194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กรอ.กลุ่มจังหวัด ถกประเด็น เสนอการลงพื้นที่อุดรธานี - หนองคาย ของนายกรัฐมนตรี

 

กรอ.กลุ่มจังหวัด ถกประเด็น เสนอการลงพื้นที่อุดรธานี - หนองคาย ของนายกรัฐมนตรี

grind-5.1

grind-5.2

grind-5.5


        เมื่อวันที่ (1 มี.ค.59) เวลา 15.00 น. ที่โรงแรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานในที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี (คาดว่า นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ในเดือน มี.ค.59 และมีกำหนดการจะประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ในคราวเดียวกัน)

grind-5.3

         ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มจังหวัด ขึ้น
ข้อเสนอโดยหอการค้าจังหวัด ประกอบด้วย

         หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ นำเสนอ

             1.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) โดยได้รับงบประมาณศึกษาโครงการแล้ว 50 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับเวนคืนที่ดิน จำนวน 200 ล้านบาท คงเหลืองบก่อสร้างประมาณ 3,400 ล้านบาท
                   2.ขยายช่องจราจร เป็น 4 ช่องทาง ถนนหมายเลข 222 (สายพังโคน-บึงกาฬ)
                   3.โครงการสร้างสนามบิน โดยได้รับงบประมาณศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่แล้ว 18 ล้านบาท

         หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู นำเสนอ

                    1.ขยายช่องจราจร ถนนหมายเลข 310 เส้นทางอุดรธานี-หนองบัวลำภู-วังสะพุง-เลย

         หอการค้าจังหวัดหนองคาย นำเสนอ

                    1. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยเร็ว
                 2. การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนห้วยหลวง โดยเพิ่มพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย เพื่อให้เพียงพอต่อภาคการเกษตร และกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง

           หอการค้าจังหวัดเลย นำเสนอ
                    1.โครงการก่อสร้างกระเช้าภูกระดึง จังหวัดเลย
                    2.ผลักดันสนามบินจังหวัดเลย เป็นสนามบินศุลกากร
                    3.การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองของจังหวัดเลย โดยเร็ว

grind-5.4


             หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

                     1.ขยายช่องจราจร จาก 4 ช่องทาง เป็น 6 ช่องทาง ถนนหมายเลข 216
                     2.ขยายช่องจราจร ถนนหมายเลข 2410
                     3.ของบประมาณศึกษาและออกแบบวงแหวนรอบที่ 2
                     4.การพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
                     5.การวางระบบขนส่งสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี