194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าฯ ร่วมในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ลำปางเซรามิกสัญจร”


หอการค้าฯ ร่วมในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ลำปางเซรามิกสัญจร”

roaming4.1

         เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าฯ ร่วมในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ลำปางเซรามิกสัญจร” ภายใต้โครงการลำปางเมืองเซรามิก กิจกรรม การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงรุก ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค. 59 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

roaming4.2

         โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ, นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเปิดงาน มี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน

roaming4.3

         จากกระแสการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพ การออกแบบรวมถึงนวัตกรรมสินค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของจังหวัด รวมไปถึงประเทศ โดยการสร้างรายได้และจ้างงาน อีกครั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) มีกรอบแนวคิดในการผลักดันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพการสร้างสรรค์และนวัตกรรมกระตุ้นให้เกิดการรวมตัว และเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ และเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดตลาดเสรีในกบุ่มอาเซียน

roaming4.5

roaming4.4
    

        จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง จึงกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกของจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการลำปางเมืองเซรามิค กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกลยุทธ์ท างการตลาด ผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2559 ในชื่องาน "ลำปางเซรามิกสัญจร" วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในอัตลักษณ์เซรามิกลำปางที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพมาตรฐานที่แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่นรวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการสามาถเพิ่มมูลค่าทางเศรรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปางและแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างโอกาสในการขยายตลาดเซรามิกทั้งในและต่างประเทศ โดยงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2559 ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

roaming4.6