194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สรรพากร ชวน นิติบุคคล จดแจ้งสิทธิ์ "บัญชีเล่มเดียว"

 

สรรพากร ชวน นิติบุคคล จดแจ้งสิทธิ์ "บัญชีเล่มเดียว" รับสิทธิการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs

revenue-6.1

revenue-6.2


     กรมสรรพากร เชิญชวนผู้ประกอบการนิติบุคคล เข้าจดแจ้งมาตรการบัญชีเล่มเดียวและยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs รับสิทธิ์ ไม่ถูกตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน สั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรย้อนหลัง เข้าจดแจ้งสิทธิต่อกรมสรรพากรได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559

revenue-6.3

      นายวิบูลย์ ศรีณรงค์สถิตย์ สรรพากรพื้นที่อุดรธานีและคณะ เข้าพบ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อชี้แจง เชิญชวนนิติบุคคลจดแจ้งมาตรการบัญชีเล่มเดียว โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้มีประกาศพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ.2558 โดยมีเนื้อหาตามพระราชกำหนดฯ และพระราชกฤษฎีกาฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้

        - บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิน 500 ล้านบาท และจดแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) ต่อกรมสรรพากร จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลังทั้งนี้กรมสรรพากรจะเปิดให้มีการจดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ.2559

    - กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดอยู่ระหว่างถูกการตรวจสอบภาษีอากร เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีปลอม หลีกเลี่ยงภาษีอากร หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดี ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ ยังคงสามารถจดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวต่อกรมสรรพากรได้ โดยกรมสรรพากรจะดำเนินการเฉพาะกรณีนั้นๆ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

      - สำหรับกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และได้มีการจดแจ้งต่อกรมสรรพากรในการใช้บัญชีเล่มเดียว จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 รอบระยะเวลาบัญชี คือ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559, ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ดังนี้ 1) สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และ 2) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ สำหรับกำไรสุทธิส่วนเกิน 300,000 บาท

      - กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะถูกเพิกถอนจากการยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง และให้ถือว่าบริษัทฯ นั้น ไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ ตามพระราชกำหนดฉบับนี้

       - ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการเพื่อให้สถาบันการเงินที่อยู่ในกำกับดูแล ใช้บัญชีและงบการเงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินได้ เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

revenue-6.4

       นายวิบูลย์ ศรีณรงค์สถิตย์ กล่าวว่า "การเข้าพบหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการนิติบุคคล เข้าจดแจ้งมาตรการบัญชีเล่มเดียว เพื่อขอใช้สิทธิ์ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์มากมาย เช่น การไม่โดนตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน สั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรย้อนหลัง ในส่วนของ SME ยังจะได้รับประโยชน์ ยกเว้นภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี 2559 และในปี 2560 จะได้รับยกเว้นกำไรสุทธิ 300,000 บาทแรก ส่วนที่เกิน 10% จากเดิม 15% ในรอบระยะเวลาบัญชี 2560 การจดแจ้งบัญชีเล่มเดียว ถือเป็นของขวัญปีใหม่และตรุษจีนให้กับชาวหอการค้า และชาวอุดรธานี เนื่องจากในปี 2562 ในการยื่นแบบแสดงรายการต่างๆ ต่อกรมสรรพากร บัญชีเล่มเดียวรอบปีบัญชี 2558 จะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งในปี 2559 - 2562 ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีงบการเงินที่ยื่นต่อการจดแจ้งนี้มาเป็นประโยชน์ในการทำธุรกรรมกับสถานบันการเงิน เช่น การกู้ยืมเงิน เป็นต้น

        โดยเปิดให้เริ่มเข้าจดแจ้งสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 15 มีนาคม 2559 ซึ่งหากพ้นระยะเวลานี้แล้ว ผู้ประกอบการจะหมดสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากสรรพากร ทั้งนี้สามารถจดแจ้งได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ สามารถเข้าไปจดแจ้งได้ที่สำนักงานสรรพากรสาขาทุกสาขาที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีทั้งหมด 16 สาขาในจังหวัดอุดรธานี"