขนาดเศรษฐกิจรวม เท่ากับ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (อันดับ 9ทั่วโลก)มูลค่าการส่งออกรวม 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีนักท่องเที่ยว 90 ล้านคนต่อปี ถือเป็นภูมิภาคที่มีโอกาสพอสมควร

      บทบาทของไทยในอาเซียนเริ่มตั้งแต่ ปฏิญญากรุงเทพฯ และการก่อตั้งอาเซียน, การเจรจาเพื่อช่วยยุติการสู้รบ 3rd Indochina Conflict, AFTA และเขตการค้าเสรีอาเซียน, กรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง (ARF), ผู้นำในการยกร่าง กฎบัตรอาเซียน ปี 2550-2551“ASEAN Charter for ASEAN Peoples”, ASEAN Connectivity/ความมั่นคงทางอาหารความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติ/CMIM

      ความสำคัญของอาเซียนโดย อาเซียนเป็นวาระแห่งชาติผลประโยชน์และกิจกรรมสะท้อนผลประโยชน์ของไทยก่อตั้งที่ประเทศไทย ทำให้ไทยมีบทบาทขับเคลื่อนสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558เสริมสร้างบทบาทของไทย

         อาเซียนไม่ใช่องค์กรเหนือรัฐ (supranational organization), ไม่เป็นสหภาพอาเซียนเหมือนสหภาพยุโรป,ไม่มีกลไกที่มีนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน,ไม่มี common external tariff, ไม่มีรัฐสภาหรือกลไกออกกฎหมายอาเซียน

             ความสำคัญของอาเซียนต่อไทยคือ อาเซียนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยตั้งแต่ 2545 และเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 2 ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน มีมูลค่าการค้าระหว่างไทยและอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทยและไทยได้เปรียบดุลการค้าตลอด สมาชิกอาเซียนเข้ามาลงทุนในไทย ประมาณ 20% ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด และนักท่องเที่ยว 4.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด(มาเลเซียมาไทยมากที่สุด)

           สำหรับสาระสำคัญประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจเป็นตลาด/ฐานการผลิตเดียว ภูมิภาคที่สามารถแข่งขัน มีการพัฒนาที่เท่าเทียม และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงประชาธิปไตย โปร่งใสธรรมาภิบาล คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ร่วมมือแก้ไขปัญหาข้ามชาติ ความร่วมมืออาเซียน เพื่อความสงบสุข เป็นเอกภาพ

            ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม ลดความยากจน ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส สร้างอัตลักษณ์อาเซียน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

             Master Plan on ASEAN Connectivityมีการเชื่อมโยงทางกายภาพเช่น คมนาคมICTพลังงานการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบเปิดเสรี+อำนวยความสะดวกทางการค้า บริการ + การลงทุน, ความตกลงการขนส่งในภูมิภาค, พิธีการในการข้ามพรมแดน, เสริมสร้างศักยภาพ และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนการศึกษาและวัฒนธรรม, การท่องเที่ยว

            3 เสาของประชาคมอาเซียนนั้น บทบาทของไทยด้านการเมืองและความมั่นคงได้แก่ เร่งรัดการจัดทำกฎบัตรอาเซียน ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธาน, ผลักดันและจัดตั้งการดำเนินการของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกับ CSO, ร่างแผนงานประชาคมการเมืองอาเซียน, ผลักดันบทบาทของ รมว.กห.อาเซียน ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ, พัฒนาความร่วมมือในกรอบอาชญากรรมข้ามชาติ, พัฒนากรอบ ARF (CBM เป็น PD) และส่งเสริมบทบาทของ SEANWFZ, ผลักดันให้สหรัฐฯ และแคนาดา เข้าร่วม TAC

เป้าหมายและพันธกรณี APSC Blueprint

          1. ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และค่านิยมร่วมกัน : การพัฒนาทางการเมือง การสร้างและแบ่งปัน กฎเกณฑ์ร่วม สร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และนิติธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การสร้างและแบ่งปันกฎเกณฑ์ร่วม ให้มีแนวปฏิบัติที่ดี

    2. ภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอก:ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาคและการสร้างประชาคม ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เพิ่มพูนกับประเทศภายนอก เสริมสร้างการปรึกษาหารือและความร่วมมือในประเด็นพหุภาคีที่เป็นความกังวลร่วมกัน

