194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 4 กว่า 125 คน กระทำพิธีปฏิญาณตน ก่อนปฏิบัติหน้าที่

 

ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 4 กว่า 125 คน กระทำพิธีปฏิญาณตน ก่อนปฏิบัติหน้าที่

judge-6.3

       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบ้านเชียง นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 4 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู รวม 6 ศาล

judge-6.4

     โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงความยินดี โดยก่อนหน้านี้ (16ก.พ.59) ได้มีการอบรมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวก่อนเข้ารับตำแหน่ง รวมจำนวน 125 คน

judge-6.8 

judge-6.7

judge-6.5

judge-6.6

       ทั้งนี้ มี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ, นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้พิพากษาสบทบศาลเยาวชนและครอบครัวด้วย
โดยก่อนหน้านี้ (16 ก.พ.2559) ได้มีการอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสบทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 4 ก่อนเข้ารับตำแหน่ง โดยมีอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดjudge-6.2

        ซึ่งตามมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและพิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 บัญญัติว่า ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบจะต้องได้รับการอบรมความรู้และผ่านการทดสอบในเรื่องเจตนารมณ์และการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การสังคมสงเคราะห์ การให้คำปรึกษาแนะนำ และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว ตลอดจนหน้าที่ของตุลาการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ที่กำหนดในระเบียบประธานศาลฎีกา ประกอบกับระเบียบประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการอบรมและทดสอบความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2554 ได้กำหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางดำเนินการจัดอบรม ฝึกปฏิบัติและทดสอบความรู้ผู้พิพากษาสบทบก่อนเข้ารับตำแหน่งและได้กำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการ อบรมและทดสอบความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธาน, รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมอบหมาย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านจิตวิทยา การให้คำปรึกษาแนะนำ การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู การสังคมสงเคราะห์ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวซึ่งแต่งตั้งโดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จำนวนไม่เกินสามคน, อธิบดีผู้พิพากษาภาคในภาคที่จัดให้มีการคัดเลือก, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวในศาลที่ผู้พิพากษาสมทบจะเข้ารับตำแหน่ง, เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

judge-6.1


      โดยคณะกรรมการอำนวยการอบรมและทดสอบความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักสูตรการอบรมระยะเวลาการอบรมและฝึกปฏิบัติ วิธีการทดสอบความรู้ประเมินผล กำหนดวันเวลา สถานที่อบรม และกำหนดวิทยากรในการอบรมและฝึกปฏิบัติ ควบคุมดูแลการอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประเมินผลการอบรมและฝึกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความสุขุม รอบคอบ บุคลิกลักษณะ ทัศนคติ อัธยาศัย จรรยามารยาท และความประพฤติของผู้พิพากษาสมทบที่เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ผู้พิพากษาสมทบต้องเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการอบรมตามหลักสูตร