194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประกันสังคม ประชุมชี้แจง "แนวทางประกันสังคมมาตรา 40 เมื่อมีกองทุนการออมแห่งชาติ"


ประกันสังคม ประชุมชี้แจง "แนวทางประกันสังคมมาตรา 40 เมื่อมีกองทุนการออมแห่งชาติ"

social-security1

        เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมาตรา 40 และเครือข่าย "แนวทางประกันสังคมมาตรา 40 เมื่อมีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)" โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมาตรา 40 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมส่วนภูมิภาคและเครือข่าย จาก จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย และหนองบัวลำภู ร่วมการประชุมกว่า 300 คน

social-security1.1

        นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดแรก จังหวัดเดียว ที่พัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชน ให้เข้าถึงการบริการของสำนักงานประกันสังคม ภายใต้โครงการที่รู้จักกันทั่วประเทศในชื่อ "UDON MODEL" โดยจังหวัดอุดรธานี ให้ที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ เป็นหน่วยให้บริการรับชำระเงินสมทบและอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่ประชาชน

social-security1.2

        สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการประกันสังคมมาตรา 40 สำหรับแรงงานนอกระบบมาตั้งแต่ปี 2554 อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และอัตราเงินสมทบ ตลอดจนสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการขอรับประโยชน์จากการสมัครเป็นผู้ประกันตนดังกล่าว เนื่องจากประกันสังคมมาตรา 40 มีถึง 5 ทางเลือกแต่ละทางเลือกก็มีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไป ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มนโยบายส่งเสริมเรื่อง การออมเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะที่เป็นแรงงานนอกระบบได้มีบำนาญใช้ในวันข้างหน้าในเบื้องต้น การออมดังกล่าวมีสำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยเป็นการออมตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 แต่ต่อมาเมื่อรัฐบาลออกกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 จะมีผลทำให้สำนักงานประกันสังคมจำเป็นต้องหยุดดำเนินการเกี่ยวกับมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 โดยทันทีเกิดผลกระทบคือ ผู้ประกันตนรายเดิมที่ประสงค์จะออมเงินเพื่อรับเป็นบำนาญตลอดชีวิต ต้องโอนไปอยู่กับกองทุนการออมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และมีผลกระทบต่อผู้ประกันตนทางเลือกที่ 4 และ 5 ด้วย ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวนมหาศาลเกิดความสับสน ไม่เข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติ

social-security1.3

       ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้นำชุมชน อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำกลุ่มต่างๆ มีความเข้าใจที่ถูกต้องในนโยบายของรัฐและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สำนักงานประกันสังคม จึงได้จัดการอบรมขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปชี้แจงแก่แรงงานนอกระบบและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป

social-security1.4

        การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 278 คน โดยการอบรมประกอบด้วย 4 หัวข้อหลักคือ

       1. การดำเนินการยกเลิกประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 กรณีบำนาญชราภาพและทิศทางการดำเนินงานประกันสังคม มาตรา 40 ภายหลังมีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

        2.กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ Ice-Breaking

     3.กิจกรรมเสริมสร้างการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานประกันสังคมมาตรา 40 และ 4.สานเสวนา "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะรวมทั้งปัญหาอุปสรรค"