            3. ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ สงบสุข มีความแข็งแกร่ง มีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ ครอบคลุมทุกมิติ  เพื่อป้องกันความขัดแย้ง/สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ แก้ไขความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทโดยสันติ สร้างความร่วมมือในการรับมือปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ สร้างความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพและทันกาลต่อประเด็นเร่งด่วนป้องกันความขัดแย้ง สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การทูตเชิงป้องกันประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียนเป้าหมายและพันธกรณี

        (1) สร้างกติกา/บรรทัดฐานร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น ไม่ใช้กำลังในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาทางการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ฯลฯ

        (2) มีความร่วมมือในเรื่องประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค การจัดทำ TAC SEANWFZ DoCCBMs/ARF

        (3) ร่วมแก้ปัญหาข้ามชาติ

        (4) ปฏิสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ

ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญในกรอบ APSC

       (1) ส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องการบริหารชายแดน(2) ส่งเสริมความมั่นคงทางทะเล(3) แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (4) ส่งเสริม confidence-building measures และ preventive diplomacy(5) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหาร

ศูนย์อาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคงในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในปี 2558(1)ASEAN NARCO Centre(2) ASEAN Centre of Military Medicine

เป้าหมายและพันธกรณี AEC Blueprint

             1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว :การเคลื่อนย้ายที่เสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานมีฝีมือ

•เปิดเสรีการค้า - ยกเลิกภาษี รวมกลุ่มทางศุลกากร

•เปิดเสรีค้าบริการ - ลดข้อจำกัดการค้าบริการ

•เปิดเสรีด้านลงทุน- เขตการลงทุนอาเซียนเต็มรูปแบบ

•ขยายการเปิดเสรีตลาดทุน

•การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ - การอำนวยความสะดวกและการพัฒนา/ยกระดับฝีมือแรงงาน

              2. การไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน:

•นโยบายการแข่งขัน

•การคุ้มครองผู้บริโภค

•สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

•การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

•ภาษีอากร -กรณีภาษีซ้อน

•พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

               3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม :

• การพัฒนา SMEs

• Initiative for ASEAN Integration (IAI) – การลดช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

               4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก :

• การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับเศรษฐกิจภายนอก

• การมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุปทานโลก

ประชาคมการเศรษฐกิจอาเซียน

              1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรีเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น

       2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขันe-ASEANนโยบายภาษีนโยบายการแข่งขันสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาการคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

               3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่สนับสนุนการพัฒนา SMEs

             4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจสร้างเครือข่ายการผลิต จำหน่ายจัดทำ FTA กับประเทศนอกภูมิภาค

นัยของการเป็นประชาคมอาเซียน

            การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีนักวิชาชีพ 7 สาขา คือ ทันตแพทย์แพทย์วิศวกรสถาปนิกนักบัญชีช่างสำรวจพยาบาล และกลุ่มวิชาชีพ คือ การท่องเที่ยว

         ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การคุ้มครองและสวัสดิการสังคมความยุติธรรมและสิทธิการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนการลดช่องว่างทางการพัฒนา

เป้าหมายและพันธกรณี ASCC Blueprint

             1. การพัฒนามนุษย์ : การศึกษา การจ้างงานที่เหมาะสม เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงวิทยาศาสตร์

          2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม : ขจัดความยากจน ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร ดูแลสุขภาพ/ ควบคุมโรคติดต่อ ขจัดยาเสพติด รับมือภัยพิบัติ

          3. ความยุติธรรมและสิทธิอย่างเท่าเทียม :สิทธิและสวัสดิการสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มที่อ่อนแอ คุ้มครองและส่งเสริมแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

    4. การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม :จัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน และพัฒนาที่ยั่งยืน รักษาความหลากหลายทางชีวภาพclimate change  ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้

         5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน :ส่งเสริมและตระหนักการเป็นประชาคม อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน

         6. การลดช่องว่างการพัฒนา :เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่า 6 ประเทศกับประเทศสมาชิกใหม่

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

บทบาทของไทย ด้านสังคมและวัฒนธรรม

  • ริเริ่ม ASEAN Leaders’ Statement on Cooperation in Flood Prevention, Mitigation, Relief Recovery and Rehabilitation เมื่อปี 2554
  • บทบาทหลักในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด ด้านสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาเยาวชน และสนับสนุนการจัดทำปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี เป็นต้น
  • ส่งเสริมการจัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของสตรีและเด็ก (ACWC)
  • ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา เช่นจัดตั้ง ASEAN University Network (AUN) และการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียน

ความเชื่อมโยงในอาเซียน  (Connectivity)

การเชื่อมโยงในอาเซียนเป็นผลสืบเนื่องจากความริเริ่มของไทยในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนเมื่อปี 2552

ได้มีการจัดทำแผนแม่บทฯ (ASEAN Master Plan on Connectivity) โดยระบุการเชื่อมโยงเป็น 3 รูปแบบ คือ ด้านกายภาพ ด้านสถาบัน/ระบบ และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน

การเชื่อมโยงจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการสร้างประชาคมของอาเซียน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ โดยไทยน่าจะได้นับผลประโยชน์มากที่สุด ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการเชื่อมโยง

ในการประชุมสุดยอด ครั้งที่ 18 ผู้นำอาเซียนได้สนับสนุนข้อเสนอของไทยที่จะให้มีการเชื่อมโยงที่ขยายไปถึงภูมิภาคอื่นด้วย (Connectivity Plus)

นัยของการเป็นประชาคมอาเซียน

ผู้ไม่หวังดีอาจฉวยโอกาสจากความเชื่อมโยงที่มากขึ้น จึงต้องมีความร่วมมือในประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น การค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดการก่อการร้ายและแนวติดสุดโต่งรุนแรงอาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติ ฯลฯ

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้ง คมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศพลังงาน

ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบการเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกในการบริการและการลงทุน ความตกลง/ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน ความตกลงการขนส่งในภูมิภาค พิธีการในการข้ามพรมแดน โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

ความเชื่อมโยงด้านประชาชนการศึกษาและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

การปรับตัวและเตรียมความพร้อม

Positioning ของประเทศไทย

จุดอ่อนได้แก่ ภาษาต่างประเทศ, แรงงานขาดแคลน, ผลจากการเปิดแดน (ยาเสพติด อาชญากรรม),แรงงานผิดกฎหมาย, วัตถุดิบและแหล่งน้ำขาดแคลน, นวัตกรรมและเทคโนโลยี, โลจิสติกส์ และการบูรณาการ

จุดแข็งได้แก่ จุดที่ตั้ง (คมนาคม จุดผ่านแดน), ภาคเกษตร(เน้นยั่งยืน), ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม, สุขภาพ ครัวไทย และการเป็นตัวเชื่อม

                ภาครัฐไทยควรปรับตัวอย่างไรเช่น การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมฯ,  วิเคราะห์ผลกระทบ ทั้งบวกและลบ, กำหนดยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลง, สร้างความเข้าใจ การรับรู้สู่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผลกระทบ เพื่อปรับตัว, ขยายผลสำหรับกลุ่มที่มีโอกาส ใช้จุดแข็งที่มี, พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของประเทศ, สร้างเครือข่ายร่วมภาครัฐ เอกชน เพื่อร่วมดำเนินการ

            การเตรียมความพร้อมไปสู่ประชาคมอาเซียน อาทิ ความพร้อมด้านสารัตถะ (ข้อมูลอาเซียน และรายประเทศ),ความพร้อมด้านทักษะ (ภาษา การเจรจาต่อรอง กฎหมาย ระหว่างประเทศ), ความพร้อมด้านองค์กร (สมรรถนะและระบบ),ความพร้อมด้านทัศนคติ,ความพร้อมด้านบุคลากรและงบประมาณ, ความพร้อมด้านยุทธศาสตร์

การปรับตัวของภาคราชการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Structural Changeปรับโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

Mindset Changeเปลี่ยนมุมมองเป็น “เราจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับอาเซียน”  รวมทั้งขยายขอบเขตการคิด

Learningส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้งเพี่อสร้างเครือข่ายกับประชาชนในการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมอาเซียน

การปรับทัศนคติและการเรียนรู้เช่น ความพร้อมด้านทักษะ (ภาษา การเจรจาต่อรอง กฎหมาย รปท.), ความพร้อมด้านสารัตถะ (ข้อมูลประเทศอาเซียน และสามเสา), ความคิด “มากกว่าประเทศไทย”, ความพร้อมด้านทัศนคติในเชิงบวก

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap